Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 15 de juliol de 2008> El Govern aprova el Decret de Batxillerat
Dimarts, 15 de juliol de 2008

El Govern aprova el Decret de Batxillerat, que potencia l'especialització per millorar la formació de l'alumne


 • El text millora la formació que es requereix per a l'ingrés a la universitat i la Formació Professional superior

 • Incrementa la flexibilitat perquè l'estudiant pugui dissenyar el currículum més adient d'acord amb els estudis que vol cursar

 • Els centres estaran obligats a oferir una segona llengua estrangera i pràctiques a empreses

 • El nou Batxillerat entrarà en funcionament el proper curs 2008-2009


El Govern ha aprovat avui el Decret d'ordenació dels ensenyaments del Batxillerat, que entrarà en vigor a partir del proper curs 2008-2009. La norma potencia les assignatures de l'especialitat que escull l'alumne, amb l'objectiu de millorar la seva formació per accedir als estudis posteriors, tant sigui una carrera universitària com un cicle formatiu de grau superior. En la mateixa línia, el Decret incrementa la flexibilitat perquè l'estudiant pugui dissenyar el seu propi currículum d'acord amb els estudis que té intenció de fer en el futur. Aquesta flexibilitat es completa amb la implantació d'una hora setmanal de tutoria i orientació a l'estudiant dins l'horari lectiu.

El Decret d'ordenació dels ensenyaments del Batxillerat articula els estudis d'aquesta etapa en tres modalitats:

 • Arts (que a la vegada s'estructura en altres dues branques: Arts plàstiques, disseny i imatge, i Arts escèniques, música i dansa)
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials.

La normativa determina que tots els centres educatius que ofereixin ensenyament de Batxillerat hauran d'oferir, com a mínim, dues d'aquestes branques. A més, al llarg del Batxillerat, l'estudiant ha de cursar un mínim de sis matèries d'especialitat; i d'aquestes, com a mínim cinc han de ser de l'especialitat escollida.


Millorar la preparació per a estudis posteriors

El nou Decret estableix un currículum en què s'incrementen les hores dedicades a les assignatures de la modalitat que l'estudiant ha escollit. En concret, s'inverteix la proporció que hi havia amb la normativa anterior, que era de 16 hores setmanals de matèries troncals i 14 de matèries modals, per passar a 14 de troncals i 16 de modals.

Les dades de les proves d'accés a la universitat dels darrers cursos mostren un clar dèficit en les assignatures específiques de les especialitats escollides pels alumnes i per tant, de les assignatures que tenen més a veure amb la diplomatura, llicenciatura o cicle formatiu de grau superior que l'estudiant vol cursar. Això succeeix especialment en les assignatures científiques. En els quadres següents es detallen les assignatures d'especialitat i les assignatures troncals que fixa el Decret per als estudis de Batxillerat:


Matèries per modalitats
Branques   Matèries
Arts Arts plàstiques, disseny i imatge - Cultura audiovisual -Dibuix artístic I i II -Dibuix tècnic I i II -Disseny -Història de l'art - Tècniques d'expressió graficoplàstica -Volum
Arts Arts escèniques, música i dansa -Anàlisi musical I i II - Anatomia aplicada - Arts escèniques - Cultura audiovisual -Història de la música i la dansa -Llenguatge i pràctica musical -Literatura universal -Literatura catalana -Literatura castellana
Ciències i tecnologia   Biologia I i II -CC. de la terra i mediambientals I i II -Dibuix tècnic I i II -Electrotècnia -Física I i II -Matemàtiques I i II -Química I i II -Tecnologia industrial I i II
Humanitats i CC. Soc   -Economia -Economia de l'empresa I i II - Geografia -Grec I i II -Història de l'Art -Història del món contemporani - -Llatí I i II -Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II -Literatura universal -Literatura catalana -Literatura castellana

Matèries troncals

Ciències per al món contemporani Educació física Filosofia i ciutadania Història de la filosoffia Història Llengua catalana i literatura I i II Llengua castellana i literatura I i II Llengua estrangera I i II Treball de recerca (obligatòriament a 2n de Batxillerat)


Quarta llengua i pràctiques a les empreses

A banda de les assignatures troncals i les assignatures de modalitat, el currículum de l'estudiant es completa amb 4 hores setmanals d'una matèria optativa. El centre ha d'oferir obligatòriament una segona llengua estrangera entre les assignatures optatives de primer curs de Batxillerat. De la mateixa manera, els centres estan obligats a oferir, entre les assignatures optatives, una estada en una empresa amb una càrrega horària mínima de 140 hores i una assignatura optativa de filosofia de 4 hores setmanals. Els centres educatius poden oferir assignatures dissenyades pels mateixos docents. En qualsevol cas, el currículum dels alumnes haurà d'incloure aquestes 4 hores setmanals de matèries optatives, bé comptabilitzades com una sola assignatura o bé com a dues de 2 hores setmanals cada una.


Competències bàsiques

Més enllà de les diferents matèries, el Decret també preveu unes competències bàsiques que l'alumne ha d'haver assolit en acabar l'etapa educativa, i que han de ser objectiu per als docents de totes les assignatures. Es concreten en:

 • competències comunicatives
 • gestió i tractament de la informació
 • competències digitals
 • capacitat de recerca
 • competència personal i interpersonal
 • coneixements i interacció amb el món
Promoció de curs

Els alumnes podran promocionar de curs quan hagin aprovat totes les matèries o tinguin, com a màxim, dues assignatures suspeses. Si suspenen tres o quatre assignatures podran optar per repetir el curs complet o per repetir aquelles matèries que no han superat i completar l'horari amb dues o tres assignatures del curs següent. Això, en cap cas suposa que l'alumne passi al curs següent, sinó que pot anar avançant en els seus estudis.

Finalment, si l'estudiant suspèn més de quatre assignatures, ha de repetir el curs complet. En qualsevol cas, només obtindrà el títol de Batxillerat si aprova totes i cada una de les assignatures en un màxim de quatre anys.


Distribució horària

Així doncs, tenint en compte totes aquestes característiques del currículum dels ensenyaments del Batxillerat, la distribució horària queda de la manera següent:


Taula de distribució horària

El Decret del Batxillerat desenvolupa la Llei orgànica d'educació i completa l'ordenació de les diferents etapes educatives que s'havia iniciat amb els decrets d'educació primària i d'educació secundària obligatòria (ESO). Els tres conformen el cos dels continguts d'aprenentatge a Catalunya i tenen, per tant, una continuïtat a l'hora de planificar el contingut lectiu de cada àrea.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya