Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 d'agost de 2008 > Decret de composició i el funcionament de les caixes d'estalvi
Dimarts, 26 d'agost de 2008

El Govern aprova el Decret que regula la composició i el funcionament de les caixes d'estalvi


  • El text millora la representativitat dels diferents sectors presents en els òrgans de govern de les caixes

  • El departament d'Economia i Finances, de comú acord amb Federació Catalana de Caixes d'Estalvi, podrà crear un comitè assessor per avaluar les entitats cíviques que formin part dels òrgans de govern


El Govern ha aprovat avui el Decret que regula la composició i el funcionament dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis catalanes. El Decret, que refon en un text únic tota la normativa referent a aquesta matèria, desplega la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya aprovada el juliol de 2006, i té com a principal objectiu millorar la representativitat dels diferents sectors presents en els òrgans de govern de les caixes, a fi d'optimitzar la relació entre les entitats i el territori.

Així, pel que fa els representants dels impositors, el Decret delimita el dimensionament de les circumscripcions a l'hora d'escollir consellers, de manera que el nombre d'impositors de cada zona no excedeixi el triple de la mitjana conjunta. A més, s'eleva de 5 a 20 el nombre mínim de compromissaris. Pel que fa els representants de les entitats o persones fundadores i altres entitats, el Decret preveu la possibilitat de crear, conjuntament amb la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi, un comitè assessor d'experts independents que dictamini sobre la rellevància i la representació social i econòmica sobre el territori de les organitzacions cíviques que les caixes vulguin incorporar als seus òrgans de govern.

També, amb l'objectiu de millorar la representativitat, i pel que fa a la representació de les corporacions locals, el text determina que cada entitat haurà d'establir en els seus estatuts el percentatge de consellers generals designats pels consells comarcals, que haurà de ser entre el 25% i el 35% del total. La resta del sector haurà de correspondre a ajuntaments i altres corporacions locals, en funció de la presència que hi tingui l'entitat. Finalment, el text preveu que, en el cas que es creïn comissions delegades, tots els sectors de representació que participen en les assemblees generals de les caixes hi siguin presents.

El Decret també desenvolupa altres aspectes recollits en la nova Llei de caixes. Per exemple, s'habilita el conseller d'Economia i Finances a dictar una ordre que reguli les percepcions dels membres d'òrgans de governs, i també s'estableix un règim d'incompatibilitats per a la participació d'aquests en l'administració d'altres entitats. Finalment, el text també actualitza el seu redactat d'acord amb els continguts de la nova Llei, tot incloent la nova durada dels mandats, que passa de quatre a sis anys, o els nous períodes de renovació parcial, que passen de ser bianual a ser triennals.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya