Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 3 de juny de 2008> El sistema Ter-Llobregat torna a l'escenari d'excepcionalitat 1
Dimarts, 3 de juny de 2008

El sistema Ter-Llobregat torna a l'escenari d'excepcionalitat 1 després de les pluges del mes de maig i l'increment de les reserves


 • El Decret de sequera continuarà activat fins a finals d'any

 • El Govern de la Generalitat demana al Govern central la derogació del Reial decret de mesures urgents i excepcionals per garantir l'abastament a Barcelona

 • La resta de mesures aprovades per via d'emergència, excepte el proveïment d'aigua en vaixells i la mesura de la canonada, continuarà el seu desenvolupament tal i com estava previst

El Govern ha avaluat avui l'estat de la sequera i ha decidit retornar el sistema Ter-Llobregat a l'escenari d'excepcionalitat 1 després de les pluges del mes de maig i de l'increment de les reserves embassades. A dia d'avui, els embassaments del sistema Ter-Llobregat es troben al 53% de la seva capacitat. No obstant això, la conca de la Muga continuarà en l'escenari d'excepcionalitat 2, atès que ha estat la conca regulada que menys s'ha beneficiat de les pluges dels darrers dies.

Tot i que la situació de sequera extrema ha quedat enrere -després d'encadenar 17 mesos sense pluges importants a les capçaleres dels rius i el descens lent però constant de les reserves embassades-, Catalunya continua en situació de sequera i, per aquest motiu, el Decret continuarà activat fins a final d'any, tret que abans es produeixi una recuperació total de les reserves embassades.

Pel que fa a la resta de conques, l'embassament del Catllar i la conca del Cap de Creus i Costa Nord continuen en excepcionalitat 1, mentre que la resta de conques es troben en situació de normalitat.

Es manté el desenvolupament de les obres emergència

El Govern també ha decidit continuar el desenvolupament de les obres d'emergència previstes, tret del proveïment d'aigua en vaixells i la construcció de la canonada que connectaria el sistema del CAT amb la xarxa d'ATLL. Sobre aquesta darrera mesura, el Govern de la Generalitat ha demanat al Govern central que derogui el Reial decret de mesures urgents i excepcionals per garantir l'abastament a Barcelona.

D'altra banda, pel que fa al transport d'aigua en vaixells, aquesta mesura no es prorrogarà fins al 15 d'agost i s'està analitzant el cost-eficiència de rescindir el contracte vigent. A més, s'ha decidit anul·lar la línia Tarragona-Barcelona fins que no s'assoleixi un acord.

Cal remarcar que aquesta sequera ha permès avançar infraestructures de caràcter estructural per valor de més de 328 milions d'euros i executar també actuacions d'emergència per valor de 194 milions d'euros que, majoritàriament, quedaran ja com a infraestructures definitives per garantir l'abastament i ampliar el marge de seguretat davant futurs episodis de sequera.

Mesures per als regants

Amb l'actual escenari de reserves embassades al Ter-Llobregat i l'acord de Govern de declaració de l'estat de les conques de Catalunya pel que fa al Decret de sequera, on se situa el Ter-Llobregat en excepcionalitat de nivell 1, la campanya de reg està garantida.

Al Baix Ter les demandes de dotació mínima inicialment manifestades pel col·lectiu de comunitats de regants es poden satisfer amb aigua embassada al conjunt d'embassaments del Ter, oscil·lant el valor final a l'entorn dels 45 hm³.

Pel que fa a les comunitats de regants del Llobregat, també veuran satisfetes les seves dotacions restringides segons l'escenari d'excepcionalitat 1 amb aigua regulada i, en el cas del Canal de la Dreta del Llobregat, aquesta aigua serà substituïda totalment o parcialment per aigua regenerada des del terciari de l'EDAR del Baix Llobregat. Es manté el calendari de poder satisfer tota la demanda d'aquest canal a finals de juny, amb la nova conducció d'aigua regenerada que s'està construint fins a l'assut de Molins de Rei.

Excepcionalitats

Conca o sistema Escenari
Embassament de Foix Normalitat
Embassament del Catllar Excepcionalitat 1
Sistema de la Muga Excepcionalitat 2
Sistema Llobregat Excepcionalitat 1
Sistema Siurana-Riudecanyes Normalitat
Sistema Ter Excepcionalitat 1
Sistema Ter-Llobregat Excepcionalitat 1
Conca Besòs Normalitat
Conca Cap de Creus i Costa Nord Excepcionalitat 1
Conca Costa sud Normalitat
Conca Daró Normalitat
Conca de la Tordera Normalitat
Conca Fluvià Normalitat
Conca Foix Normalitat
Conca Gaià - Francolí Normalitat
Conca Garraf i riera de Ribes Normalitat
Conca Maresme Normalitat
Conca Ridaura Normalitat
Conca Riera de la Bisbal Normalitat
Conca Siurana - Riudecanyes Normalitat
Conca Ebre Normalitat
Conca Garona Normalitat
Mesures durant la vigència del Decret

L'apartat de mesures generals (Cap II) contempla les disposicions destinades a la racionalització i contenció d'usos, optimització de l'aprofitament i a la minimització d'afectacions ambientals, i són obligades a tot el territori català des del moment d'entrada en vigor del Decret. En resum:

Abastament urbà

Les entitats subministradores de municipis de més de 2.000 habitants i els industrials de consum major a 1.000 m3/dia hauran de declarar les seves captacions i consums amb una freqüència que pot arribar a ser diària. Es minimitzaran la utilització de l'aigua per les entitats locals amb finalitats no domiciliàries.

Règim de cabals de continuïtat fluvial

Per preservar els cabals i làmines d'aigua al riu per a les captacions d'abastament els usuaris de l'aigua hauran d'adaptar l'explotació dels seu aprofitaments i complir el cabal de continuïtat fluvial fixats a l'annex 4 del Decret. (art. 16).

Aprofitaments hidroelèctrics

Els aprofitaments hidroelèctrics que no siguin de peu de presa i que, d'acord amb la seva concessió, puguin embassar aigua i no disposin de contraembassament, funcionaran en règim estrictament fluent sense provocar oscil·lacions en el règim de cabals circulants del riu. Les derivacions de cabal per a ús hidroelèctric garantiran sempre el cabal fluent igual o superior al cabals de la concessió, complint sempre el cabal de continuïtat fixats a l'annex 4 del Decret..

Usos agrícoles i ramaders

L'Agència pot substituir tots o part dels cabals destinats a reg agrícola, per aigües regenerades d'acord amb allò disposat a l'art 12.8. L'Agència podrà autoritzar derivacions o captacions d'aigua d'emergència i la realització de les obres associades per atendre l'abastament d'aigua per bestiar. El sol·licitant justificarà que l'ajuntament corresponent no disposa de recursos hídrics suficients per a cobrir la demanda.

Usos recreatius

Només s'autoritzarà la celebració de proves esportives que impliquin desembassaments en trams regulats sempre que aquests no afectin ni quantitativament ni qualitativament els recursos extrets per les captacions d'aigua dels embassaments. Els camps de golf que emprin pel reg aigües no procedents d'una estació depuradora d'aigües queden subjectes a presentar davant l'Agència un programa de millora de l'estalvi i l'eficiència.

A continuació es presenten les mesures específiques de cada escenari d'excepcionalitat detallades al decret, tot recordant que els municipis són competents per decidir d'acord amb els seus propis plans de contingència les mesures específiques en el seu terme municipal.

Excepcionalitat 1: mesures de caràcter general i específiques
 1. Està prohibit l'ús d'aigua potable per al funcionament de fonts ornamentals.
 2. Les administracions locals vetllaran per l'ús racional i l'estalvi i, a aquests efectes, promouran dins els seus àmbits de competència mesures de sensibilització i foment de l'estalvi.
 3. En aquest sentit, les administracions locals vetllaran per reduir i minimitzar els regs a parcs i jardins públics, mantenir i reaprofitar l'aigua de piscines d'ús públic i privat, optimitzar l'ús de l'aigua a parcs aquàtics i altres instal·lacions lúdiques i reduir la utilització d'aigua de boca per a neteja viària , entre altres mesures.
 4. Reducció d'un 15% de les dotacions de reg a sistemes regulats.
 5. Anul·lació dels desembassaments per a ús exclusivament hidroelèctric.
Excepcionalitat 2: mesures de caràcter general i específiques
 • Reducció d'un 45% de les dotacions de reg a sistemes regulats i reducció de cabals als rius, als mínims que preveu el decret.
 • Com a mesures de caràcter general en les xarxes d'abastament, cal remarcar que els ajuntaments dels municipis de les conques en situació d'excepcionalitat de nivell 2 han de preveure, mitjançant les seves disposicions locals, la prohibició de destinar aigua potable per a la pràctica d'aquells usos que no siguin l'abastament domèstic, com ara l'aigua de les piscines públiques i privades, el reg de jardins particulars i els usos de l'aigua en els parcs aquàtics i d'altres instal·lacions de caràcter lúdic. No obstant, en alguns casos es permetrà l'ús d'aigua potable per a la neteja de carrers per raons higiènicosanitàries.

Per tant, l'Excepcionalitat 2 no permet l'ús d'aigua potable per:

 1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
 2. Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.
 3. Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics.
 4. Fonts de consum humà que no disposin d'elements automàtics de tancament.
 5. Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l'efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya