Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern invertirà enguany més de 118 milions d'euros en el Pla de polítiques de dones
Dimarts, 28 d'abril de 2009

El Govern invertirà enguany més de 118 milions d'euros en el Pla de polítiques de dones

 • La dotació ha augmentat més del 243% respecte la inversió realitzada l'any 2005 en mesures per millorar la situació de les dones

 • Impulsar un marc favorable per a les dones repercuteix en l'increment de la competitivitat i la modernització de la societat

 • La inversió en polítiques de dones és una eina fonamental per consolidar i reactivar l'economia del país


La dotació pressupostaria que el Govern atorga anualment al Pla de polítiques de dones 2008-2011, s'ha situat aquest any en més de 118.847.530 euros, una xifra que suposa un increment del 243% respecte la inversió en mesures per millorar la situació de les dones realitzada l'any 2005, que va ser de més de 34.578.900 euros.

El Pla de polítiques de dones conté un total de 561 actuacions i l'objectiu final és aconseguir una relació més equilibrada entre dones i homes en tots els àmbits. La inversió en les polítiques de dones es manté com una de les prioritats bàsiques davant la situació actual i com a eina fonamental per consolidar i reactivar l'economia del país, ja que impulsar un marc favorable a les dones reverteix substancialment en l'increment de la competitivitat i la modernització de la societat.

L'avenç en la igualtat d'oportunitats de dones i homes no només respon a una necessitat d'equitat, aprofundiment democràtic i justícia social, sinó també d'eficiència econòmica. Incrementar la inversió en les polítiques de dones afavoreix un desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible. En el context actual el Govern continua donant prioritat a la col·laboració amb els ens locals perquè realitzin polítiques que afavoreixin les dones. L'exemple és l'aportació de l'Institut Català de les Dones a les polítiques de dones que desenvolupen els ens locals, que ha suposat una inversió de 9.945.453 euros des de la creació, l'any 2005, d'una convocatòria de subvencions específica.


Actuacions destacades de 2008

A través d'aquestes subvencions l'any passat, l'Institut Català de les Dones va donar suport a 82 projectes de Serveis d'Informació i Atenció a les dones (SIAD) d'àmbit local. Això representa un increment de 61 projectes respecte les ajudes atorgades l'any 2005, quan es van subvencionar 21 SIAD.

A través d'aquesta mateixa convocatòria l'any passat es van recolzar 155 projectes d'ajuntaments i consells comarcals per realitzar i desenvolupar plans locals de polítiques de dones, mentre que l'any 2005 el nombre de projectes que van sol·licitar aquesta ajuda va ser de 84.

El Pla de polítiques de dones del Govern concreta les actuacions de 4 anys de tots els departaments del Govern pel que fa a polítiques de dones. Està organitzat en 6 línies estratègiques, 26 objectius generals i 113 objectius específics, i proposa l'aplicació transversal de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les actuacions governamentals.


Resum d'actuacions destacades per eixos

Eix 1. Transversalitat de les polítiques de dones a les administracions públiques

 • Tramitació de l'Avantprojecte de Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat de dones i homes
 • Creació de la figura de responsable de gènere a l'Administració de la Generalitat
 • Suport als ens locals i supramunicipals per elaborar, posar en marxa i desenvolupar plans de polítiques de dones
 • Promoció de plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral a les empreses públiques i privades
 • Impuls de la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos públics

Eix 2. Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals

 • Impuls a la formació en perspectiva de gènere i de les dones als professionals dels mitjans de comunicació
 • Potenciació de llicències d'estudis retribuïdes sobre pràctiques i investigació coeducativa
 • Potenciació del desplegament transversal de la coeducació en el desenvolupament dels currículums
 • Incorporació transversal de la coeducació a les activitats de formació del professorat
 • Impulsa que noies i nois realitzin les seves eleccions acadèmiques i professionals lliures de condicionaments sexistes.
 • Promoció de l'intercanvi d'experiències entre immigrades i grups de dones autòctones, especialment a l'àmbit rural i als barris urbans.

Eix 3. Participació

 • Creació d'un espai virtual per a difondre les activitats de les entitats i els grups de dones
 • Suport a les entitats de dones per a impulsar la participació i la creació de xarxes mitjançant l'accés a les tecnologies de la comunicació i la informació
 • Impuls de la presència de les dones en els òrgans consultius i d'assessorament de les administracions públiques

Eix 4. Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps

 • Facilitació de la reincorporació de les dones al mercat de treball remunerat mitjançant la participació en diferents polítiques actives d'ocupació
 • Realització d'accions de formació professional ocupacional i afins, en sectors en els quals les dones estan subrepresentades - Accions de suport a l'emprenedoria femenina

Eix 5. Qualitat de vida i cohesió social

 • Elaboració d'un Informe social sobre la situació de les dones a Catalunya
 • Impuls a la recerca sobre la situació de les dones a Catalunya
 • Impuls al desplegament de nous Serveis d'Informació i Atenció a les Dones i suport als ja existents
 • Creació d'eines de sensibilització i informació específiques sobre temes relacionats amb la qualitat de vida de les dones
 • Impuls a la formació i a la informació de les recluses i exrecluses
 • Promoció de l'activitat física dirigida a col·lectius femenins
 • Difusió d'eines i aplicatius tècnics i professionals per a promoure la sostenibilitat i innovació de l'habitatge amb perspectiva de gènere

Eix 6. Intervenció integral contra la violència masclista

 • Desenvolupament d'estratègies d'informació, sensibilització i prevenció de violència masclista a nivell general i/o adreçades especialment a joves i col·lectius específics.
 • Difusió i implementació territorial del protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista - Elaboració i implementació de programes de formació per a professionals que intervenen en l'abordatge de la violència masclista
 • Desplegament de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista
 • Suport econòmic i tècnic als ens locals en el desenvolupament de polítiques públiques per a l'abordatge de la violència masclista
 • Promoció de mesures de formació ocupacional i d'inserció laboral de les dones que pateixen o surten de qualsevol situació de violència masclista

La previsió pressupostària per al 2009 del Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011 és la següent:


Departaments i unitats orgàniques Pressupost 2009
TOTAL 118.847.533,13 €
Departament de la Presidència 230.000,00 €
Departament de la Vicepresidència (DGAR, ACCD, CC de l'Esport i S. Política Lingüística) 6.975.800,00 €
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 2.977.593,00 €
Departament de Governació i Administracions Públiques 96.190,00 €
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 16.723.416,00 €
Departament de Justícia 9.424.049,46 €
Departament d'Educació 583.076,00 €
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 122.000,00 €
Departament de Salut 14.471.541,82 €
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 37.120,00 €
Departament de Treball 17.471.713,93 €
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 465.562,40 €
Departament d'Acció Social i Ciutadania (inclosa la SJ) Institut Català de les Dones 19.673.721,43 € - 11.275.749,09 €
Departament de Medi Ambient i Habitatge 18.320.000,00 €

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya