Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 29 de gener de 2008 > El Govern presenta les bases del Pacte Nacional per a les Infraestructures
Dimarts, 29 de gener de 2008

El Govern presenta les bases del Pacte Nacional per a les Infraestructures



El Govern vol consensuar aquelles grans actuacions que necessita el país en infraestructures del transport, de l'energia, del cicle de l'aigua, dels residus i dels regadius


El Pacte té com a objectius fonamentals la creació de riquesa, el desenvolupament sostenible, la cohesió social i territorial, la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans


Per tal d'assolir aquests fonaments el Pacte estableix 22 objectius a aconseguir mitjançant més de 125 mesures que es desenvoluparan amb actuacions concretes


La proposta inicia ara el seu procés de consens amb grups parlamentaris, associacions municipalistes, entitats socials i del món empresarial, sindical i acadèmic, i es preveu tancar-lo aquest mateix any


El Govern va formular al conjunt del país i de les forces polítiques del Parlament de Catalunya la proposta d'assolir un "Pacte Nacional per a les Infraestructures", el procés del quals'inicia amb aquest document i es tancarà aquest any 2008. Fidel a aquest compromís, el Govern presenta avui les bases per a la formulació del Pacte Nacional per a les Infraestructures.

El Pacte incorporarà les xarxes dels cicles de l'aigua i dels residus, de l'energia, de les telecomunicacions, de la mobilitat de les persones i les mercaderies, i dels regadius.

Així mateix, les seves bases integren l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, així com els Plans sectorials i territorials, aprovats pel Govern.

El Pacte preveu també el compliment de la Disposició Addicional 3ª de l'Estatut per tal de corregir el dèficit històric d'inversions en infraestructures a Catalunya per part de l'Estat.


Un gran acord polític i social

El Pacte Nacional per a les Infraestructures pretén ser un gran acord polític i social, que vol consensuar aquelles grans actuacions que necessita el país per tal de mantenir i incrementar la competitivitat de l'economia catalana amb un desenvolupament sostenible i millorar la cohesió social. És per aquest motiu que el Govern treballarà per consensuar-lo amb totes les forces parlamentàries, amb les associacions municipalistes de Catalunya, el món empresarial i sindical, les entitats socials i els representants de l'àmbit acadèmic. L'objectiu és pactar unes prioritats que ajudin a reduir el dèficit d'infraestructures que pateix Catalunya i garantir la qualitat dels estudis i projectes a realitzar, així com la seva adequació a l'estratègia econòmica i de desenvolupament del país.

Per tal d'assolir aquest acord el conseller de Política Territorial i Obres Públiques coordinarà la representació del Govern, que estarà formada pels Departaments d'Economia i Finances; Governació i Administracions Públiques; Universitats, Innovació i Empresa; Medi Ambient i Habitatge i Agricultura, Alimentació i Acció Rural.


22 objectius i més de 125 mesures

Les infraestructures de les telecomunicacions, del transport, de l'energia, del cicle de l'aigua, dels residus i dels regadius són instruments per aconseguir quatre objectius fonamentals:

 1. Creació de riquesa
 2. Desenvolupament sostenible
 3. Cohesió social i territorial
 4. Qualitat de vida i benestar dels ciutadans

Per assolir aquests fonaments bàsics el Pacte estableix 22 objectius a aconseguir mitjançant més de 125 mesures que es desenvoluparan amb actuacions concretes.

 1. Assolir un nou model de gestió aeroportuària
  Les mesures principals per assolir un nou model aeroportuari es concreten en la negociació perquè la gestió de l'aeroport de Barcelona correspongui a un consorci participat per la Generalitat de Catalunya, les administracions locals concernides, el sector privat i l'Administració General de l'Estat, en què la part catalana haurà de tenir la majoria determinant en l'òrgan rector. També es materialitzen a dur a terme una política de promoció de l'aeroport i d'afavoriment de les companyies o aliances aèries que apostin per la realització de vols intercontinentals i de vols d'interconnexió que possibilitin la construcció d'un HUB. I a reclamar la transferència de la titularitat dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell i completar la xarxa d'aeroports regionals de Catalunya, dels quals Lleida-Alguaire i la Seu-Andorra ja es troben en una fase avançada de tramitació, entre altres.
 2. Convertir els ports catalans de Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d'Europa, potenciant l'activitat econòmica de la xarxa portuària catalana i integrant els ports a la ciutat. Es proposa, entre altres, millorar els accessos viaris i ferroviaris als ports de Tarragona i Barcelona per assolir els objectius d'eficiència isostenibilitat.
 3. Dotar Catalunya de sòl per a activitats empresarials, a través d'una àmplia xarxa de sòl industrial, de serveis empresarials i d'instal·lacions logístiques, que afavoreixin la localització de les empreses.
 4. Garantir el dret a la mobilitat de les persones, l'accessibilitat al lloc de treball i fomentar el transport públic com un pilar bàsic per a les polítiques de benestar i un factor determinant per a l'impuls de l'economia de les empreses. Per tal d'assolir aquest objectiu, es preveu elaborar una Llei del finançament del transport públic, un Pla de serveis de transport de viatgers, prioritzar els serveis ferroviaris regionals i de rodalies així com la xarxa d'autobusos interurbans, consolidar les Autoritats territorials de la mobilitat i aconseguir la integració tarifària de tot Catalunya el 2012, entre altres mesures.
 5. Incrementar la quota d'usuaris del transport públic col·lectiu tant a la Regió Metropolitana de Barcelona com als principals sistemes urbans de Catalunya.
  Per tal d'impulsar el transport públic ferroviari es preveu, entre altres mesures, l'actualització del Pla Director d'Infraestructures 2001-2010 per tal que permeti afrontar els nous reptes de mobilitat en l'entorn metropolità de Barcelona, com per exemple, l'extensió de la xarxa tramviaire, la prolongació de l'L2 Sant Antoni-Parc Logístic i la seva connexió amb l'L9, la prolongació de l'L3, de l'L6 i un nou túnel ferroviari de connexió entre Barcelona i el Vallès. Igualment, es proposen importants millores de la xarxa de Renfe com el desdoblament de la línia el Papiol-Mollet, Montcada-Vic i Arenys-Blanes o la construcció de la nova línia entre Castelldefels i Cornellà, entre altres.
 6. Gestionar el servei de transport ferroviari de passatgers de rodalies i assumir la transferència dels trens regionals per impulsar-ne la millora.
  En aquest sentit, s'acorda portar a terme un programa de modernització i millora de les instal·lacions, ampliant les mesures contingudes en el Pla d'actuacions urgents impulsat pel Ministeri de Foment i acordar amb aquest Ministeri el Pla de Rodalies, així com la seva execució. Igualment, es proposa crear entre l'Estat i la Generalitat un organisme de coordinació o Agència que s'encarregui de desenvolupar els projectes i de l'execució de les obres que figurin en el Pla de Rodalies i en el Protocol de col·laboració entre el Ministeri de Foment i el DPTOP en matèria ferroviària. Així mateix, s'inclou la petició de la transferència dels serveis de transport ferroviari regionals en compliment de les previsions estatutàries.
 7. Estendre la xarxa ferroviària de rodalies a les principals àrees urbanes de Catalunya i impulsar el Tren-Tramvia, els metros regionals i els metros comarcals al conjunt del territori català.
 8. Completar la xarxa d'alta velocitat i planificar els futurs eixos ferroviaris de Catalunya per tal d'ampliar la xarxa ferroviària i afavorir la creació de nous eixos de desenvolupament econòmic i acabar amb la radialitat de la xarxa d'infraestructures amb l'impuls de noves línies com l'eix Transversal Ferroviari i l'eix Orbital Ferroviari.
 9. Millorar la mobilitat de mercaderies, impulsant-ne el transport ferroviari, per assolir quotes de transport per ferrocarrilsuperiors al10%, i millorar la gestió del transport amb vehicles pesants aplicant les directrius europees. Per fer-ho es preveuen mesures com la d'impulsar la xarxa ferroviària de mercaderies, especialment els corredors del Mediterrani, de l'Ebre i la Diagonal Peninsular (Lisboa-Madrid-Barcelona).
 10. Definir una nova política de peatges. Es pretén que la gestió dels peatges sigui un element regulador de la mobilitat i de millora ambiental. Entre altres mesures, es preveu impulsar la creació del Fons de rescat i homogeneïtzació de peatges per modificar l'esquema dels peatges, en clau de foment de la sostenibilitat per combatre eficaçment la congestió, la contaminació i l'accidentalitat.
 11. Dotar el país d'una xarxa viària ben integrada, segura i que garanteixi l'accessibilitat dels ciutadans al territori en condicions de sostenibilitat. Entre les mesures per assolir aquest objectiu destaquen impulsar la creació de nous eixos viaris d'alta capacitat, completar la xarxa viària bàsica, millorar la xarxa comarcal, conservar la xarxa existent i millorar-ne les condicions de seguretat.
 12. Garantir l'abastament d'aigua a partir de l'ús racional per part de tots els usuaris, basant-se en els principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
  Es preveuen mesures per dotar el país de les infraestructures de sanejament, abastament i reutilització necessàries per a una millora de la qualitat i de la quantitat d'aigua. Realitzar, per tant, les grans actuacions de garantia i millora del subministrament previstes en el Pla Sectorial d'Abastament d'aigua a Catalunya que inclou, entre d'altres, la dessalinitzadora del Baix Llobregat així com diverses actuacions de reutilització i la descontaminació i posterior aprofitament d'aqüífers fins ara abandonats a causa de la contaminació.
 13. Reduir la generació de residus i promoure'n el màxim aprofitament per tal de considerar-los com un recurs. Desenvolupar xarxes territorials d'infraestructures de tractament.
 14. Ampliar l'accés als serveis de comunicacions electròniques com la TV digital, la telefonia mòbil i l'accés a la banda ampla, per assegurar la cohesió digital.
 15. Millorar o ampliar i si escau construir les infraestructures de telecomunicacions que fan possible la millora de la competitivitat de les empreses, l'eficiència de les administracions, la qualitat de vida dels ciutadans i la cohesió social.
 16. Impulsar els regadius com un dels motors del desenvolupament del territori rural i en un dels factors de competitivitat i de diversificació de l'economia, implantant nous regadius eficients i millorant l'eficiència dels regs tradicionals per aconseguir estalvi d'aigua.
 17. Dotar el país de les infraestructures viàries rurals que garanteixin l'accessibilitat a tots els nuclis i centres d'activitat, que impulsin la dinamització econòmica i social del territori i facilitin l'accessibilitat dels ciutadans als serveis bàsics.
 18. Assegurar el subministrament energètic a la població i als sectors econòmics. Atorgar suficiència energètica a tots els territoris, desenvolupant les infraestructures energètiques necessàries per assegurar el subministrament i diversificar les fonts d'energia. En aquest cas, les mesures per acomplir aquest objectiu són, entre altres, la realització de les infraestructures i actuacions del Pla de l'Energia 2006¬2015.
 19. Fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica i impulsar les fonts d'energia renovables per assolir els nivells indicats per la Unió Europea. En aquest sentit, es preveu entre altres mesures, instal·lar 4.500 MW en centrals de règim especial (parcs eòlics, plantes de reducció de residus, cogeneració, fotovoltaiques etc.).
 20. Potenciar la xarxa d'infraestructures de transport i de distribució d'electricitat que garanteixi el subministrament a tots els nuclis habitats i als centres de producció econòmica en condicions de qualitat.
  Per tal de garantir el subministrament es preveu la interconnexió de les xarxes de transport i de distribució. Així mateix, s'incideix en la necessitat de reforçar la xarxa de transport al voltant de Barcelona i del seu àmbit d'influència, així com a les comarques gironines i d'altres zones del territori, amb una previsió de creixement important de la demanda elèctrica.
 21. Impulsar la utilització del Gas natural com a font d'energia. Es preveu l'ampliació de la planta de regasificació de gas natural liquat de Barcelona i nous gasoductes d'interconnexió amb França, entre altres mesures.
 22. Reduir la intensitat energètica del PIB potenciant la mobilitat sostenible de persones i mercaderies Es preveu el desenvolupament de tecnologies que incideixin en la gestió del trànsit, com per exemple les destinades a aconseguir la utilització de carrils per a Vehicles d'Alta Ocupació o impulsar en la legislació estatal mesures fiscals que incentivin la utilització de vehicles energèticament més eficients i menys contaminants.

El Govern obre amb aquestes mesures el procés d'elaboració del "Pacte Nacional per a les Infraestructures", que es tancarà aquest any 2008.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya