Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques
Dimarts, 10 de febrer de 2009

El Govern aprova el Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques

 • La nova Llei permetrà a les empreses abaratir els costos econòmics de la tramitació ambiental

 • El nou text simplifica els procediments i redueix el cost administratiu per a les empreses però sense rebaixar l'exigència dels requeriments mediambientals

 • Tan sols el 10% de les activitats sotmeses a la Llei necessitaran llicència ambiental, la resta s'acolliran al règim de comunicació o d'intervenció preventiva

 • Refon en una sola norma les directives europees i la legislació estatal en matèria de contaminació, avaluació d'impacte ambiental i de garantia del dret d'informació i participació pública en matèria ambiental


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques, que substituirà l'actual Llei 3/98, d'intervenció integral de l'Administració ambiental (IIAA). El seus objectius són refondre en una sola norma catalana el conjunt de la legislació estatal i europea, i simplificar els procediments reduint el cost administratiu que suporten les empreses. La Llei podria suposar un estalvi anual aproximat d'uns 178 milions d'euros, i se suma així a la resta de mesures destinades a contrarestar els efectes de la crisi.

A diferència de l'anterior norma, la nova Llei és exclusivament ambiental. Per tal d'agilitar processos, evita la concurrència en àmbits competencials que disposen de legislació sectorial pròpia (com salut, incendis o seguretat). A més, les diferents administracions no intervenen de manera genèrica en àmbits en els quals ja intervé una altra administració competent.

La Llei comporta una simplificació administrativa ja que tan sols el 10% de les activitats que consten en els annexos de la Llei han de disposar d'una autorització (unes 4.900 instal.lacions) o llicència ambiental (unes 21.600). D'aquestes, només el 22% haurà de disposar d'autorització o llicència sectorial, segons la matèria (com ara llicències energètiques o mineres), quedant així la tramitació integrada en d'altres autoritzacions administratives. El gruix de l'estimació de les activitats de la Llei, un 90%, o el que és el mateix, unes 235.000 activitats, estaran subjectes al règim de comunicació, i no els caldrà sol.licitar la llicència ambiental, o bé s'integraran en la intervenció preventiva d'altres matèries.

Com que la norma redueix el nombre d'activitats subjectes a llicència o autorització ambiental suposa una simplificació dels controls i s'allarguen els terminis de la majoria de les activitats. D'aquesta manera, disminueixen els costos per a les empreses associats a la tramitació mediambiental. L'estalvi anual per a les empreses es valora en 178 milions d'euros, tenint en compte que l'estalvi esperat per la modificació dels terminis del control ambiental s'estima en 102 milions d'euros, per la modificació dels terminis de revisió i eliminació de la necessitat de revisió de les activitats de l'annex II, en 40,6 milions d'euros, i per garantir el règim de comunicació en les noves instal.lacions i modificacions substancials de les existents, en 35 milions d'euros. Aquesta Llei suposa una reducció del 5,38% del cost administratiu que suporten les empreses a Catalunya.

La responsabilitat en l'obertura dels establiments serà de l'empresa i dels professionals, especialment pel que fa al règim de comunicació, als controls inicials, i als controls periòdics. La simplificació administrativa en cap cas comporta la reducció dels requeriments mediambientals exigibles a les empreses.

La simplificació afecta proporcionalment tots els règims d'intervenció segons la seva incidència ambiental i social. Per tractar-se d'una intervenció ambiental, se simplifiquen els controls i les renovacions de les autoritzacions i llicències, evitant la duplicitat d'intervencions sectorials. Els terminis per realitzar els controls periòdics s'allarguen i també els de les renovacions periòdiques de les autoritzacions en les activitats que ho necessitin.

També es fixen els terminis de resolució de l'Administració, que oscil.len entre els 10 mesos per a les activitats amb major incidència ambiental i els 6 mesos per a les de mitjana incidència, sotmeses a règim de llicència ambiental. La Llei impulsa la tramitació telemàtica dels procediments, d'acord amb el foment de l'Administració electrònica que impulsa el Govern.

La Llei té, entre els seus objectius, l'homogeneïtzació dels procediments. Unifica i coordina la intervenció de la legislació estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació (Directiva IPPC) i la legislació estatal d'avaluació d'impacte ambiental d'activitats, així com la normativa en matèria del dret d'accés a la informació i participació en matèria de medi ambient. En aquest context, es predeterminen les activitats que han d'estar subjectes a la declaració d'impacte ambiental de manera que s'evita al màxim el procediment de "cas per cas" que serveix per decidir sobre si cal sotmetre l'activitat o no a la declaració d'impacte ambiental. Es regula de manera conjunta per a aquests supòsits l'atorgament de la llicència o autorització ambiental i la declaració d'impacte ambiental en un únic procediment. Això comporta una major claredat del procediment i facilita una major seguretat jurídica. També estalvia la duplicitat d'informació en centrar la informació ambiental en l'estudi d'impacte ambiental i no en el projecte tècnic.

Les activitats previstes per la nova Llei estan sotmeses a diferents règims d'intervenció administrativa, segons la classificació següent:

 • Activitats incloses a l'annex I.1. Són les considerades d'alta o molt alta incidència ambiental. Estan sotmeses a autorització ambiental i declaració d'impacte ambiental, de competència de la Generalitat, com ara les petroquímiques o les instal.lacions per al tractament de superfícies.
 • Activitats de l'annex I.2. Són aquelles que estan sotmeses a autorització ambiental i declaració d'impacte ambiental que simplifiquen la tramitació de l'autorització. Es fa innecessària la consulta prèvia a la declaració d'impacte ambiental. És el cas de les activitats de fabricació de ciment d'entre 200 i 500 tones diàries o les granges de més de 300 vaques de llet.
 • Les incloses a l'annex I.3 gaudeixen d'un règim simplificat de declaració d'impacte ambiental, sense necessitat d'autorització ambiental, que es tramita conjuntament amb el tràmit d'autorització per raó de la matèria objecte de l'activitat. En aquest grup, hi figuren activitats com les extractives o les eòliques.
 • Les activitats de l'annex II són de mitjana incidència ambiental. Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal. Se simplifica la intervenció de la Generalitat, augmentant l'agilitat de tramitació i reduint-ne el temps. Algunes de les activitats considerades de mitjana incidència ambiental són les de fabricació de pintures o les adoberies.
 • L'annex III inclou un nombre ampli d'activitats d'escassa o moderada incidència ambiental (la majoria de les petites i mitjanes empreses) que estan sotmeses únicament al règim de comunicació als ajuntaments com, per exemple, els hotels de fins a 400 habitacions, els tallers mecànics, o els centres d'assistència primària. A aquestes activitats no els caldrà, com fins ara, una llicència ambiental, sinó que l'obertura de l'establiment s'efectua amb el certificat i l'acta d'obertura de l'activitat favorable.
 • Finalment, l'annex IV inclou les activitats de pública concurrència, subjectes a la regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, que no estan subjectes a una llicència ambiental específica, sinó que s'integra la intervenció preventiva en aquestes matèries (com soroll, fums o vibracions) en la llicència d'espectacles públics i activitats recreatives. Se simplifica la intervenció sense renunciar a les garanties ambientals.
 • L'elaboració i la tramitació de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats s'ha fet d'acord amb el Pla de mesures per a la facilitació de tràmits a l'activitat econòmica i empresarial i la simplificació administrativa, aprovat pel Govern el mes de juliol de 2007. El seguiment d'aquest Pla s'ha inclòs en la revisió de l'Acord estratègic 2008-2011 per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana.

Aquesta és una Llei de procediment que ha seguit un ampli procés d'informació pública i en la qual han participat tots els sectors implicats. El Govern ha acordat avui demanar a la Mesa del Parlament la tramitació pel procediment d'urgència, fet que reduiria els tràmits parlamentaris a la meitat.


Com afecta la llei a les empreses catalanes

La llei estableix bàsicament 3 règims d'intervenció:

 • a. Autorització ambiental: s'aplica a activitats amb alta o molt alta incidència ambiental. Està subjecte a normativa comunitària. Inclou la Declaració impacte ambiental. Competència Generalitat.
 • b. Llicència ambiental: s'aplica a activitats amb incidència ambiental mitjana. Competència Ajuntaments.
 • c. Comunicació: s'aplica a activitats amb baixa incidència ambiental. Control a posteriori de l'activitat. Es comunica l'inici d'activitat als Ajuntaments.

Per algunes activitats l'informe ambiental s'integra en l'autorització sectorial: energia eòlica i fotovoltaica, llei espectacles, etc.


Avantatges de la llei
 • Es limita només a aspectes mediambientals. No s'aplica a activitats afectades exclusivament per la normativa d'incendis: dipòsits o emmagatzematges de mercaderies no perilloses, garatges (públics o privats), aparcaments, etc.
 • Es garanteix i s'amplia el funcionament del règim de comunicació. S'ha ampliat en 30 activitats més respecte a la situació actual entre inclusió de noves activitats i ampliació de llindars.
 • S'ha eliminat la necessitat de revisió per a les activitats de l'annex II i s'han allargat els terminis de revisió per les de l'annex I i els terminis de control periòdic per les activitats de l'annex II.
 • S'integra la declaració d'impacte ambiental en l'autorització ambiental.
 • S'han reduït càrregues administratives com: simplificació per al titular en matèria de control inicial, s'ha integrat l'informe ambiental en procediments sectorials (cas activitats subjectes a la llei d'espectacles públics, la producció energia eòlica i solar fotovoltaica i l'activitat minera), es redueix la documentació a presentar, ús de mitjans telemàtics per la presentació de la documentació etc.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya