Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Dimarts, 30 d'octubre de de 2007

El Govern aprova uns pressupostos de 34.749 milions d'euros, un 7,9% més que l'any anterior



Les inversions creixen un 17%, fins als 715 euros per habitant, davant dels 619 del 2007


Es moderen les despeses no financeres de la Generalitat, que creixen un 7,4% davant de l'augment del 10% el 2007


Les despeses de funcionament de les institucions i l'administració general s'incrementen només un 0,7%


Els recursos provinents dels tributs cedits disminuiran, en conjunt, un 7,2%, degut al canvi de tendència registrat en el sector immobiliari


Millora en la qualitat dels serveis públics i modernització de l'economia


Les polítiques socials representen el 52% de la despesa


Els recursos destinats a les polítiques d'habitatge creixen un 32,1%


Augmenten un 33,5% els fons destinats a R+D+i


Es prioritzen les infraestructures de transport (carreteres i ferrocarrils) amb 1.934 milions d'euros

S'estabilitza el nivell d'endeutament en el 7,36% del PIB


Últim any del Pla de Sanejament: s'assoleix l'equilibri financer, sense l'aplicació de la golden rule


Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i les seves empreses per al 2008 assoliran un total de 34.749,7 milions d'euros, un 7,9% més que el 2007, segons el Projecte de llei que ha aprovat avui el Govern. Els comptes, presentats avui pel conseller Castells, vénen marcats "per l'ambició i, a la vegada, per la responsabilitat i el rigor". El responsable de la política econòmica del govern ha destacat que els comptes per al 2008 s'adapten a la nova situació econòmica, que vinculats al sector de l'habitatge, i a la suavització del cicle de creixement tant a Catalunya com a escala internacional. El rigor en la gestió dels recursos disponibles, amb una important contenció de la despesa, permetrà reforçar la política inversora del Govern, amb un augment de les despeses de capital del 17%. Els pressupostos, que han estat aprovats avui pel consell executiu, continuen sense augmentar la pressió fiscal i preveuen, fins i tot, reduccions fiscals selectives, com ara la modificació de l'impost de successions i donacions i la supressió de dues taxes, complint d'aquesta manera amb els compromisos fiscals adquirits. El projecte de llei també consolida l'esforç en les polítiques socials, que representen més de la meitat de la despesa.

D'acord amb les previsions del Departament d'Economia i Finances, les despeses no financeres de l'Administració de la Generalitat creixeran, el proper exercici, un 7,4%, fet que representa una notable moderació davant del 10% d'increment registrat el 2007. El projecte de llei contempla també un alentiment en el creixement dels ingressos no financers (6,4%), degut al comportament a la baixa en la recaptació d'una de les principals fonts d'ingressos de l'administració catalana: l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (-13,8%). En aquest context, la inversió creixerà un 17%, molt per sobre de l'increment mitjà que registra el conjunt del Pressupost. Això és possible, per una banda, gràcies al rigor aplicat en la contenció de la despesa i, per l'altra, a l'ús que fa el govern de la possibilitat prevista a la Llei d'estabilitat pressupostària que permet generar dèficit per al finançament d'inversions productives (golden rule). Amb aquest objectiu, l'executiu català preveu tancar l'exercici amb un resultat negatiu de 518,2 milions d'euros.

Els pressupostos aprovats avui pel Govern s'estructuren al voltant de dues línies d'actuació prioritàries: el compromís amb la cohesió social i amb la competitivitat de l'economia catalana. La despesa social concentra més de la meitat del pressupost i es reforcen especialment les polítiques d'habitatge (amb un creixement del 32,1%), de promoció i protecció social (21,1% i 10%, respectivament) i d'educació (8,5%). En aquest àmbit també destaca la partida destinada a les persones en situació de dependència, amb 853,9 milions d'euros. Dins del segon gran eix, destaca l'increment de la dotació per a R+D+i que, amb un pressupost de 373,6 milions d'euros, creix un 33,5%. Per últim, el 2008 el govern culminarà el compliment del Pla de Sanejament 2005¬2008; així, durant el proper exercici s'assolirà l'equilibri financer, sense l'aplicació de la golden rule.


Contenció de les despeses de funcionament

Els pressupostos per al 2008 vénen marcats per una clara contenció de les despeses de funcionament. Així, les partides vinculades al funcionament de les institucions augmenten només un 0,7% i les plantilles no destinades al serveis públics directes un 0,5%. Això ha permès concentrar el major increment de recursos en dues prioritats bàsiques: la cohesió social i la competitivitat. D'aquesta manera, en els pressupostos del 2008 un 52% de la despesa està destinada a polítiques de cohesió social. Els serveis públics de caràcter social (salut, educació i habitatge) tenen consignada una despesa total de 16.141,1 milions d'euros, amb un increment del 8% respecte al 2007. Les polítiques de protecció i promoció social (atenció social i ocupació) registren encara un increment més alt (9,5%) amb una despesa total de 2.039,2 milions. L'increment més elevat correspon a les partides destinades a justícia, seguretat i cooperació exterior (17,1%).

L'aposta per la cohesió social també queda reflectida en les dotacions de personal que, tot i presentar un augment mitjà molt moderat (2,3%), registren creixements importants en els camps de l'educació i la seguretat. Així, s'incorporaran 1.270 mossos d'esquadra i personal administratiu de les comissaries, un 7,8% més que l'any passat. El personal de les institucions penitenciàries augmentarà en 388 efectius, un 9,3% més. Finalment, la plantilla de mestres i personal administratiu dels centres no universitaris creixerà un 2,4%, amb 1.725 nous contractes.

El segon gran eix, la millora de la competitivitat i modernització de l'economia catalana, es tradueix en un augment del 17,5% en l'àrea de despesa "serveis i béns públics de caràcter econòmic" (infraestructures, R+D+i, medi ambient i territori). En concret, la partida destinada a R+D+i creix un 33,5% respecte al 2007. El Govern prioritza també el suport financer als ens locals, amb un volum total de transferències de 4.563 milions d'euros, amb increments del 16% per al Fons de Cooperació Local (177,6 milions) i del 9,4% en les dotacions del PUOSC (108,7 milions). L'aportació de recursos de la Generalitat als ens locals destinats a polítiques sectorials augmenta també un 18,1% (1.388,4 milions).


Continua creixent la inversió per càpita (715 euros)

L'any 2008 es destinaran al capítol d'inversions un total 5.906,4 milions d'euros. La inversió consignada en els pressupostos augmenta un 17% més que l'any anterior, consolidant la tendència a l'alça iniciada l'any 2004. Així, la inversió per càpita serà de 715 euros, davant dels 619 de l'any anterior i lluny dels 365 euros del 2003. Aquestes inversions se seguiran finançant majoritàriament a través de l'estalvi corrent (74,5%), i s'haurà de recórrer a l'endeutament i als ingressos de capital només en un 16% i un 9,5% respectivament. Així, es manté el nivell d'endeutament, que el 2008 serà d'un 7,36% sobre el PIB català davant del 7,24% del 2007. Aquest model de finançament de les inversions, molt més sa i sostenible, és aplicat des del 2005 gràcies, sobretot, a l'augment de l'estalvi corrent. L'any 2008, dels 5.906,4 milions d'euros destinats a inversions, només un 11% es finançarà a través de mètodes de finançament extrapressupostaris (mètode alemany, drets de superfície i concessions, entre d'altres).

Del conjunt de les inversions previstes destaquen clarament les infraestructures de transport (carreteres i ferrocarrils) que, amb 1.934,7 milions d'euros, representen un 32,8% del total d'inversions. A la construcció d'equipaments educatius s'hi destinaran 596,9 milions d'euros, un 10,1% del volum total. Les inversions en habitatge rebran 565,6 milions d'euros (9,6% del total) i les relacionades amb el cicle de l'aigua, 493,1 milions (8,3% del total).

Per tal de finançar aquest alt volum inversor, el Govern ha fet ús de la possibilitat prevista a la Llei d'estabilitat pressupostària (2006), que permet incórrer excepcionalment en dèficit per finançar inversions productives. Així doncs, l'aplicació de l'anomenada golden rule implica que els comptes del 2008 prevegin un dèficit de 518,2 milions, un 0,25% del PIB català, el límit permès per la llei estatal.


Disminució dels ingressos vinculats al sector immobiliari

Els recursos provinents dels tributs cedits disminuiran un 7,2%. Aquesta rebaixa s'explica, majoritàriament, per la reducció d'un 13,8% prevista en la recaptació de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, uns tributs que el 2007 representaven un 25% del total d'ingressos tributaris de la Generalitat. Aquesta reducció reflecteix el canvi de conjuntura en el sector immobiliari i contrasta clarament amb el comportament que havia registrat aquest impost els darrer anys, amb creixements anuals superiors al 20%.

La disminució en la recaptació de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats es veu compensada, en part, pel bon comportament de l'IRPF, amb una previsió d'increment dels ingressos provinents del tram autonòmic del 16,9%. Aquest impost i els recursos provinents de l'IVA són les dues principals fonts d'ingressos tributaris per a la Generalitat.


Es compleix el Pla de sanejament 2005-2008

Tal com es va preveure en aprovar el Pla de sanejament 2005-2008, aquest exercici s'eixugarà el dèficit detectat el 2004 en l'Informe economicofinancer. Llavors es va establir que els comptes de la Generalitat presentaven. a 31 de desembre del 2003, un resultat negatiu de 1.264 milions d'euros. Aquest dèficit s'ha anat reduint de forma progressiva, tal com s'establia en el Pla de Sanejament, fins a arribar a l'equilibri financer en l'exercici 2008, sense l'aplicació de la golden rule.


Els grans eixos de despesa

La despesa en salut concentra el 26,2% del pressupost consolidat, amb una dotació de 9.096,2 milions d'euros. Destaquen els 53,8 milions destinats a finançar 169 actuacions inversores a la xarxa d'atenció primària. També es realitzaran 105 accions d'inversió als centres d'atenció especialitzada per valor de 138,3 milions d'euros.

La partida d'educació assoleix els 5.770,3 milions d'euros, un 16,6% del pressupost. Durant el següent exercici es posarà en marxa el Pla d'Impuls de la llengua estrangera a 486 centres amb la formació de 5.800 docents. També es destinaran 8,8 milions d'euros al Pla d'Integració de la FP. Es preveu, també, la finalització de 39 noves construccions, grans ampliacions i adequacions de centres escolars, així com una partida de 107,6 milions d'euros per a ajuts de menjador escolar i transport i una dotació de 10,7 milions per al programa de reutilització de llibres de text.

L'any que ve s'iniciarà el desplegament de la Llei de dependència amb la valoració de la situació de 37.000 persones i la possibilitat que 18.000 es beneficiïn de les corresponents prestacions econòmiques. En aquest sentit, es destinaran 455,6 milions d'euros per a l'atenció de gent gran en situació de dependència i 335,7 milions per a l'atenció a les persones amb discapacitats. De la mateixa manera, s'ha consignat un total de 139,5 milions per finançar prestacions assistencials, com els complements a les pensions no contributives.

En l'àmbit de la cultura, els pressupostos destinen 209,3 milions d'euros al suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural. Prenen una rellevància especial els 7,6 milions destinats al foment de la lectura o els 102,7 per al finançament de la construcció d'equipaments culturals. També es destinaran 114,1 milions d'euros al foment dels esports i l'educació física.

Els 834,7 milions d'euros del pressupost de justícia es dedicaran, entre d'altres actuacions, a la creació de 15 nous òrgans judicials, així com al trasllat dels jutjats de Barcelona a la Ciutat de la Justícia i a la posada en funcionament dels nous edificis judicials de La Bisbal d'Empordà, Terrassa i El Vendrell. El comptes del 2008 també dedicaran 1.082,9 milions d'euros a la seguretat i la protecció civil, una dotació pressupostària que permetrà continuar amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra a les demarcacions de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb la construcció de 10 noves comissaries. Una altra actuació prevista és l'adquisició de 51 nous vehicles de bombers.

El pressupost per a la cooperació del desenvolupament assolirà l'any que ve els 67,4 milions. Així, la dotació per a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament creixerà un 29,6%. També es reforçaran les actuacions de participació ciutadana i qualitat democràtica (14,3 milions) i les vinculades amb la promoció de la llengua catalana (42,5 milions).

A part dels 373,6 milions d'euros destinats a l'R+D+i, en el camp de la millora de la competitivitat de l'economia també destaquen: els 830,4 milions per a la societat de la informació el coneixement i les telecomunicacions; els 57,1 milions per a la recerca biomèdica, els 40,2 milions per a la recerca en ciència i tecnologia agroalimentària i els 45,6 milions per reforçar la competitivitat de les empreses catalanes i l'eficiència del model comercial català. Les polítiques energètiques rebran 28,9 milions d'euros i les de consum, 15,8.

En el camp de la modernització de l'economia, també sobresurten els 416,7 milions d'euros per al foment de l'ocupació, els 104,1 milions per a les polítiques d'igualtat, els 1.275,9 compromesos per a crèdits destinats al foment econòmic i a les pimes, els 104,5 per al suport a la indústria i els 198,9 per a la transformació i millora dels regadius. L'Acord estratègic, que agrupa tot aquest seguit de mesures, es troba en procés d'actualització per ampliar-lo fins al 2010. Per a l'exercici 2008 està prevista una despesa en accions vinculades a l'Acord d'entre 1.950 i 2.050 milions d'euros.

Entre 2005 i 2007, aquesta iniciativa ha mobilitzat 3.387,9 milions d'euros i, per al proper període, s'espera que se superi aquesta xifra.

L'any vinent, el govern destinarà 2.212,5 milions d'euros al transport públic, 1.182 a les infraestructures ferroviàries (un 45% més que el 2007) i 1.030,5 al suport al transport públic de viatgers. També es mobilitzaran 662,7 milions per a actuacions vinculades amb les comunicacions i la logística (CIM's), dels quals 522,2 milions impulsaran millores en la xarxa viària. Com a obres d'especial transcendència destaquen el perllongament de la línia 3 del metro (40,9 milions), les actuacions relacionades amb la construcció de la L9 (627,5 milions), l'adequació de l'aeroport d'Alguaire (45,6 milions), la concessió del desdoblament de l'Eix Transversal (60 milions) o el fons per al rescat de peatges (24 milions), entre d'altres. Es destinaran 7,2 milions a la promoció de noves rutes aèries.

L'habitatge se situa com una de les principals prioritats del govern amb un pressupost de 679 milions d'euros. Amb aquesta partida, es preveu iniciar la construcció, directament per la Generalitat, de 2.000 habitatges; subvencionar 2.000 edificis perquè puguin ser rehabilitats; i subvencionar 5.000 habitatges buits perquè s'adeqüin i s'incorporin a la xarxa de mediació per al lloguer social. També es preveu que podran atorgar-se 14.000 ajuts per al pagament del lloguer. El programa de barris es dota amb 92,2 milions, un 65% més que l'any anterior i el Pla de millora de les urbanitzacions rebrà 10 milions d'euros.

Per últim, també concentren un volum de despesa important les actuacions ambientals (325,1 milions) i totes les iniciatives vinculades al cicle de l'aigua (1.018,2 milions). Es destinaran 128,8 milions a les infraestructures de gestió i tractament de residus i 526,4 per als equipaments relacionats amb el sanejament de l'aigua. La dessalinitzadora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona rebrà 72,8 milions d'euros.


Reducció de l'impost de successions i donacions

El Projecte de llei de mesures fiscals i administratives, que es tramita conjuntament amb el de pressupostos, suprimeix dues taxes i no en crea cap de nova. També s'eliminen 6 fets imposables. L'augment de les taxes es fixa en el 2%, per sota de l'increment de l'IPC, i d'aquesta manera el govern compleix amb el compromís adquirit en el Pla de mesures contra la inflació a Catalunya.

Aquesta norma inclou, també, diverses modificacions relacionades amb l'impost de successions i donacions. Pel que fa a les successions, s'incrementa el límit exempt per a la transmissió de l'habitatge habitual, que passa dels 125.060 euros actuals als 500.000. Cal tenir en compte que aquesta reducció se la pot aplicar cadascun dels subjectes passius (hereus) que siguin adquirents del bé.

D'aquesta reducció se'n podran beneficiar els grups I, II i III que preveu la legislació actual, és a dir: ascendents (pares), descendents (fills i néts), cònjuges i parelles de fet i col.laterals (germans, oncles i nebots sempre que tinguin més de seixanta-cinc anys i hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la mort). Pel que fa a les donacions, s'introdueixen canvis importants al tipus impositiu de l'impost. Per una banda, l'actual escalat de 16 trams se simplifica fins a tres i s'introdueix una rebaixa molt significativa dels tipus, que seran:

  • d'un 5% per als primers 200.000 euros
  • d'un 7% dels 200.000 als 600.000 euros següents
  • d'un 9% a partir dels següents 600.000 euros i en endavant

Amb aquests canvis, el tipus mínim actual del 7,42% es redueix fins al 5% i el tipus màxim passa del 32,98% al 9%. En aquest cas, se'n podran beneficiar els grups de parentiu I i II.