Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern dóna llum verd a l'Acord de mesures per a l'ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012
Dimarts, 15 de setembre de 2009

El Govern dóna llum verd a l'Acord de mesures per a l'ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012


  • L'Acord és fruit del consens amb els agents socials i econòmics més representatius de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

  • Es duran a terme itineraris formatius per fomentar l'emprenedoria a les escoles de secundària i es crea un mòdul específic per a la creació d'empreses a la FP que arribarà a 44.000 alumnes l'any

  • Al voltant de 2.000 joves en risc d'exclusió social es beneficiaran d'un programa que els formarà, orientarà i inserirà en el mercat de treball

  • La Inspecció de Treball promourà actuacions específiques per garantir el bon ús de les modalitats contractuals de pràctiques i formació dels joves

  • El president de la Generalitat, José Montilla, presidirà l'acte de signatura de l'acord, que tindrà lloc demà al Palau de la Generalitat

El Govern ha aprovat l'Acord de mesures per a l'ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012, que té, entre altres objectius, afavorir l'entrada dels joves al mercat de treball en plenitud de condicions i oportunitats, facilitar la seva permanència i progrés professional en el mercat laboral, afavorir les relacions entre l'àmbit formatiu i el mercat de treball, i fomentar l'accés dels joves a la formació i incentivar la qualitat de la seva ocupació.

L'Acord és fruit del consens amb els agents socials i econòmics més representatius (Foment del Treball, Pimec, Avalot -Joves d'UGT- i Acció Jove -CC.OO-) així com amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Preveu que el Govern destini al voltant de 200 milions d'euros durant el període 2009-2012 per desenvolupar unes 65 actuacions específiques per als joves d'entre 16 i 29 anys en el marc d'aquest acord.

El Pla de Govern 2007-2010 recull la voluntat del Govern d'afavorir l'emancipació juvenil mitjançant la signatura d'un acord que tingui per objectiu reduir la precarietat, la temporalitat i la sinistralitat dels joves en el mercat de treball. L'esperit que impregna aquest Acord és que el Govern, juntament amb els agents socials i econòmics, treballa per als joves i amb els joves, per tal de donar resposta a les seves dificultats específiques en el mercat de treball.

L'Acord de mesures per a l'ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012 es revisarà anualment i serà flexible, de forma que s'avaluarà i s'hi introduiran els canvis que es considerin necessaris en funció de l'evolució del mercat de treball. D'aquesta manera es crea un espai permanent de concertació amb els agents socials i econòmics per treballar en polítiques laborals específiques per a les persones joves.

L'Acord s'estructura en 4 grans eixos estratègics, que inclouen mesures concretes, amb calendari i dotació pressupostària:

Eix 1- Condicions laborals

Defineix les línies d'actuació en l'àmbit de les condicions laborals dels joves a partir de conèixer quina és la seva realitat actual i quines són les necessitats i mancances que s'hi observen. En primer lloc, es facilitarà als joves l'accés a la informació dels seus drets laborals en totes les qüestions relacionades amb aquest col.lectiu -contractes, permisos, formació, conciliació, hores extraordinàries, etc.

Així mateix, s'introduiran les problemàtiques específiques dels joves en la planificació de les actuacions de la Inspecció de Treball -que a partir de 2010 serà traspassada a la Generalitat- en matèria de vigilància de les mesures de prevenció de riscos laborals, i farà especial incidència també en la vulnerabilitat dels joves davant dels riscos psicosocials.

També es promou que la Inspecció de Treball controli que les empreses facin un bon ús de la contractació en pràctiques i en formació, i que la contractació temporal de les persones joves s'ajusti a les causes previstes a la normativa laboral -i per tant, es pretén contribuir a reduir la taxa de temporalitat. En aquest sentit, en el marc del Consell de Relacions Laborals s'estudiaran mesures per garantir que les pràctiques serveixen realment per experimentar la formació teòrica i per assegurar que no s'empren per cobrir llocs de treball estructurals. També s'introduirà la visió dels joves en les diferents comissions del Consell de Relacions Laborals.


Eix 2 - Foment de l'Emprenedoria

La promoció de l'emprenedoria és essencial per a la generació d'ocupació. I per aquest motiu es promou i divulga la cultura emprenedora entre els joves a través d'accions de sensibilització i formació en generació d'idees i creació d'empreses en els centres d'ensenyament i universitats.

S'introduiran continguts relacionats amb l'emprenedoria tant a la formació professional reglada, com a la contínua i a l'ocupacional, amb la incorporació d'un mòdul centrat en el foment de la creació d'empreses a la meitat de l'oferta formativa.

En aquest sentit, es difon la cultura emprenedora amb la realització, entre altres, de prop de 80 tallers de sensibilització sobre la importància de l'economia cooperativa a centres educatius, que arribaran a uns 2.000 alumnes, i amb més de 500 tallers per any en centres de secundària, batxillerat i formació ocupacional, que arribaran a més de 10.000 joves.

També s'incorpora un mòdul de foment de la iniciativa emprenedora en un 50% de l'oferta formativa de la formació professional que arribarà a 44.000 alumnes cada any. Properament, s'iniciarà una prova pilot que desenvoluparan un grup de 105 professors en 13 centres que oferiran continguts sobre innovació, factors claus per emprendre, instruments de suport de l'Administració, funcions bàsiques de l'empresa i el pla d'empresa, entre altres.

També es garanteix, mitjançant la Xarxa per a la Creació d'Empreses, una atenció individualitzada i un assessorament als joves amb un projecte emprenedor i s'ofereix suport específic a programes singulars o experimentals de suport a la creació d'empreses per part de persones joves.

Aquest Acord engloba de forma integral el suport a l'activitat emprenedora en totes les fases de la creació d'empreses, des de la sensibilització en les etapes formatives fins a la consolidació empresarial. El pla es materialitza en tot el territori en la Xarxa Inicia, que compta amb el suport de 170 entitats i 298 tècnics.


Eix 3 - Formació, orientació i inserció

La igualtat d'oportunitats per als joves en el món del treball té relació directa amb la seva formació com a eina imprescindible per millorar les oportunitats d'ocupació. És per això que en aquest eix es promou l'accés dels joves a la formació professional, en línia amb l'objectiu del II Pla General de la FP a Catalunya d'incrementar en un 40% el nombre de joves que opten per aquests estudis, tot incrementant el nombre de persones que els completen amb èxit.

També s'impulsen acords per afavorir la transició entre els cicles formatius de grau superior i els estudis universitaris. En aquest sentit, aquest curs 2009¬2010, els alumnes que cursaran estudis de formació professional superaran els d'estudis presencials i a distància que faran batxillerat. Concretament, 106.486 persones cursaran ensenyaments professionalitzadors. D'aquesta manera s'ha assolit l'objectiu del Govern de superar els 100.000 alumnes. Cal recordar que gairebé el 70% dels titulats de formació professional treballen sis mesos després de graduar-se. Una altra línia d'actuació és la posada en marxa d'un nou programa per formar, orientar i inserir laboralment joves en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social. L'objectiu d'aquesta nova iniciativa, que es posarà en marxa durant el primer trimestre de 2010, és aconseguir que els joves en aquesta situació retornin a la formació reglada. En el cas que aquesta opció no sigui possible es buscarà que els joves accedeixin a la formació ocupacional. Aquest programa, que té una dotació pressupostària de 500.000 euros, beneficiarà al voltant de 2.000 joves.

Els joves en risc d'exclusió social que hi participin realitzaran un conjunt d'accions com són orientació personal, tutories personalitzades, tallers de recerca activa de feina, formació, entre d'altres i rebran un seguiment i suport personalitzat per a la seva inserció laboral.

També es desenvoluparan actuacions específiques per a joves amb discapacitat. En concret, es potenciarà el treball amb suport per a joves amb discapacitat o trastorn mental i així afavorir la inserció de qualitat en el mercat ordinari.

Pel que fa a l'orientació, es prendran mesures específiques per donar a conèixer el funcionament del mercat de treball i poder orientar els joves en l'elecció d'una opció professional. En aquest sentit, s'impulsarà l'eliminació de la segregació horitzontal del mercat de treball entre els joves -la tendència a triar professions tradicionalment dominades o amb major presència d'un sexe o altre-, promovent, per exemple, que més noies triïn carreres i feines de caire tècnic o científic.


Eix 4 - Conciliació de vida laboral, acadèmica i personal

L'objectiu d'aquest eix és reforçar aquelles polítiques que permetin una òptima conciliació entre la vida laboral, acadèmica i personal de les persones joves. En concret, es posaran en marxa experiències pilot amb empreses col.laboradores de sectors amb força presència juvenil (comerç, hostaleria i restauració, per exemple) amb mesures per millorar la conciliació dels treballadors joves.

També es tractarà d'adoptar una organització més flexible dels estudis universitaris, professionals i per a l'ocupació, per facilitar als joves treballadors poder compaginar feina, estudis i vida personal -associativa, cultural, entre d'altres.


Situació dels joves en el mercat de treball

El context actual fa que els joves acusin de manera més específica la situació del mercat de treball. Segons l'Enquesta de Població Activa del segon trimestre d'enguany, la taxa d'atur entre els joves (16 a 29 anys) és actualment del 26,6%, més de 10 punts per sobre de la taxa d'atur global (15,8%).

A més, els joves han patit amb major intensitat l'increment de l'atur, perquè tenen una major taxa de temporalitat i això ha fet que en molts casos no se'ls hagi renovat el contracte de treball. Pel que fa a la taxa de temporalitat entre els joves de 16 a 29 anys, se situa en el 34,5%, mentre que per al conjunt de la població la taxa de temporalitat se situa en el 18,1%.

D'altra banda, l'índex de sinistralitat laboral dels accidents lleus en els joves és superior en gairebé un 9% al del conjunt de treballadors. Val a dir, però, que la proporció d'accidents greus i mortals entre els joves és inferior a la global.

Per aquests motius s'ha treballat en un document que preveu un conjunt de mesures realistes, per garantir-ne el compliment íntegre. L'objectiu de l'Acord és no duplicar mesures recollides en d'altres acords i documents, com l'Acord Estratègic o el II Pla de FP de Catalunya, sinó incorporar la visió dels joves a l'aplicació d'aquests acords preexistents, així com afegir noves mesures des de l'àmbit laboral per millorar la situació dels treballadors de menys de 30 anys.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya