Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 10 de juny de 2008> El Govern aprova el Projecte de llei de salut pública de Catalunya
Dimarts, 10 de juny de 2008

El Govern aprova el Projecte de llei de salut pública de Catalunya


  • La norma donarà resposta als nous reptes plantejats per la globalització, com el canvi climàtic, les pandèmies o l'obesitat

  • La Llei permetrà treballar contra les desigualtats en salut per raó de gènere, classe social i grup ètnic

  • Es tracta de la primera Llei de salut pública de l'Estat que incorpora les tendències internacionals més innovadores

  • Es crea l'Agència de Salut Pública de Catalunya


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de salut pública de Catalunya, la primera normativa d'aquestes característiques de tot l'Estat espanyol que incorpora les principals tendències internacionals en la vigilància de la salut pública, la promoció de la salut individual i col·lectiva, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut.

Amb aquesta llei, el Govern es compromet a fer de les accions i els serveis de salut pública, un dret dels ciutadans, alhora que situa la salut pública al capdavant de les prioritats de l'acció de govern, d'acord amb el Pla de Govern 2007-2010, per abordar la salut, no només des de l'atenció a la malaltia, sinó de manera integral incloent-hi la prevenció i la promoció de la salut.

La salut pública s'ocupa de protegir i millorar la salut de la població a través del control dels riscos per a la salut presents en el medi i en els aliments, de la promoció d'estils de vida saludables. Són exemples d'actuacions en salut pública les inspeccions que fan els veterinaris als escorxadors abans i després del sacrifici dels animals; les inspeccions perquè es compleixi la llei del tabac, o el programa de vacunes.


Prestacions i serveis reconeguts a la llei

La nova norma reconeix les prestacions i els serveis que, en matèria de salut pública ha de prestar el sistema sanitari públic a Catalunya, i incorpora dins del seu catàleg les prestacions adreçades a les persones de forma individual (com el suport per deixar de fumar) i els serveis adreçats a les col·lectivitats (com els plans de promoció de l'exercici físic i de l'alimentació saludable) i als riscos ambientals (promoció d'entorns saludables).

Entre les prestacions incloses a la cartera de serveis de salut pública reconeguts en aquesta Llei, hi destaquen -en l'àmbit de la protecció i la vigilància- la salut alimentària i ambiental, la gestió dels riscos sanitaris (vigilància i control dels establiments alimentaris, de les aigües de consum humà, del risc de legionel·losi, brots epidèmics i alertes sanitàries), els plans de prevenció a l'hivern -els de la grip, per exemple-, les actuacions davant l'onada de calor, etc.


Àmbit de prevenció i millora de la salut

Al catàleg de prestacions també s'han inclòs les actuacions adreçades a prevenir i millorar la salut. Entre aquestes actuacions tenen especial rellevància totes les destinades a prevenir el tabaquisme; a reduir l'impacte de la pobresa en la salut (programa Salut als barris, que entre altres actuacions facilita fàrmacs a persones amb pocs recursos); a millorar la salut en la població vulnerable (nens, gent gran, discapacitats, minories ètniques, etc.); a millorar la salut laboral; a promoure l'exercici físic i l'alimentació saludable, i a prevenir l'aparició de malalties com el càncer, la diabetis, les malalties cardiovasculars, etc.

Aquestes actuacions, a més de revertir en una millora de la salut individual i col·lectiva de la població i d'una millora de la qualitat de vida, també suposen un estalvi considerable a llarg termini. En efecte, diversos estudis internacionals demostren que cada euro invertit en accions de salut pública és cinquanta vegades més productiu en termes de salut que l'assistència sanitària a la malaltia, revertint en un major creixement econòmic i per tant en l'enfortiment de la sostenibilitat financera dels sistemes de salut i benestar.

Entre les novetats més destacades d'aquesta llei hi ha el fet de preveure la possibilitat que qualsevol administració de Catalunya, abans de dur a terme alguna actuació, tingui la possibilitat de demanar que s'elabori un informe d'avaluació dels riscos per a la salut.


Resposta contra la desigualtat i els efectes de la globalització en l'àmbit de la salut

La Llei permetrà treballar de forma eficient contra les desigualtats que es produeixin en matèria de salut per raó de gènere, classe social o grup ètnic. També permetrà donar respostes a aquestes situacions de desnivell, especialment en el cas de les dones, i d'aquelles poblacions més vulnerables o l'entorn de les quals es concentren els riscos per a la salut i els problemes associats.

La norma també ha estat pensada per donar resposta als nous reptes plantejats per la globalització, com el canvi climàtic o les diverses crisis de salut pública a nivell internacional que s'han produït en els darrers anys, com la malaltia de les vaques boges o el risc de pandèmia gripal.

En el seu àmbit d'actuació la Llei també inclou la salut laboral i la mediambiental, dos àmbits de gran impacte poblacional i que requereixen una visió de salut pública per garantir la plena efectivitat del sistema sanitari.


Creació de l'Agència Catalana de Salut Pública

La llei preveu la creació de l'Agència Catalana de Salut Pública, que entrarà en funcionament al voltant de l'any 2010, i que integrarà dins del seu àmbit d'actuació les actuals agències de Protecció de la Salut i de Seguretat Alimentària. Això suposa una reforma integral de la salut pública, completant el conjunt de reformes del sistema de salut.

L'Agència neix com una organització executiva interdepartamental amb una àmplia desconcentració que permetrà respondre a les necessitats en matèria de salut pública amb una atenció especial al territori i a l'àmbit local. Per això incorpora els elements de descentralització territorial, amb instruments que van des de la col·laboració amb els ens locals fins a la participació d'aquests en la titularitat de la pròpia Agència.

La llei també introdueix el concepte de finançament múltiple i clarifica el d'autoritat sanitària -que serà exercida, en l'àmbit de les seves competències, per la mateixa Agència de Salut Pública de Catalunya- per protegir la població dels riscos relacionats amb els problemes de salut que l'afecten de forma col·lectiva tot diferenciant-la de l'autoritat sobre el sistema de salut. L'autoritat sanitària s'ocuparà de gestionar les autoritzacions sanitàries, les mesures cautelars i els expedients sancionadors, facilitant un millor servei a ciutadans empreses i administracions.

A nivell territorial, l'Agència de Salut Pública de Catalunya es vincula, a través dels seus serveis regionals, als governs territorials de salut, contribuint a potenciar la cooperació amb els ens locals i supralocals.

Es crea també el Sistema d'Informació en Salut Pública, que estarà integrat en el Sistema d'Informació de Salut. Es tracta d'un sistema organitzat d'informació sanitària orientat a la vigilància i l'acció en salut pública, a la gestió del qual contribueix de manera decisiva l'Agència de Salut Pública de Catalunya.


Estructura de la Llei

La llei s'estructura en cinc títols. En el títol primer s'enuncien les disposicions generals que tracten l'objecte de la llei. En el segon, es recull el conjunt de polítiques en matèria de salut pública, les prestacions, la formació, la recerca, la informació i la comunicació. El títol tercer tracta sobre el sistema organitzatiu de la salut pública i recull la creació de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya. El títol quart es refereix a la intervenció administrativa. I el cinquè s'ocupa del règim sancionador i tracta de les infraccions i les sancions.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya