Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el Projecte de llei del Síndic de Greuges
Dimarts, 4 de novembre de 2008

El Govern aprova el Projecte de llei del Síndic de Greuges


  • El text preveu que el Síndic pugui supervisar les empreses privades gestores de serveis públics o que acompleixen activitats d'interès general

  • Designa el Síndic com a mecanisme de prevenció de la tortura i dels tractes inhumans o degradants

  • Amplia la durada del seu mandat a sis anys i elimina la possibilitat de la reelecció per garantir i reforçar la independència de la institució


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del Síndic de Greuges, que amplia notablement el seu àmbit de supervisió i actuació en compliment del nou Estatut d'Autonomia. El nou text preveu que el Síndic pugui supervisar per primer cop el conjunt del sector públic, incloent-hi les empreses privades gestores de serveis públics o que acompleixen activitats d'interès general (llum, telefonia, gas, etc.). D'aquesta manera el Síndic amplia la seva funció de protecció i defensa dels drets i llibertats de les persones, que fins ara es limitava a la supervisió de l'activitat de l'Administració de la Generalitat i l'Administració local de Catalunya.

El text preveu que el Síndic de Greuges assumeixi per primer cop les competències en la prevenció de la tortura i dels tractes o penes cruels, inhumans o degradants als llocs on es troben persones privades de llibertat. En aquest sentit, determina un sistema de visites periòdiques de prevenció de la tortura per part del Síndic als llocs on hi ha persones privades de llibertat, estableix que cap autoritat pugui denegar el seu accés als llocs de detenció i a les seves instal·lacions, i que tingui accés a la informació sobre el tractament i les condicions de detenció de les persones. El Síndic de Greuges exercirà les funcions de prevenció de la tortura mitjançant un equip de treball i amb l'assessorament d'un Consell de prevenció de la tortura. Aquest consell estarà integrat per:

  • Quatre persones proposades per organitzacions no governamentals de defensa dels drets humans, especialment d'aquelles que treballen per a la prevenció de la tortura.
  • Dues persones proposades per col·legis professionals d'advocats/des.
  • Dues persones proposades per col·legis professionals en l'àmbit de la salut.
  • Dues persones proposades per centres universitaris d'investigació en matèria de drets humans.
  • Dos professionals de reconeguda trajectòria en l'àmbit de la prevenció de la tortura i en el treball amb persones privades de llibertat.

Els membres del Consell de prevenció de la tortura seran escollits pel Parlament de Catalunya i el seu mandat coincidirà amb el del Síndic.


Una llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut

El Projecte de llei del Síndic de Greuges afirma la naturalesa estatutària de la institució en la mesura que és l'Estatut la norma que la crea i en fixa les principals característiques.

Una altra novetat destacable del text és que el Síndic podrà sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre els projectes i les proposicions de llei que es debatin al Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidació de la cambra, quan regulin drets reconeguts per l'Estatut.

El text recull el deure de col·laboració amb el Síndic de Greuges de tots els funcionaris públics i les administracions supervisades, i classifica els diversos procediments en què participa (de queixa, actuacions d'ofici, activitats de conciliació, mediació i composició de controvèrsies, auditories i inspeccions internes, estudis generals i informes i consultes).

El text determina els principis de l'organització i el funcionament de la institució, el seu estatut personal, les incompatibilitats, les causes de cessament, l'organització i les atribucions. També regula el règim d'incompatibilitats, el sistema d'elecció i la durada del mandat, que s'amplia a sis anys (fins ara, era de 5 anys), i per garantir i reforçar la independència de la institució, diu que el Síndic no pot optar a la reelecció. La llei també preveu el nomenament d'un adjunt general i un adjunt per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, figures ja existents, i crea la figura dels adjunts sectorials.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya