Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 2 de setembre de 2008 > El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
Dimarts, 2 de setembre de 2008

El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona


 • El Pla propugna un model de mobilitat sostenible i segura, integrador amb les polítiques urbanístiques, estructurador del territori i que garanteix l'accessibilitat bàsica al transport públic

 • Inclou 93 mesures, emmarcades en 9 eixos d'actuació, i preveu una inversió, fins a l'any 2012, de prop de 200 milions d'euros

 • Es reestructurarà la xarxa de ferrocarril, es millorarà l'oferta i freqüència de pas de tramvia i metro, s'incrementarà la xarxa de línies d'autobusos interurbans i s'impulsaran plans de mobilitat urbana, entre altres


El Govern ha aprovat avui definitivament el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM), que abasta la mobilitat del conjunt de l'àrea tenint en compte tots els tipus de transport, tant de passatgers com de mercaderies, i fomenta els modes no motoritzats i en transport públic. L'objectiu del Pla és garantir l'accessibilitat de la ciutadania, aconseguir uns desplaçaments sostenibles i segurs, i millorar l'eficiència del sistema en l'horitzó de l'any 2012.


El procés participatiu del pdM

El document aprovat avui, a més de seguir la tramitació ordinària d'un pla d'aquestes característiques, ha estat sotmès a un ampli procés participatiu per tal d'assegurar-hi un alt grau d'implicació social. Aquest procés ha estat obert a comarques, municipis i agents de la mobilitat, en el quan han participat més de 300 persones representants de 150 institucions.

El pdM, elaborat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), va ser aprovat inicialment pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques l'agost de 2007 i ha estat sotmès al preceptiu període d'informació pública i institucional i a la corresponent tramitació ambiental. Durant aquest procés, es van presentar 54 al.legacions per part d'institucions, entitats i particulars, que han estat recollides en la mesura del possible per tal d'enriquir el document final que s'ha aprovat avui.

Així mateix, el Govern té en fase avançada de redacció els Plans de mobilitat de les altres sis àmbits territorials del país (Comarques Gironines, Comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, Comarques Centrals, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran).


Un territori on viuen 4,8 milions de persones

L'àmbit territorial del pdM és la Regió Metropolitana de Barcelona, que té una superfície de 3.236 km2, una població de 4,8 milions de persones i 164 municipis distribuïts en set comarques: el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Penedès.

En aquesta àrea, la mobilitat creix al ritme de l'activitat econòmica i es dispersa cap als municipis més petits, que són els que creixen més en població, una dinàmica que impulsa l'ús del transport privat.

L'escenari actual de mobilitat i les previsions per l'any 2012 -en què el cotxe arribaria a concentrar el 40% dels desplaçaments totals- porten a la conclusió que és necessari modificar el patró de mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona.


Un nou model de mobilitat

El Pla propugna un model de mobilitat sostenible, amb un caràcter transversal, que garanteixi l'accessibilitat a la ciutadania, potenciï l'ús del transport públic, millori l'eficiència del sistema de distribució de mercaderies i contribueixi a una xarxa viària més segura i respectuosa amb l'entorn.

En aquest sentit, el pdM pretén:

 • Augmentar el pes del transport públic i no motoritzat de viatgers fins a assolir una proporció de 2/3 sobre el total de la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).
 • Incrementar el pes del transport públic fins al 34,3% sobre el total del transport i reduir un 5% el pes del vehicle privat respecte les altres formes de transport.
 • Reduir el consum energètic de la mobilitat per habitant en un 7,5%, a fi de mantenir el consum de combustible global a l'RMB en els nivells de 2004.
 • Disminuir un 20,5% les emissions de diòxid de carboni i un 48% les de partícules en suspensió.
 • Assolir una davallada d'un 25% de les víctimes mortals a la carreteres de la regió metropolitana en els pròxims 5 anys.

9 eixos d'actuació, 93 mesures

Per tal d'assolir els objectius esmentats, el Pla de mobilitat preveu 93 propostes agrupades en 9 eixos:


 1. Coordinar l'urbanisme amb la mobilitat, per tal d'aturar la dispersió territorial entre els habitatges i les activitats econòmiques i garantir l'accés de la ciutadania a la mobilitat sostenible d'una manera equitativa. Les mesures principals d'aquest eix són:
  • Desenvolupar un planejament territorial a partir de criteris de mobilitat i una normativa urbanística que determini la localització de les activitats a partir de les infraestructures existents i eviti la dispersió.
  • Impulsar la redacció d'una cinquantena de plans de mobilitat urbana en municipis de més de 20.000 habitants, malgrat que la Llei de mobilitat només obliga a fer-ho als de més de 50.000 habitants.

 2. Fomentar una xarxa d'infraestructures segura i ben connectada per tal d'assolir la xarxa ferroviària definida al Pla Director d'Infraestructures 2001¬2010 (PDI) de la Regió Metropolitana de Barcelona i aconseguir una estructura viària més segura que respongui a les necessitats residencials i econòmiques, que promogui la bicicleta i l'anar a peu i garanteixi l'accessibilitat. Les principals mesures són:
  • Incrementar la xarxa ferroviària, en el marc del PDI i del Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) que preveuen passar dels 762 quilòmetres actuals als 1.045.
  • Ampliar i millorar la xarxa viària, amb la construcció de nous quilòmetres de carreteres i autovies a partir de les previsions del PITC; la intervenció en els punts on es registri una major accidentalitat; la millora de la informació dinàmica a l'usuari i la minimització de l'impacte en l'entorn de les infraestructures i el trànsit.
  • Crear una xarxa interurbana de carrils-bici de 150 quilòmetres i habilitar nous aparcaments per a bicicletes, seguint els criteris del Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya.
  • Establir nous itineraris per a vianants i millorar l'accessibilitat a les parades de transport públic interurbà.

 3. Gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal per tal de reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat, incrementar l'ús del transport públic i minimitzar l'impacte ambiental de la mobilitat. Entre altres actuacions, es portaran a terme les següents:
  • Doblar les places d'aparcaments de dissuasió (park & ride) a les estacions interurbanes de ferrocarril, passant de les 10.000 existents a més de 21.000 l'any 2012.
  • Aplicar noves tecnologies al transport públic per facilitar l'ús del transport públic, així com per millorar la informació a l'usuari i la gestió de les incidències.
  • Racionalitzar la mobilitat en vehicle privat amb instruments com els peatges a la xarxa bàsica o la velocitat màxima permesa amb l'objectiu d'optimitzar l'ús de les infraestructures viàries i reduir l'impacte ambiental del trànsit.

 4. Millorar la qualitat del transport ferroviari, prioritzant les obres de superestructura ferroviària que permetin incrementar l'oferta tant pel que fa a les freqüències de pas com a la franja horària de servei, per tal que transport de viatgers en metro i en ferrocarril en conjunt pugui arribar als 721 milions de viatgers el 2012. Les principals actuacions són:
  • Reestructurar la xarxa interurbana de Rodalies Renfe i incrementar l'oferta d'FGC.
  • Millorar la freqüència de pas de tramvia i metro, en especial en hora punta.

 5. Assolir un transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient que redueixi el temps de recorregut, estigui coordinat amb la xarxa ferroviària i garanteixi una bona informació a l'usuari. Les principals mesures són:
  • Incrementar la xarxa de línies interurbanes, amb la creació de nous serveis exprés radials d'autobusos per connectar amb Barcelona i nous serveis perimetrals per donar resposta a la creixent mobilitat a la segona corona. Així, el Pla preveu incrementar l'oferta d'autobusos interurbans en 250 vehicles, el que permetrà transportar 45 milions de viatgers l'any 2012.
  • Habilitar carrils bus en zones congestionades i en els accessos a les ciutats amb més expedicions en hora punta.
  • Garantir i homogeneïtzar la informació a l'usuari, amb la totalitat de la flota equipada amb sistemes de comunicació l'any 2012.

 6. Modernitzar l'activitat del sistema logístic i accelerar les infraestructures ferroviàries de mercaderies per tal de fer front als reptes que suposen els canvis tecnològics i millorar l'eficiència energètica i ambiental de la cadena logística. Principals actuacions:
  • Garantir els objectius del PITC en matèria de transport ferroviari de mercaderies.
  • Facilitar l'accés als centres logístics.
  • Impulsar un pla de desenvolupament de la logística en horari nocturn.
  • Habilitar una xarxa de vuit nous aparcaments de vehicles pesants.

 7. Garantir l'accés sostenible als centres generadors de mobilitat, com els espais de desenvolupament econòmic o les universitats, entre altres, de manera que la mobilitat sigui un factor que contribueixi a la igualtat d'oportunitats de totes les persones en l'accés al treball, els estudis i els serveis bàsics. Les principals actuacions a realitzar són:
  • Promoure l'elaboració de plans específics de mobilitat en 60 centres generadors de mobilitat (CGM) fins al 2012 i els plans de desplaçaments d'empresa.
  • Potenciar l'ús de l'autobús optimitzant l'oferta actual i establir noves connexions per a vianants i bicicletes a les estacions ferroviàries properes a 20 centres generadors de mobilitat.
  • Crear un portal web de serveis de cotxe compartit. L'objectiu és assolir un augment del 10% en l'ocupació del vehicle en els viatges per motiu ocupacional.

 8. Promoure l'eficiència energètica i l'ús dels combustibles nets la reducció de les emissions que provoquen el canvi climàtic i condicionen la qualitat de l'aire que respirem i a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de l'RMB. Les mesures que cal destacar són:
  • Donar prioritat als vehicles d'alta ocupació i impulsar cursos de formació per a una conducció eficient.
  • Promoure la utilització de vehicles híbrids i del biodièsel per a reduir l'emissió de contaminants i gasos d'efecte hivernacle.

 9. Realitzar una gestió participativa dels objectius del Pla Director de mobilitat, coordinada amb totes les institucions i agents que hi estan vinculats i en especial amb els municipis de l'RMB, de manera que conjuntament amb la participació de la ciutadania, s'assoleixin els objectius centrals fixats en el pdM. En aquest eix, destaca la següent mesura:
  • Augmentar la formació de la ciutadania en mobilitat sostenible a les escoles i fomentar la participació de municipis compromesos amb la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
197 milions d'euros d'inversió fins al 2012

Les 93 propostes recollides al pdM comporten una inversió, fins l'any 2012, de 197 milions d'euros que s'afegeix a les inversions previstes a altres plans que impulsa el Govern com són el PITC o el PDI. Aquesta xifra abasta les mesures específicament enquadrades en el pdM, sense incloure les actuacions determinades als plans sectorials de rang superior, com el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya i el Pla de transports de viatgers de Catalunya. Aquesta inversió es divideix, per eixos d'actuació, de la manera següent:


Eixos del pdM
Eixos del pdM Inversió
Total inversions pdM 196,9 MEUR
Coordinar l'urbanisme amb la mobilitat 3,4 MEUR
Fomentar una xarxa d'infraestructures de mobilitat segura i ben connectada 71 MEUR
Gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal 50,9 MEUR
Millorar la qualitat del transport ferroviari 0,1 MEUR
Assolir un transport públic de superfície eficaç i eficient 27,4 MEUR
Modernitzar l'activitat logística i accelerar les infraestructures ferroviàries de mercaderies 5,4 MEUR
Garantir l'accés sostenible als centres generadors de mobilitat 10,6 MEUR
Promoure l'eficiència energètica i l'ús dels combustibles nets 27,8 MEUR
Realitzar una gestió participativa dels objectius del pdM 0,3 MEUR

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya