Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 15 de juliol de 2008> El Govern aprova la proposta de Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació
Dimarts, 15 de juliol de 2008

El Govern aprova la proposta de Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació


 • El document fixa a 15 anys vista un full de ruta compartit amb els partits polítics, les universitats, les associacions empresarials, els sindicats i tots els agents socials i econòmics que s'hi vulguin adherir

 • L'objectiu del pacte és fer de Catalunya, el 2020, un pol internacional de primer nivell en recerca i innovació, situat entre els millors d'Europa i de referència a la Mediterrània

 • El document planteja la necessitat de transformar un model socioeconòmic basat en una economia industrial i de serveis tradicional, cap a un altre basat en el coneixement i en la producció de béns i serveis de valor afegit


El Govern ha aprovat avui la seva proposta del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PRNI) amb l'objectiu de fixar a 15 anys vista un full de ruta compartit amb els partits polítics, les universitats, les associacions empresarials i els sindicats, i amb altres agents socials i econòmics que s'hi vulguin adherir.

El Govern promou el Pacte per tal de compartir una agenda comuna de país per al desenvolupament d'un nou model socioeconòmic basat en la recerca, la innovació i l'educació que permeti passar d'una economia industrial i de serveis tradicional cap a una altra basada en el coneixement.

El Comitè Permanent d'Experts del PNRI va lliurar al Govern el 30 d'abril passat un document de bases fruit de sis mesos de treball que ha comptat amb la participació de gairebé 700 experts a nivell nacional i internacional de l'empresa, l'administració i el món acadèmic. El Govern, a partir de les recomanacions fetes pels experts, ha aprovat formalment la seva proposta, que ja es va avançar fa unes setmanes als agents per iniciar les sessions de treball i assolir un acord.

La proposta de PNRI identifica 8 reptes i 26 objectius. Per a cada objectiu s'estableixen els compromisos dels diferents agents, fins a un total de 130, alguns dels quals són un reforçament d'accions ja existents i altres representen noves estratègies, programes i actuacions per als propers anys.

L'objectiu del pacte és fer de Catalunya, el 2020, un pol internacional de primer nivell en recerca i innovació, situat entre els millors d'Europa i de referència a la Mediterrània, que ha de comptar amb:

 1. Uns entorns d'aprenentatge d'excel·lència i un sistema d'educació superior i de recerca de primer nivell.
 2. Una estructura empresarial forta que tingui incorporada transversalment la innovació en tots els seus processos.
 3. Una administració i un sector públic líders i promotors de la innovació.
 4. Un entorn facilitador de la innovació, on la cultura del risc sigui assumida en positiu; on les normes incentivin la creativitat i on l'entorn laboral incorpori la innovació com a part inherent als llocs de treball.
 5. Unes comunitats cooperatives on científics, tecnòlegs, creadors, emprenedors, treballadors i usuaris, consumidors i ciutadans interactuïn generant idees, productes i serveis de valor social i econòmic.
 6. Un país vertebrat i cohesionat territorialment en l'economia i la societat del coneixement que generi oportunitats per a tots.
 7. Un sistema de recerca i innovació internacionalitzat amb altes capacitats de planificació i prospectiva, que sigui capaç de focalitzar i prioritzar estratègicament i funcioni amb alts nivells d'eficiència i eficàcia.
 8. Unes infraestructures cientificotecnològiques de primer nivell que actuïn de tractors de coneixement i innovació.
 9. Unes inversions en recerca i innovació significatives en els àmbits públic i privat i un capital financer que aposti decididament per iniciatives innovadores i de risc. 10. 10. Una societat catalana que comprengui, valori i participi activament de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Per dur-ho a terme, el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació estableix un full de ruta al voltant de 8 grans reptes:


PRIMER REPTE: Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor

Catalunya es vol situar, en l'horitzó del 2020, entre els països capdavanters pel que fa a la qualitat de les competències (coneixements, habilitats i actituds), idoneïtat del perfil i el nombre relatiu de científics, innovadors i emprenedors i també pel que fa a la capacitat de les organitzacions públiques, privades i del tercer sector, per aprofitar aquest talent en benefici propi i en el del sistema de recerca i innovació en general. El PNRI entén que totes les persones, com a treballadors, usuaris/consumidors i ciutadans han de ser contemplats com a necessari potencial innovador del país.

 • La Generalitat, els agents del sistema educatiu i les empreses han de promoure un sistema educatiu i un entorn professional que doti, promogui i maximitzi les competències científiques, innovadores i emprenedores i, en particular, que permeti assolir una massa crítica suficient i qualificada de professionals de perfils cientificotecnològics i de gestió del coneixement i la innovació.
 • La Generalitat, les empreses i els agents de la recerca han de fer esforços significatius per reclutar, recuperar i retenir més i millor talent científic, innovador i emprenedor.
SEGON REPTE: Desenvolupar i mantenir una alta capacitat per generar i valoritzar coneixement

En els propers anys, Catalunya realitzarà un esforç creixent per ampliar la base de coneixement i la seva capacitat investigadora, amb l'objectiu d'apropar-se progressivament a països capdavanters en qualitat i producció científica per habitant, al mateix temps que converteix la valorització del coneixement en una peça clau de la prosperitat socioeconòmica.

 • La Generalitat, les universitats, els hospitals i els centres de recerca han d'enfortir la potencialitat científica del país amb més inversió i més eficiència i eficàcia.
 • La Generalitat, amb la complicitat de l'Estat, ha d'aconseguir i rendibilitzar infraestructures científiques i tecnològiques capdavanteres.
 • Les universitats, els hospitals i els centres de recerca han de posar el seu coneixement i capacitats al servei de la societat, dels seus reptes i de la necessitat de contribuir al saber.
TERCER REPTE: Innovar sistemàticament com a base de l'activitat productiva i de l'acció social i pública.

Catalunya vol aprofitar la seva sòlida base industrial i de serveis, la qualitat científica existent, el seu capital humà i l'entorn altament creatiu que té per fer confluir les diferents formes d'innovació i introduir-les sistemàticament en totes les seves activitats productives i del sector públic.

 • La Generalitat ha de facilitar els instruments de suport a les empreses i el sector públic perquè tinguin a l'abast mecanismes impulsors de la innovació.
 • Les empreses han de fer un esforç per incorporar la innovació com element sistèmic de totes les seves activitats a partir d'una gestió del coneixement i dels recursos humans avançada.
 • La Generalitat i les empreses impulsaran les activitats d'R+D en col·laboració amb els agents de la recerca constituint clústers de recerca i innovació que afavoriran entorns innovadors en tot el territori on impulsar noves activitats emprenedores intensives en coneixement i on radicar empreses nacionals i multinacionals.
 • La recerca i la innovació en serveis i la innovació basada en nous models de negoci, la creativitat i la que prové de la interacció estreta amb usuaris/consumidors han de constituir elements estratègics per aconseguir la visió innovadora de futur de Catalunya.
 • La Generalitat i el sector públic vinculat o dependent faran de la contractació pública un instrument de foment de la innovació entre les empreses. Així mateix, la Generalitat, amb cooperació les altres administracions promouran un pla estratègic per convertir l'administració pública en líder i motor d'innovació i serveis avançats.
 • La Generalitat, les empreses i els agents de la recerca promouran un pla nacional per fer de la propietat intel·lectual i la seva gestió un valor estratègic pel futur.
QUART REPTE: Pensar, ser i fer globalment en recerca i innovació

Catalunya vol assolir en els propers anys una integració sòlida del seu sistema de ciència, tecnologia i innovació en el context internacional, cooperant i incidint i estant presents de forma activa en els àmbits i àrees geogràfiques mundials que siguin útils per al país i també per contribuir a resoldre els problemes globals.

 • La Generalitat i els agents de la recerca i la innovació promouran una internacionalització coordinada i de valor afegit de les seves activitats de recerca i innovació.
 • La Generalitat establirà aliances estratègiques internacionals estables amb països capdavanters, regions i països estratègics per Catalunya i amb països en desenvolupament.
 • La Generalitat fomentarà la capacitat de lobby i de projecció de Catalunya en recerca i innovació.
CINQUÈ REPTE: Aconseguir que la ciència, la tecnologia i la innovació siguin imbuïdes a la societat catalana

Catalunya vol situar la ciència, la tecnologia i la innovació en el primera pla de la societat catalana en els propers anys i fer que les persones coneguin i entenguin la transcendència de la recerca i la innovació en el país i s'involucrin en el sistema com a ciutadans, usuaris i consumidors intel·ligents i actius.

 • La Generalitat, les empreses, els agents de la recerca i la innovació i els mitjans de comunicació promouran una acció coordinada per afavorir la socialització de la ciència, la tecnologia i la innovació: educació, oci, cultura,...
 • La Generalitat, les forces polítiques i els agents socioeconòmics impulsaran accions per posar la recerca i la innovació en el primer pla de la vida política, social i econòmica del país.

Els següents 3 reptes són necessaris per fer possible els 5 reptes anteriors

SISÈ REPTE: Focalitzar i prioritzar l'estratègia nacional de recerca i innovació

Catalunya ha de tenir una estratègia pròpia de recerca i innovació sòlida i sostinguda en el temps, formulada a partir de les necessitats, reptes i oportunitats socioeconòmiques i científicotecnològiques i implementada mitjançant les polítiques públiques alineades de la Generalitat i l'Estat, aprofitant les de la UE, i establint sinergies amb la iniciativa privada.

 • El PNRI proposa unes bases per establir l'estratègia de focalització i priorització de la recerca i la innovació a Catalunya fonamentades amb les capacitats diferencials existents i la prospectiva de futur.
 • La Generalitat es compromet, a partir de les bases consensuades, a impulsar immediatament un procés de presa de decisió sobre els àmbits de focalització i priorització per als propers anys. Així mateix, la Generalitat es compromet a definir un mapa català de ciència, tecnologia i innovació.
 • La Generalitat crearà un programa d'R+D+I per a projectes estratègics de gran abast orientats a impulsar els àmbits claus que es defineixin.
SETÈ REPTE : Adoptar una organització i una governança del sistema de recerca i innovació intel·ligent i que maximitzi l'eficiència i eficàcia

Catalunya vol una organització i una governança de la recerca i la innovació eficient i eficaç on els seus agents cooperin activament amb les seves responsabilitats clarament establertes. Vol un sistema expert en la presa de decisions i la implementació de polítiques que avaluï sistemàticament totes les seves activitats i tingui una altra capacitat d'aprenentatge. Un sistema amb visió compartida capaç de respondre als canvis i facilitador de l'acció dels agents del sistema de recerca i innovació: públics, privats i tercer sector.

 • La Generalitat es compromet a establir una ordenació i articulació sòlida dels agents de recerca i innovació i reforçar la seva cooperació, a desenvolupar un model dinàmic de governança que enforteixi la capacitat estratègica i la coherència en la presa de decisions i en el disseny i la implementació de polítiques de recerca i innovació i a maximitzar l'eficiència, l'eficàcia i la capacitat d'avaluació i d'aprenentatge del sistema de recerca i innovació.
VUITÈ REPTE: Invertir més i millor en recerca i innovació en l'àmbit públic i privat

Catalunya és conscient que la inversió en recerca i innovació és la base de la prosperitat i e benestar i que és una prioritat pel futur. Per això s'incrementaran en els propers anys els recursos públics i privats destinats a R+D i innovació empresarial amb la finalitat de proporcionar els fonaments per tenir una economia competitiva i una societat del benestar ben desenvolupada.

 • El PNRI defineix un escenari d'inversió que suposaria dedicar el 2% del PIB a R+D i el 3,75% a despesa empresarial en R+D+I el 2010, amb l'horitzó d'arribar al 3% i al 4,5%, respectivament, al 2017.
 • La Generalitat es compromet a què tots els seus Departaments impulsin una acció decidida en R+D+I alineada amb els objectius estratègics de les seves àrees competencials.
 • La Generalitat es compromet un esforç d'inversió significatiu en recerca i innovació en els propers anys, amb mesures que fomentin l'arrossegament de la inversió privada. Aquest esforç passaria dels quasi 600 milions l'any 2006 als 1.600 l'any 2013.
 • La Generalitat promourà la implicació i l'alineament de les necessitats d'inversió en R+D a Catalunya amb les de l'Estat les de les altres administracions catalanes i les dels agents del sistema financer.

El PNRI es desplegarà a partir d'un pla de prioritats i una planificació de les actuacions dels diferents agents i comptarà amb una Comissió de Seguiment.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya