Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 23 de setembre de 2008 > Informe sobre la seguretat a Catalunya
Dimarts, 23 de setembre de 2008

L'any 2007 es va mantenir estabilitzada la delinqüència a Catalunya i va millorar la percepció de seguretat i la valoració dels cossos policials


  • Els catalans puntuen amb un notable (un 7) el desplegament dels Mossos d'Esquadra i augmenta la valoració que fan de la Policia de Catalunya. Pel que fa al nivell de seguretat als seus municipis donen una qualificació del 6,1 sobre 10

  • La victimització va baixar un 0,7%, en passar del 19,8 del 2006 al 19,1% al 2007

  • Baixen els robatoris amb violència, els robatoris amb força, els homicidis i assassinats i els abusos sexuals i pugen els furts

  • A Catalunya durant el 2007 es van registrar 6,06 fets delictius per cada cent habitants, el que significa un augment del 0,13 punts en relació a la ràtio de l'any 2006

  • La violència masclista és percebuda a l'Enquesta de Seguretat Pública com un dels problemes més importants en l'àmbit de la seguretat interior

  • La dotació policial a Catalunya ha arribat a 4,26 agents per cada mil habitants, mentre que el 2005 era de 3,92 i el 2006 del 4,07

  • La Direcció General de Protecció Civil va homologar 324 plans de protecció civil catalans, municipals i supramunicipals

  • Un 51% dels catalans opina que la seguretat viària ha millorat


El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha presentat avui a la reunió de Govern l'Informe sobre la Seguretat a Catalunya, que inclou les dades de l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (ESPC) sobre la percepció de la seguretat.

L'ESPC és un instrument per complementar l'estadística policial amb les opinions i percepcions dels ciutadans en matèria de seguretat i es va fer al llarg del primer trimestre de l'any 2008 entrevistant una mostra aleatòria de 14.107 residents a Catalunya a partir dels 16 anys, als quals se'ls va preguntar sobre els records que tenien de fets delictius del 2007.


El desplegament dels Mossos d'Esquadra obté un notable

L'ESPC revela que augmenta la valoració dels serveis policials de Catalunya i creix fins a un notable la valoració que la població fa del desplegament del cos de Mossos d'Esquadra.

La valoració del desplegament dels Mossos d'Esquadra per part de la ciutadania ha pujat fins als 7 punts (notable) sobre 10.


Victimització i valoracions en matèria de seguretat (ESPC)

Segons l'ESPC, la victimització baixa un 0'7%, és a dir, el percentatge total de les persones victimitzades per qualsevol fet, delictiu o no delictiu, ha disminuït set dècimes respecte l'any anterior (del 19,8% l'any 2006 al 19,1% l'any 2007).

Els grups d'edat tradicionalment més victimitzats (entre 16 i 25 anys i entre 26 i 40 anys) experimenten descensos significatius, trencant, sobretot en el cas del grup més jove, una tendència gairebé permanent a l'alça, tot i que continuen essent la franja d'edat més victimitzada.

D'altra banda, durant el primer semestre de 2008, la població de Catalunya ha valorat la seguretat en el seu municipi de residència en un 6,1 sobre 10, una qualificació idèntica a la feta l'any anterior, confirmant, un cop més, l'estabilitat de la situació.

A més, destaca la millora de la percepció de la seguretat i una disminució dels que pensen que la situació ha empitjorat. Un 22,9% dels enquestats considera que ha millorat la seguretat, la qual cosa comporta un increment de 2,6% dels que creuen que la situació està millorant.

També destaca l'augment de la percepció de seguretat a Barcelona ciutat, que ha passat de 5,3 a 5,6, i d'una dècima a la Regió Metropolitana i el manteniment de la nota a la resta de regions policials, excepte a les Terres de l'Ebre, on el nivell de seguretat ha disminuït fins al 5,9 sobre 10.


Les dotacions policials i de bombers

Catalunya va augmentar l'any 2007 la seva dotació policial amb 1.244 Mossos d'Esquadra i 653 Policies Locals, mentre que els cossos policials de l'Estat van reduir la seva presència en 231 efectius. D'aquesta manera, la dotació policial conjunta (FCSE, PG-ME i PL) l'any 2007 era de 30.686 agents.

Aquest increment ha fet que la ràtio policial se situï al 4,26 agents per cada 1.000 habitants, un 0'19 punts més que l'any anterior, ja que la ràtio era l'any 2006 de 4,07 agents i l'any 2005 de 3,92 agents.

Gràcies a aquest augment, la proporció es troba ara a 0,24 punts de la ràtio establerta com a desitjable pel Parlament de Catalunya en la Moció 154/VI de l'any 2002, que era de 4,5 agents per cada mil habitants.

Els continus creixements de la població (l'any passat va créixer la població catalana censada en un 1,06%), estan dificultant l'assoliment d'aquest objectiu tot i els increments d'efectius de la Policia de Catalunya en els darrers anys.


Increments de població absoluts interanuals

Per seguir augmentant la ràtio d'agents policials a Catalunya, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació farà noves convocatòries d'agents de Mossos d'Esquadra fins assolir els 18.300 efectius l'any 2015.

Pel que fa a la dotació professional dels Bombers de la Generalitat, s'ha consolidat el creixement dels darrers anys situant-se en 6.106 efectius, inclòs el personal contractat en període d'estiu, el que representa un 0,84% més que l'any anterior.


Estabilització delictiva

Respecte a l'activitat delictiva, l'any passat es va registrar una ràtio de 6,06 fets delictius per cada cent habitants, la qual cosa significa un augment del 0,13% en relació a l'any 2006. Això, però, no ha augmentat la victimització de la ciutadania, ja que l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya reflecteix una victimització delictiva estable (inferior en 2 dècimes a la de l'any anterior).

Aquest lleuger increment de la ràtio, de 5,92 a 6,06, a tot el territori català s'explica per l'increment dels furts, l'augment de conscienciació de denúncia de la ciutadania i la suma de les dades de les 36 policies locals que van incorporar-se al sistema del Nucli d'Informació Policial (NIP). A 31 de desembre de 2007 hi ha un total de 151 policies locals connectades al NIP.

L'Informe de Seguretat conclou que amb aquestes xifres l'any passat va continuar la tendència a l'estabilització de la delinqüència trencant la tendència al creixement sostingut de la darrera dècada.

Malgrat l'increment, sobretot dels furts, l'any passat es va produir un descens dels delictes més greus contra les persones com ara els homicidis (consumats i temptatives) que van baixar un 3,08%, els assassinats (consumats i temptatives) que van disminuir un 16,67% o els abusos sexuals, que van baixar un 8,22%.

Pel que fa als delictes contra el patrimoni van créixer els furts un 9,28% i els robatoris amb força a l'interior de vehicle, bàsicament pel robatoris d'aparells GPS, un 29%, i van disminuir els robatoris amb violència i/o intimidació (-1,8%), els robatoris amb força (-10,12%), les extorsions (-3,16%), els robatoris i furt d'ús de vehicle (-6,62%) i els delictes contra la propietat industrial i intel.lectual (-9,61%).


Violència masclista

Segons l'ESPC, la violència masclista és percebuda per la ciutadania de Catalunya com un dels problemes més importants en l'àmbit de la seguretat interior, per sobre de la seguretat ciutadana o de l'incivisme.

Per donar resposta a aquesta demanda, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació va crear l'any 2007 el Programa de Seguretat contra la Violència Masclista per tal de reforçar i homogeneïtzar l'abordatge policial d'aquest problema i potenciar l'assignació d'agents especialitzats tant a les ABPs, com a les comissaries de districte i als grups d'atenció a la víctima.

En tot cas, un dels indicadors de referència ha marcat per primer cop en deu anys una disminució dels procediments enregistrats pels cossos policials en matèria de violència masclista en la parella i la família. Tot i això, a Catalunya, l'any 2007 es van enregistrat 11 dones mortes per violència en l'àmbit de la parella, cosa que significa un increment de 2 víctimes en relació a l'any anterior.


Seguretat viària

Segons les dades de l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, el 51% de les persones residents a Catalunya de més de 15 anys opinen que la seguretat viària ha millorat, la qual cosa comporta un increment respecte a la xifra de l'edició anterior que era de 49,6%.

El fet objectiu és que la sinistralitat està disminuint a Catalunya i el nombre de persones mortes en accidents de trànsit, tot i el constant augment del parc mòbil de Catalunya, que se situava el 2007 en 5.284.341 vehicles.

La reducció de morts per accident de trànsit prevista per les directrius europees (50% en el període 2000-2010) s'està assolint globalment (41,5% a 31 de desembre de 2007), gràcies a la reducció de les víctimes mortals en els accidents en vies interurbanes (arriba al 47,8%), mentre que la reducció de les víctimes en les vies urbanes planteja més dificultats (21,3%).

El nombre d'expedients que han implicat pèrdua de punts en els carnets dels conductors ha estat de gairebé un quart de milió, la majoria motivats per excés de velocitat. De fet, l'excés de velocitat i la velocitat inadequada continuen essent les causes principals dels accidents amb víctimes.


Actuacions de Bombers

L'any 2007 s'ha mantingut la tendència a la reducció dels incendis forestals (un 8,1%), de les hectàrees forestals totals cremades (un 52,6%) i de les hectàrees cremades per incendi (de 5,4 a 2,8). S'han incrementat, en canvi, els incendis urbans (domicilis, abocadors, deixalles i vehicles) amb un 5.2 % més d'actuacions dels Bombers de la Generalitat en aquest àmbit.


Protecció Civil

La Direcció General de Protecció Civil promou l'elaboració dels plans de protecció civil de la competència del Departament i en coordina la implantació i l'aplicació, el manteniment i la revisió, així com la redacció dels plans de protecció civil territorials, especials i d'autoprotecció que resultin competència d'altres administracions o dels particulars i participa en la redacció d'aquells que tinguin particular incidència en el territori de Catalunya.

D'aquesta manera, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va homologar l'any passat un total de 324 plans de protecció civil d'àmbit territorial català, local i supramunicipal.

Respecte a l'activació dels plans d'emergències relacionats amb factors estacionals, han experimentat un descens notable en el nombre d'activacions en relació a l'any anterior, mentre que els plans relacionats amb factors no periòdics ha presentat un comportament més erràtic.

El servei 112 ha millorat el serveis de comptabilització de trucades ja que les que són producte d'una simple errada de marcació no arriben a computar-se. Com a conseqüència s'ha reduït el nombre total de trucades en un 3%.

També s'han millorat els protocols per reconduir les trucades als diversos operadors, de manera que s'eviti derivar trucades que han de ser reconduïdes de nou a altres serveis o simplement a serveis d'informació, per exemple, sanitària.

L'objectiu és una millora en el processament de les trucades que es reben per tal de poder donar una resposta més ràpida i eficaç en els casos en que realment hi ha una situació d'emergència.


Seguretat privada

En l'àmbit de la seguretat privada la principal fita ha estat la signatura del Conveni entre el Ministeri de l'Interior i el DIREP, ja que suposa la concreció del traspàs de les competències atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia en el seu article 163.

A partir de 2008, i progressivament els anys següents, s'aniran percebent els efectes d'aquestes noves competències, que faran que cada vegada es conegui de manera més propera a la realitat la situació de la seguretat privada a Catalunya.

De moment, els Mossos d'Esquadra estan incrementant les inspeccions que realitzen en matèria de seguretat privada, de forma que l'any passat en van fer més de 2.500.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya