Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el decret que reconeix ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les nombroses
Dimarts, 29 de setembre de 2009

El Govern aprova el decret que reconeix ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les nombroses


 • Catalunya és pionera a l'Estat en la creació d'un carnet que ofereix avantatges a les famílies monoparentals

 • Regula la ubicació i la dimensió de les instal·lacions fotovoltaiques sobre terreny

 • S'amplia en més de 2.700 el nombre de persones que podran sol·licitar l'ajut econòmic universal de 745 euros anuals i permetrà a les famílies monoparentals tenir ajuts directes en l'entrada d'un habitatge protegit

El Govern ha aprovat avui el decret que reconeix els ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les nombroses. En aquest sentit, Catalunya és pionera a l'Estat en la creació d'un carnet, gràcies al qual les famílies monoparentals podran gaudir d'avantatges que fins ara no tenien.

L'obtenció del títol de família monoparental permetrà ampliar el nombre de persones que sol·liciten l'ajut econòmic universal de 745 euros anuals per a famílies monoparentals amb infants de 0 a 6 anys, i reduirà els tràmits burocràtics per demanar aquest ajut. El 2008 van rebre aquesta prestació 7.672 famílies i es calcula que el primer any que entri en vigor el títol el nombre de famílies monoparentals sol·licitants s'ampliï fins a 10.400.

Aquest títol també permetrà gaudir d'ajuts directes en l'entrada per adquirir un habitatge protegit o descomptes en la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. Mitjançant el carnet acreditatiu, els membres de les famílies monoparentals també tindran descomptes en més de 600 establiments comercials, entre els quals hi ha botigues d'alimentació, centres de reeducació psicopedagògica i logopèdia, òptiques, sabateries, hotels familiars i botigues de mobiliari infantil.

Paral·lelament, el nou decret també reforça la seguretat jurídica de les famílies nombroses, ja que concreta el procediment de reconeixement, expedició i documentació d'aquests títols, amplia el concepte de família nombrosa a les unions estables de parella amb independència de la seva orientació sexual i estableix que les persones progenitores no podran ser titulars de dues unitats familiars al mateix temps.


Definició de tipologies de famílies monoparentals

El nou text legal defineix com a famílies monoparentals aquelles que estan formades per un o més fills o filles menors que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona. També es consideren famílies monoparentals:

 • Aquella en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora amb una altra persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni hi forma una unió estable de parella.
 • Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles menors, que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
 • Aquella en què la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep pensió per aliments o si la percep, és inferior a la meitat de l'import de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya mensual per cada fill o filla.
 • Aquella en què la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència masclista per part de l'altra persona progenitora o convivent.
 • Aquella en què la persona progenitora amb fills o filles ha estat abandonada per l'altra persona progenitora o convivent.
 • Aquella en què una de les persones progenitores convivents hagi estat durant un període igual o superior a un any en situació d'empresonament, d'hospitalització o altres causes similars.

D'altra banda, per tal que es reconegui i mantingui la situació de família monoparental, els fills o filles han de complir les condicions següents:

 • Ser menors de 21 anys d'edat, o tenir una discapacitat o estar incapacitats per treballar, amb independència de la seva edat. Aquest límit d'edat s'amplia fins als 25 anys en els casos que cursin estudis universitaris i de formació professional de grau superior o similars.
 • Conviure i dependre econòmicament de la persona progenitora.

El decret estableix dues modalitats de famílies monoparentals:

 • Especials: Les famílies monoparentals de dos o més fills/es i les famílies monoparentals en les quals o bé la persona progenitora o bé un fill/a sigui persona discapacitada o estigui incapacitada per treballar.
 • General: La resta de famílies monoparentals que no es trobin en les situacions descrites en l'apartat anterior.

El reconeixement de la condició de família monoparental i nombrosa correspon al Departament d'Acció Social i Ciutadania, així com l'expedició i la renovació del títol que ho acredita. S'expedirà un títol col.lectiu per a tota la família i un d'individual per a cadascuna de les persones que la componen.

El títol de família monoparental té una validesa de 4 anys, però quan el fill o filla de més edat fa 21 anys, passa a tenir una validesa biennal. D'altra banda, el títol de família nombrosa té validesa fins que el fill de més edat compleixi 21 anys. A partir d'aquest moment tindrà caràcter biennal, sempre que se segueixin complint els requisits per tenir la condició de família nombrosa.


Més agilitat en la sol·licitud de les ajudes a famílies amb infants

El decret també recull per primera vegada en un únic text jurídic les prestacions econòmiques i ajuts a les famílies amb infants a càrrec. Fins ara aquestes ajudes es regulaven a través d'ordres anuals de convocatòria. Amb la creació d'aquest decret no caldrà esperar a la convocatòria per presentar la sol·licitud, i llevat de la primera anualitat, la resta es pagaran d'ofici fins que l'infant compleixi 3 anys (6 anys en el cas de les famílies monoparentals i nombroses).

Aquest nou procediment és més àgil, redueix el nombre de documents acreditatius a presentar per part de les famílies i escurça els terminis en la sol·licitud d'aquest tipus d'ajudes.

El decret també regula les prestacions econòmiques universals per a les famílies per part, adopció, tutela o acolliment múltiple, que seran compatibles entre sí i amb la resta de prestacions que preveu la Llei de suport a les famílies i amb qualsevol altra prestació econòmica familiar atorgada per la l'Administració de l'Estat o de les administracions locals de Catalunya.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya