Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 16 d'octubre de 2007 > Mesures urgents en matèria urbanística
Dimarts, 16 d'octubre de de 2007

El Govern aprova el seu primer Decret Llei, que preveu mesures urgents en matèria urbanísticaEl Decret estableix mesures per obtenir sòl per a habitatge assequible i adapta la normativa vigent a la Ley de Suelo estatal


És el primer Decret Llei que s'elabora en virtut de les competències establertes pel nou Estatut


El Govern ha aprovat avui un Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, que té com a objectiu dotar les administracions catalanes d'instruments per tal d'obtenir de manera immediata sòl per a la construcció d'habitatge assequible.

Així mateix, el nou Decret recull diverses disposicions referents a la valoració del sòl, les reserves obligatòries d'habitatge protegit, les cessions de sòl urbanitzat a l'administració actuant, els supòsits constitutius de revisió del planejament i les exigències de publicitat, documentació i participació en els processos de planejament i de gestió derivades de la necessitat d'adaptar el text refós de la Llei d'urbanisme (1/2005, de 26 de juliol) a la situació creada per l'aprovació de la Ley de Suelo estatal (8/2007, de 28 de maig).

Amb aquesta disposició, el Govern recorre per primera vegada a la possibilitat d'aprovar disposicions legals a través d'un Decret Llei, prevista pel nou Estatut de Catalunya per a casos extraordinaris i urgents. La mesura, que entrarà en vigor de manera immediata, haurà de ser ratificada pel Parlament en un termini de 30 dies.


Sòl més assequible

El Decret estableix les oportunes equivalències per a l'aplicació del nou marc de valoració del sòl establert per la Llei de sòl estatal, que en faci més fàcil la seva obtenció per part de la col.lectivitat i més assequible el seu cost.

Així, pel què fa al sòl urbanitzable d'acord amb la Llei de sòl estatal, el seu valor s'establirà en funció de la situació en que es trobi el sòl en el moment de fer-ne la valoració i no del previst en el planejament, com fins ara. Pel que fa al sòl no urbanitzable, es tindrà en compte el valor de les rendes agrícoles i no el seu valor comparatiu amb terres veïnes o de característiques similars.


Més habitatge protegit

El Decret també introdueix modificacions a la legislació actual per potenciar l'obtenció d'habitatge amb diferents graus de protecció, tot augmentant les reserves obligatòries d'habitatge protegit ja previstes en la legislació vigent. Així, estableix que en els municipis de més de 10.000 habitants i capitals de comarca caldrà reservar el sòl necessari per ubicar el sostre destinat a habitatge protegit en les següents quantitats: un 20 % del sostre de nova implantació destinat a règim general i règim especial, un 10% del sostre de nova implantació a règim de preu concertat i un 10% de sòl addicional per a una nova tipologia d'habitatge protegit català, quan la legislació sectorial així ho prevegi.

D'altra banda en els municipis de menys de 10.000 habitants, el decret contempla, reservar el sòl necessari per ubicar el sostre destinat a habitatge protegit en les següents quantitats: un 20% de sostre de nova implantació a règim de protecció general i especial i un 10% addicional de sostre de nova implantació per habitatge de preu concertat.


Noves àrees residencials estratègiques

D'altra banda, el Decret Llei, per tal de fer possible l'assoliment dels objectius del Pacte Nacional per a l'Habitatge, estableix un nou procediment per qualificar de manera expedita sòl per a usos residencials. Així, el decret preveu l'elaboració per part del Govern de la Generalitat d'un conjunt de plans directors urbanístics que permetran desenvolupar àrees residencials estratègiques de nova creació a bona part de les principals localitats de Catalunya.

Aquestes àrees residencials es caracteritzaran per la seva densitat mitjana (mínima de 50 habitatges per hectàrea), el seu equilibri entre l'habitatge lliure i el protegit (que serà d'un mínim del 50% del total de les unitats), la seva integració en la ciutat preexistent, la seva dotació de serveis i la connexió amb transport públic.

Els plans directors urbanístics per les àrees estratègiques residencials seran elaborats pel Govern prèvia consulta als ajuntaments, d'acord amb les necessitats definides en el Pacte Nacional per a l'Habitatge, signat el passat 8 d'octubre, i en coherència amb les determinacions del planejament territorial. Es preveu que en el termini màxim de 16 mesos, a comptar des de l'entrada en vigor del Decret Llei, es disposarà de planejament aprovat que permeti, com a mínim, la construcció de la meitat dels habitatges previstos.


Garantia d'equipaments per als ajuntaments

El Decret preveu que els ajuntaments rebin els sectors que conformen les àrees residencials estratègiques amb l'obra d'urbanització finalitzada i els equipaments necessaris construïts.

El desenvolupament d'aquests sectors serà impulsat a través de consorcis integrats per l'Institut Català del Sòl i els mateixos ajuntaments.


Modificacions del planejament

El nou Decret contempla així mateix que caldrà revisar el conjunt del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) quan es vulgui impulsar una modificació del planejament que comporti (per si mateixa o amb les modificacions aprovades els darrers tres anys) un increment del sòl urbanitzable superior al 20% del sòl ja classificat com urbà o urbanitzable que ja disposi de les obres d'urbanització executades.


Altres mesures

Finalment, el Decret contempla altres mesures com l'obligació d'elaborar un informe de sostenibilitat econòmica en el nou planejament i altres precisions de caràcter tècnic destinades a facilitar l'actuació de les administracions en matèria urbanística.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya