Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 13 de maig de 2008> El Govern crea l'Observatori de la Fruita fresca de Catalunya
Dimarts, 13 de maig de 2008

El Govern crea l'Observatori de la Fruita fresca de Catalunya


  • El Departament d'Agricultura i el sector concertaran les polítiques més adients en la matèria

  • La voluntat del Govern és continuar amb la creació d'observatoris sectorials, tal com ja es va fer amb l'Observatori de la llet, i el de la vinya, el vi i el cava, en considerar que són claus per l'economia catalana

El Govern ha aprovat avui el Decret de creació de l'Observatori de la fruita fresca de Catalunya en estimar que aquest sector requereix, per la seva importància i evolució a Catalunya, la creació d'un ens específic per poder disposar de més informació a l'hora d'adoptar les decisions i actuacions més adients en l'àmbit de polítiques públiques.

L'Observatori estarà adscrit a la Direcció General de Planificació i Relacions Agràries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), i tindrà seu a les dependències del DAR a Lleida, encara que podrà actuar també a la seu dels serveis del Departament a Barcelona. Entre les funcions de l'Observatori de la fruita fresca hi figuren:

  • Recollir dades tècniques i econòmiques de conjuntura i d'estructura del sector.
  • Dissenyar i mantenir indicadors que sintetitzin la situació i la dinàmica sectorial en cada moment.
  • Analitzar els indicadors, la situació del mercat i altres dades d'interès.
  • Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de la realitat sectorial del seu entorn i de les perspectives.
  • Elaborar els informes necessaris sobre l'evolució del sector.
  • Subministrar informació sobre la situació estructural i conjuntural del sector a la Taula sectorial de la fruita fresca
  • Col·laborar amb la Taula i amb els diversos òrgans del DAR en el desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes en l'àmbit de la producció agrària en aquest sector.

La voluntat del Govern és continuar amb la creació d'observatoris sectorials, tal com ja es va fer amb l'Observatori de la llet, i el de la vinya, el vi i el cava, atès que són òrgans en els quals s'efectua el tractament de dades tècniques i econòmiques dels sectors respectius, es dissenyen indicadors i s'elaboren estudis i informes sobre la matèria.

L'Observatori es reunirà un mínim de dues vegades l'any, en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari, sempre que el seu president ho consideri oportú, i pot crear grups de treball per a l'estudi de temes concrets del seu interès.

Participació de les organitzacions professionals agràries més representatives del sector L'Observatori de la fruita fresca estarà integrat, en representació del DAR, pel director general de Planificació i Relacions Agràries, que en serà el president, el cap del Gabinet Tècnic, el subdirector general d'Agricultura, i fins a cinc persones representants tècniques del DAR, especialitzades en les diverses matèries competència de l'Observatori, nomenades pel conseller.

Per part de la producció, l'integraran un representant de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya, un de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC); un de Catalonia Qualitat, Associació Catalana d'Organitzacions de Productors de Fruita; un de l'Associació de Professionals de Fruites i Hortalisses (ASOFRUIT); i un de Mercolleida. També en formarà part un representant del sector de la transformació de la fruita fresca.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya