Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 22 de juliol de 2008> El Govern aprova el Projecte de llei d'avaluació ambiental de plans i programes
Dimarts, 22 de juliol de 2008

El Govern aprova el Projecte de llei d'avaluació ambiental de plans i programes


  • La nova Llei simplificarà els procediments, clarificarà els supòsits d'aplicació i evitarà duplicitats amb les avaluacions d'impacte ambiental

  • Aquesta ambiental complementa l'avaluació d'impacte ambiental que es fa per garantir una major protecció del medi ambient


El Govern ha aprovat el Projecte de llei d'avaluació ambiental de plans i programes, una norma que integra els requeriments ambientals en els processos de tramitació de plans i programes que aproven la Generalitat, els ens locals i el Parlament de Catalunya i que poden tenir repercussions sobre el medi ambient.

L'avaluació ambiental de plans i programes vol garantir que les repercussions sobre el medi ambient dels plans i els programes siguin considerades i integrades adequadament, des de l'inici, durant tot el procés d'elaboració, tramitació i execució i desenvolupament. Aquesta avaluació ambiental permet integrar les variables ambientals en les fases preliminars, considerar els seus efectes potencials i també orientar ambientalment la formulació dels futurs projectes i la seva avaluació.

Per aconseguir-ho, la Llei propicia una avaluació continuada per part dels diversos actors públics i privats que intervenen en la seva elaboració i aprovació. En aquest sentit, en el procediment d'avaluació ambiental es parteix i es vol exercir el principi de responsabilitat compartida. La funció dels òrgans ambientals és de cooperar amb els promotors i facilitar-los elements operatius per a la integració ambiental, a més, lògicament, de la supervisió i de la verificació de la idoneïtat ambiental del pla o programa.

La Llei d'avaluació ambiental de plans i programes dóna compliment a la directiva europea sobre avaluació dels efectes que determinats plans i programes poden tenir sobre el medi ambient. Des de fa dos anys, Catalunya aplica la legislació estatal que deriva d'aquesta legislació europea. Per exemple, han estat objecte d'avaluació ambiental programes com el de desenvolupament rural (2007-2013), el de gestió de residus, o plans sectorials com el de Ports, Aeroports i Heliports, el Pla General de Política Forestal, les directrius i plans de mobilitat, i centenars de plans urbanístics.

Tot i això, és indispensable disposar d'un marc legislatiu propi per simplificar, encara més, els procediments, clarificar els supòsits d'aplicació i evitar duplicitats amb les avaluacions d'impacte ambiental. A més, aquesta llei suposa que Catalunya garanteixi i reforci la normativa europea en aquest àmbit.

Una de les novetats que inclou aquesta llei és la distinció entre els plans i programes de submissió obligatòria i els de la submissió dels quals ha de decidir-se per l'òrgan ambiental, cas a cas, mitjançant un procediment preliminar. Els de submissió obligatòria són els instruments de planejament territorial, els plans d'ordenació urbanística municipal, els plans i programes sectorials amb efectes significatius sobre el medi ambient, i les modificacions de plans i programes anteriors que suposin canvis en els efectes previstos sobre el medi ambient.

El procediment d'avaluació ambiental s'inicia amb la presentació, per part del promotor, d'un informe de sostenibilitat preliminar. Un cop fetes les consultes preceptives sobre aquest informe, l'òrgan ambiental emet un document de referència, amb les condicions ambientals que cal aplicar en l'elaboració del pla o programa i en la seva avaluació. Aquesta és una fase fonamental de la tramitació ja que permet que, des del primer moment de la planificació, es tinguin en compte els efectes ambientals dels plans i programes perquè siguin incorporats durant tot el procés de planificació

Una vegada realitzat el pla o programa s'ha de sotmetre a informació pública. Abans d'aprovar-se, el promotor ha de presentar a l'òrgan ambiental una memòria ambiental, que ha de valorar globalment la integració dels aspectes ambientals en la proposta. L'òrgan ambiental ha de manifestar el seu acord amb aquesta memòria en un termini màxim de 3 mesos. Finalment, l'òrgan que aprova el Pla ha de prendre en consideració la memòria ambiental i l'informe de sostenibilitat ambiental.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya