Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 6 de novembre de 2007 > Ajuts a la transformació i comercialització dels productes agraris
Dimarts, 6 de novembre de 2007

Llum verda per a convocar els ajuts a la transformació i comercialització dels productes agrarisLes subvencions cobriran la construcció i compra de béns immobles i de nova maquinària, així com les inversions per la creació de noves empreses i ampliació de les existents


Es fomenta una indústria agroalimentària moderna i competitiva que prioritzi la transferència de coneixements, la innovació, la qualitat i la seguretat de la cadena alimentària, i una correcta gestió mediambiental


El Govern ha aprovat avui donar llum verda a l'Ordre del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris. Així mateix, en aquesta Ordre, també es convoquen els corresponents a l'any 2007.

L'import econòmic dels ajuts que fixa aquesta Ordre, en forma de subvenció de capital, són finançats pel fons FEADER, l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. Aquests ajuts tenen un import màxim de 5.300.000 euros, 300.000 dels quals corresponen a l'exercici 2008 i la resta a l'exercici 2009.

L'objecte de l'ajut és el foment de la millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes inclosos a l'annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, llevat dels de la pesca, mitjançant projectes d'inversió innovadors. D'aquesta manera, es pretén aconseguir el desenvolupament d'una indústria agroalimentària moderna i competitiva en la qual es prioritzi la transferència de coneixements, la innovació i l'aplicació de noves tecnologies, la qualitat i la seguretat de la cadena alimentària, i una correcta gestió mediambiental, i d'aquesta manera materialitzar noves possibilitats de comercialització dels productes agraris.

D'acord amb l'Ordre, les inversions subvencionables podran ser inversions materials o inversions immaterials. Com a materials, hi hauria:

  1. La construcció i la compra, inclòs l'arrendament financer amb opció de compra, així com la millora de l'obra civil, de béns immobles, així com les instal·lacions inherents a l'obra civil.
  2. La compra, inclosa la compra a través d'arrendament financer, i la instal·lació de nova maquinària i béns d'equip, inclòs programes informàtics, fins el valor del mercat del producte.

Pel que fa a les inversions immaterials, figuren:


  1. Les inversions per la creació de noves empreses i ampliació de les existents, amb la finalitat de millorar la competitivitat de l'empresa (despeses de constitució i posada en marxa, adquisició o registre de patents i marques, estudis de viabilitat, estudis de nous productes, nous mercats, implantar sistemes de gestió de la qualitat, etc).
  2. Les despeses generals necessàries per a poder executar les inversions materials aprovades com a objecte d'ajut (honoraris d'arquitectes, enginyers o altres professionals projectistes o d'execució d'obres, i assessors o consultors).

Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser els operadors agroalimentaris que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut i que hagin de suportar la càrrega financera de les inversions. La inversió auxiliable és la que es realitzi en establiments que pertanyin a titulars, amb personalitat física o jurídica, de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME), o d'altres establiments amb menys de 750 treballadors/res, o amb un volum de negoci inferior a 200 milions d'euros.

Els ajuts tenen caràcter de subvenció de capital, directament aplicable als imports subvencionables de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l'ajut. Independentment del pressupost total de la inversió projectada, la subvencionable no pot superar els 5.000.000 d'euros, (subjecte a l'aprovació del PDR), excepte en el cas de fusió de cooperatives agràries o per a grups cooperatius o cooperatives de segon grau, amb l'objecte de guanyar dimensió. Val a dir que el percentatge de subvenció màxima que es concedirà a un projecte serà del 20% del pressupost aprovat com subvencionable. En el cas de les PIME, el percentatge de subvenció es pot ampliar en uns determinats supòsits.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya