Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 9 d'octubre de 2007 > Servei d'Orientació Jurídica al ciutadà
Dimarts, 9 d'octubre de de 2007

El Govern renova l'ajut al Servei d'Orientació Jurídica al ciutadà a Barcelona que ofereix el Col·legi d'AdvocatsL'any passat el Servei va atendre 21.642 consultes


El Govern renova el conveni amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona per oferir assessorament jurídic gratuït a tots els ciutadans


Hi destinarà més de 500.000 euros, un 3,55 % més que el 2006


El Govern renova enguany l'ajut al Col·legi d'Advocats de Barcelona amb el 522.743 euros per garantir la prestació del servei d'orientació jurídica al ciutadà durant tot l'any 2007. Amb aquesta subvenció, el Govern garanteix la continuïtat del Servei d'Orientació Jurídica, que facilita de manera gratuïta als ciutadans que s'hi adrecen, preferentment del propi partit judicial, una primera orientació jurídica i que presta la informació necessària per sol·licitar el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

El Servei d'Orientació Jurídica es va iniciar a Barcelona l'any 1985, mitjançant un conveni signat entre el Departament de Justícia i el Col·legi d'Advocats de Barcelona. En anys successius aquest servei s'ha anat estenent a altres col·legis d'advocats, i es va generalitzar a tots els col·legis amb l'entrada en vigor de la Llei 1/1996, d'Assistència Jurídica Gratuïta, i el Decret 252/1996 que la desenvolupa.

46.353 consultes arreu de Catalunya l'any 2006, la majoria d'àmbit civil

L'any 2006 el nombre total de consultes ateses pels serveis d'orientació jurídica dels diferents col·legis d'advocats va ser de 46.353, un total que suposa un augment global del 5,36% en relació al total d'actuacions de l'any 2005.

Per àmbits jurisdiccionals a què pertanyen les consultes, amb les dades recollides per tots els col·legis, a excepció del de Sant Feliu de Llobregat perquè no consten desglossades, es comprova que la major part de les consultes corresponen a l'àmbit civil, que concentra més del 50% de les demandes en tots els Col·legis. L'àmbit penal i social originen també un nombre destacat de consultes i finalment, a l'apartat d'altres, s'engloben consultes de dret mercantil, administratiu, fiscal, estrangeria, etc...

De la comparativa del global de consultes des de l'any 2004 fins el 2006, destaquen, dins de l'àmbit civil, les consultes derivades de l'àmbit familiar: separacions, divorcis, adopcions, reclamacions d'aliments, filiació, protecció de menors, que en la majoria de col·legis suposen un número molt elevat del total de consultes de l'any 2006.

Pel que fa al Col·legi d'Advocats de Vic, s'ha observat que continua la disminució iniciada l'any passat, fet que s'ha atribuït a la creació del Servei d'orientació de mediació familiar.

Cal tenir en compte que, pel que fa a les dades del Col·legi d'Advocats de Sabadell, la disminució que reflecteix el gràfic a l'any 2006 és deguda al fet que a la memòria hi ha un volum molt important de consultes que s'engloben dins l'ambit civil sense especificar la matèria en concret. Per últim en el Col·legi d'Advocats de Manresa no s'especifica el percentatge en la memòria de l'any 2004 ni en la de l'any 2006.

Perfil de l'usuari: dona i assalariada

Pel que fa al perfil socioeconòmic de les persones que s'adrecen al SOJ, els Col·legis d'Advocats de Barcelona, Figueres, Granollers, Manresa, Reus, Sabadell, Tarragona i Vic ofereixen dades homologables que permetem ressaltar que el principal col·lectiu que s'adreça al SOJ és el d'assalariats, seguit d'altres col·lectius com aturats i pensionistes.

En relació al sexe dels usuaris del servei, hi ha dades en tots el col·legis excepte Lleida, Sant Feliu de Llobregat i Tortosa. D'aquestes dades es constata, que són les dones les que en major proporció utilitzen el SOJ, i a diferència d'altres anys cal ressaltar que al Col·legi d'Advocats de Barcelona i de Figueres aquesta dada s'inverteix durant el 2006.

Aquets dos mateixos col·legis, juntament amb el de Lleida tenen registres numèrics respecte l'idioma utilitzat en les consultes i es pot concloure que el castellà és en proporció el més utilitzat, amb les excepcions dels Col·legis d'Advocats de Vic i de Manresa. Els col·legis d'Advocats de Barcelona i Mataró també han indicat que la majoria dels usuaris han utilitzat el castellà, tot i que no tenen dades registrades concretes.

Augmenta l'import de les subvencions als SOJ de tot Catalunya

L'any 2006, l'import total d'1.178.920 euros destinat als diferents SOJ dels diversos Col·legis d'Advocats catalans va suposar un increment de l'1,88 % sobre la subvenció atorgada per aquest mateix concepte a l'exercici anterior. En aquest any ja es va prestar el servei en més de 26 seus diferents, ubicades als locals judicials o als col·legis d'advocats.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya