Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el calendari de desplegament de la Llei d'educació de Catalunya
Dimarts, 3 de novembre de 2009

El Govern aprova el calendari de desplegament de la Llei d'educació de Catalunya


L'any que ve ja es començaran a aplicar les mesures relatives a l'autonomia dels centres, al reforçament de les direccions dels centres públics i a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació


També durant el 2010 el Govern haurà de fer la previsió econòmica necessària per homologar els sous de l'escola concertada amb els de la pública


D'aquí a quatre anys, el pressupost anual que el Govern destina a l'educació haurà crescut en 1.000 milions d'euros, xifra que arribarà als 1.500 milions d'aquí a vuit anys


Segons aquest calendari, la llei haurà d'estar totalment desplegada l'any 2017


El Govern ha aprovat avui el calendari d'aplicació de la Llei d'educació de Catalunya (LEC), segons el qual la norma haurà d'estar desplegada totalment l'any 2017. Ja l'any vinent s'aplicaran les mesures relatives a l'autonomia dels centres educatius, a la regulació de la direcció dels centres educatius públics i a la creació de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, qüestions considerades prioritàries pel Govern. També abans que no acabi l'any 2010, el Govern haurà de fer la previsió econòmica necessària per homologar les retribucions del professorat de l'escola concertada amb el de la pública.

En els anys successius, el Govern haurà d'aprovar les diferents normatives relatives a d'altres preceptes de la Llei d'educació, com ara el finançament de les escoles concertades, el mapa escolar, les plantilles i el professorat, els serveis i el suport a l'alumnat i als centres, els ensenyaments artístics o el pla per a la igualtat de gènere.

Per finançar totes les mesures previstes, la LEC va acompanyada d'una memòria econòmica aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta memòria preveu que, d'aquí a quatre anys, el pressupost anual que el Govern destina a l'educació augmenti en 1.000 milions d'euros, xifra que arribarà als 1.500 milions d'aquí a vuit anys.


Calendari de desplegament de la Llei d'educació de Catalunya

Anys 2010 i 2011
Actuació Termini màxim
Decret de l'autonomia dels centres educatius 31-12-2010
Regular el règim jurídic de la direcció dels centres educatius públics 31-12-2010
Determinar l'escenari econòmic per complir les previsions d'homologació de les retribucions del professorat que presta els seus serveis en els nivells concertats 31-08-2010
Implementar els sistemes d'informació per a l'actualització periòdica del mapa escolar i regular les característiques generals del mapa 31-12-2010
Adequar els criteris i el procediment per a la programació de l'oferta educativa sostinguda amb fons públic 31-12-2010
Sotmetre a l'aprovació del Govern els estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, i en un any des de l'aprovació l'Agència ha d'assolir el seu ple funcionament 31-08-2010
Homologar les retribucions i les condicions de treball de tots els professionals docents en llocs de treball dels serveis educatius en règim de comissió de serveis 17-07-2010
Aprovar el règim jurídic específic del personal directiu docent 31-12-2011
Determinar l'escenari econòmic per a l'actualització gradual dels mòduls de concert (altres despeses i homologació del personal), incloent-hi la previsió de les característiques de les adequacions o increments de mòdul que es poden derivar de la subscripció de contractes programa amb centres privats concertats 31-08-2011
Reglament per a l'accés als concerts educatius i a la seva renovació i elements reglamentaris genèrics dels contractes programa 31-08-2011
Regular el procediment d'admissió d'alumnat en els centres que presten el servei d'educació de Catalunya 31-12-2011
Reglament necessari per tal que a partir de l'1 de gener de 2012 el DEDU defineixi les plantilles dels centres educatius públics 31-12-2011
Sotmetre a l'aprovació del Govern els Estatuts de l'Institut Superior de les Arts 17-07-2011
Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu 17-07-2011

Any 2012
Actuació Termini màxim
Decret de l'autonomia dels centres educatius 31-12-2010
Decret sobre els règims jurídics de creació de centres públics de la Generalitat i dels ens locals, consideració com un únic centre educatiu de diversos centres públics d'una mateixa zona educativa, i condicions per a la consideració com a centre educatiu dels centres de formació situats en instal.lacions d'agents econòmics, empreses i institucions 31-12-2012
Crear i regular el centre singular per a l'educació no presencial 17-7-2012
Homologar les retribucions entre el professorat dels centres concertats i el professorat dels centres públics 17-7-2012
Regular els sistemes de provisió de llocs de treball docent dels centres educatius públics 31-7-2012
Regular la transformació i transició del sistema de promoció docent per estadis al sistema de promoció professional docent 31-7-2012

Any 2013
Actuació Termini màxim
Decret de l'autonomia dels centres educatius 31-12-2010
Adaptacions dels òrgans de govern dels centres educatius que imparteixen de manera integrada ofertes d'FP 17-07-2013
Requisits que han de complir els centres per impartir ensenyaments oficials d'idiomes 17-07-2013
Iniciar el procediment de carrera professional per graus docents i convocar concursos per accedir a la categoria superior de sènior, així com els processos d'avaluació que hi són associats 01-01-2013
Aplicar els complements retributius dels funcionaris docents i el sistema de retribucions del personal funcionari interí i en pràctiques 01-01-2013
Aplicar les garanties retributives reconegudes al personal docent que ocupa llocs de treball no reservats exclusivament a funcionaris docents 17-07-2013
Adaptar les normes reglamentàries que regulen la borsa de professorat interí i substitut 17-07-2013
Regular i constituir el Consell Assessor d'Ensenyaments Artístics 17-07-2013
Adequar la composició i les funcions de la Comissió Mixta Departament d'Educació - Entitats municipalistes 17-07-2013

Any 2016
Actuació Termini màxim
Marc reglamentari de la prestació de serveis educatius específics i de serveis didàctics de suport a la docència 17-07-2016
Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament d'un projecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya 17-07-2016

Any 2017
Actuació Termini màxim
Nova regulació del finançament, creació, consolidació i sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol de titularitat dels ens locals, i del finançament del sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d'educació infantil en centres educatius de titularitat privada 17-07-2017
Finalitzar el procés d'adequació del mòdul del concert educatiu i definir les condicions de treball del professorat dels centres concertats en referència als professors dels centres públics 17-07-2017
Completar la delimitació i la regulació de les zones educatives 17-07-2017
Completar el procés d'implementació dels dossiers personals d'aprenentatge i dels registres acadèmics de l'alumnat 17-07-2017

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya