Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en prevenció de riscos laborals
Dimarts, 27 de gener de 2009

El Govern crea un registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en prevenció de riscos laborals

  • Amb aquesta mesura es reforça la protecció als treballadors, atès l'alt cost social i laboral de la sinistralitat

El Govern ha aprovat la creació d'un registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals a través del qual es faran públiques les dades de les empreses que cometin infraccions molt greus en la prevenció de riscos laborals pels seus treballadors.

Amb aquesta mesura el Govern, aprovada per mitjà d'un Decret específic, dóna compliment a un Reial decret de l'Estat i reforça la protecció als treballadors, atès l'alt cost social i econòmic de la sinistralitat i les repercussions negatives que comporta per a les persones treballadores i les empreses.

El procediment sancionador a una empresa s'inicia a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a partir de les irregularitats detectades en les seves actuacions. En cas d'infracció molt greu, l'òrgan competent per decidir sobre l'expedient sancionador és la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball, que comunicarà la sanció a l'empresa infractora i, un cop aquesta sigui ferma, ordenarà la publicació de la sanció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

El web del Departament de Treball publicarà la relació d'empreses sancionades per infraccions molt greus trimestralment per tal que pugui ser consultada per totes les persones interessades, així com per les empreses i els organismes competents en matèria de contractació pública de les administracions públiques.

L'aprovació d'aquest Decret és fruit del desplegament de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i de les relacions laborals, i que inclou de forma expressa la seva potestat sancionadora de les infraccions en l'àmbit, entre d'altres, de la prevenció de riscos laborals.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya