Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el Decret que regula les ludoteques de Catalunya
Dimarts, 9 de juny de 2009

El Govern aprova el Decret que regula les ludoteques de Catalunya

 • La norma, que defineix legalment què és una ludoteca, cobreix un buit legal en aquest àmbit

 • El Decret pretén garantir un servei de qualitat a les persones usuàries

 • L'equip de professionals del centre ha d'estar format per un mínim de dues persones i la superfície mínima d'espai útil per al joc ha de ser de 50m2


El Govern ha aprovat el Decret pel qual es regula el règim jurídic de les ludoteques i s'estableixen els requisits que han de complir i el seu procediment d'acreditació. La normativa aprovada avui defineix les ludoteques com a centres, equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva, i que porten a terme un projecte socioeducatiu. El seu objectiu principal és garantir el dret de l'infant i del jove menor d'edat al joc i, d'aquesta manera, es col.labora al desenvolupament integral de la persona. Per aquest motiu, les ludoteques estan dotades d'un fons organitzat de jocs, joguines i d'altres elements lúdics. Aquest Decret, que cobreix el buit legal que fins ara hi havia en aquest àmbit, estableix les directrius que assenyalen clarament què són les ludoteques, quina és la seva activitat i qui les dirigeix. També determina quines tipologies hi ha, a qui correspon donar els permisos d'obertura, qui n'exerceix la inspecció i el registre i qui aplica el règim sancionador, entre d'altres aspectes.

Al juliol, quan aquest Decret entri en vigor, els centres que es denominen "ludoteca" i que vulguin mantenir aquesta denominació hauran de presentar la documentació necessària a l'ajuntament corresponent. Aquest ho traslladarà al Departament de Governació i Administracions Públiques, que serà qui donarà l'autorització. Els centres que al cap de 18 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret no hagin obtingut l'acreditació, no podran mantenir la denominació de "ludoteca". Amb l'aprovació d'aquesta normativa, que dóna compliment al mandat del Parlament, el Govern estableix un marc normatiu i evita la proliferació de centres que, sota el nom de "ludoteca", donen un seguit de serveis als infants i menors d'edat sense cap garantia jurídica.


Per a infants i joves de 0 a 18 anys

El Decret marca que les ludoteques estan dirigides a infants i joves de 0 a 18 anys. A partir de l'entrada en vigor de la normativa, els menors de quatre anys hauran d'estar acompanyats durant tota l'estada a la ludoteca per la persona legalment responsable del menor o una altra que aquesta hagi autoritzat. En cap cas, els professionals del centre es poden autoritzar com a acompanyants del menor.

Per als infants i joves de 4 a 16 anys, la persona legalment responsable ha de signar un document, que s'actualitzarà anualment, autoritzant l'estada a la ludoteca i acceptant les condicions el centre.


Característiques i personal de les ludoteques

A partir de l'entrada en vigor del Decret, totes les ludoteques han de disposar com a mínim dels següents espais diferenciats: una zona d'acollida, espai/s de jocs, àrea d'administració i gestió, magatzem i sanitaris. La superfície d'espai útil pel joc de la ludoteca ha de ser de 50m2 com a mínim.

Pel que fa al personal, l'equip de professionals del centre ha d'estar format per un mínim de dues persones inclosa una persona coordinadora, amb una titulació mínima d'educació superior en pedagogia, psicopedagogia, magisteri o educació social, que serà qui dirigirà l'equip de professionals que treballa a la ludoteca.

Els altres membres de l'equip de direcció han de tenir com a mínim un títol de grau mitjà de l'àmbit dels serveis socioculturals a la comunitat o el diploma de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil. En aquest darrer cas, aquests professionals s'han de trobar sota la direcció d'un altre membre del personal de gestió.

Un professional per cada grup de joc situat en un espai diferenciat podrà fer¬se càrrec com a màxim de 12 infants de 0 a 3 anys; de 12 infants de 4 a 6 anys o de 15 infants majors de 6 anys.


Ludoteques permanents i temporals

El Decret estableix dos tipus de ludoteques:

 • Les ludoteques permanents són aquelles que exerceixen les seves activitats de forma continuada i en el mateix espai físic.
 • Les ludoteques temporals són aquelles que desenvolupen les seves activitats en espais físics variables i durant no més de dos mesos. Aquesta tipologia comprèn una dotació tant de material com de professionals que amb un projecte socioeducatiu adequat estableixen les seves activitats lúdiques.

Dins d'aquesta catalogació s'hi inclou la Ludomòbil de la Secretaria d'Acció Ciutadana, que va ser inaugurada en el Festival de la Infància i Joventut de Barcelona i està fent un recorregut per les comarques catalanes.

Actualment, el Govern coordina i gestiona sis ludoteques dins la Xarxa d'equipaments cívics de Catalunya (XeCat):

 • Ludoteca Sant Pere Nord de Terrassa
 • Ludoteca de la Casa Bloc de Barcelona
 • Ludoteca d'Arenys del Segre de Lleida
 • Ludoteca de Sant Miquel d'Igualada
 • Ludoteca les Bernardes de Salt
 • Ludoteca del carrer Ample de Barcelona

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya