Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 28 d'agost > Reestructuració dels Mossos d'Esquadra
Dimarts, 28 d'agost de 2007

El Departament d'Interior es reestructura de cara a la finalització del desplegament dels Mossos d'Esquadra


La nova organització potenciarà els serveis de la policia i alhora els d'emergència i protecció civil

La Secretaria General es farà càrrec de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i de la nova Direcció General de Protecció Civil

La secretaria de Seguretat es farà càrrec de la Direcció General de Policia i assumirà les noves competències en matèria de seguretat que atorga el nou Estatut, entre elles, la seguretat privada

Es crearan set serveis territorials del departament

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments també reestructura la seva organització per modernitzar-se i donar millor serveis als ciutadans

El Govern ha aprovat el decret que defineix la nova reestructuració del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Aquesta reorganització preveu canvis estructurals importants de cara a la finalització del desplegament dels Mossos d'Esquadra a Catalunya i preveu la potenciació de l'àrea d'emergències i de protecció civil.

Amb la finalitat de garantir una prestació de serveis més eficaç i eficient dins la complexa estructura del departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i amb l'objectiu de donar resposta al increment d'activitats derivat de la finalització, l'any que ve, del desplegament dels Mossos d'Esquadra, el Govern ha dissenyat una nova estructura orgànica funcional i operativa degudament dimensionada i adaptada a les necessitats reals, actuals i futures dels serveis de policia i dels serveis administratius associats. Mitjançant el Decret 479/2006, de 5 de desembre, d'estructuració del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació es va crear la Direcció General de Protecció Civil, que va passar a assumir determinades funcions de l'actual Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, i, d'acord amb l'apartat quart d'aquest mateix article, la Direcció General de Policia s'ha integrat en l'estructura orgànica de l'anterior Direcció General de Seguretat Ciutadana.

El canvi organitzatiu pretén incrementar la capacitat de la Secretaria de Seguretat que centra les seves funcions en la direcció de les polítiques publiques de seguretat i policia i en l'àmbit estrictament policial, inclosa la gestió dels mitjans necessaris i sistemes auxiliars necessaris per al desenvolupament de l'activitat policial i les que corresponguin als àmbits de seguretat privada, seguretat ciutadana i ordre públic, entre d'altres. De la Secretaria General passen a dependre la Direcció General de Protecció Civil i la de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, a més de la Direcció de Serveis i la Direcció General del Joc i d'Espectacles

D'acord amb el decret, la nova organització del departament s'estructura en les unitats directives següents:

 1. La Secretaria General
 2. La Secretaria de Seguretat
 3. La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació.

Resten adscrits al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, l'Escola de Policia de Catalunya, que d'acord amb la llei 10/2007 de 30 de juliol passarà a ser Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. Aquest dos últims en els termes que preveu aquest Decret.


Secretaria General

La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Direcció de Serveis
 2. L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.
 3. La Direcció General del Joc i d'Espectacles
 4. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
 5. La Direcció General de Protecció Civil

L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat resta adscrita al Departament, mitjançant la Direcció General del Joc i d'Espectacles i el Servei Català de Trànsit resta adscrit al Departament mitjançant la Secretaria General.

Els nous serveis territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació dependran orgànicament de la Secretaria General i funcionalment d'aquesta i de les secretaries sectorials i de les direccions generals corresponents en funció de l'àmbit competencial respectiu.

Depenent de la Direcció General del Joc i d'Espectacles es creen la Subdirecció General de Gestió i Control, la Subdirecció General Tècnica i de Projectes i l'Observatori del Joc, aquesta última, una àrea funcional que elaborarà estudis i contribuirà a la definició d'estratègies de desenvolupament del joc per convertir-se en un referent tècnic per les institucions i entitats que treballen en aquest camp tot promovent indicacions i recomanacions sobre el joc responsable amb entitats i institucions públiques i privades del territori. Per la seva banda, la Direcció General de Protecció Civil és l'encarregada, entre d'altres coses, de desenvolupar el sistema de Protecció Civil a Catalunya, elaborar plans de protecció civil, mapes de riscos, organitzar i dirigir simulacres, a més de participar en el servei d'atenció de trucades d'urgència 112.

En aquest sentit, el Govern ha aprovat també avui el nou decret de reestructuració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

El Decret vol ser una eina de modernització i adequació del Cos de Bombers a les demandes de la societat per tal de donar un millor servei als ciutadans. D'una banda, el Decret desenvolupa l'estructura organitzativa pròpia dels Bombers de la Generalitat a partir de la Llei 5/1994, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments de Catalunya. D'una altra, es dóna més pes territorial i de gestió a les Regions d'Emergències, es reconeixen els grups operatius especials dels Bombers, les sales de Control de les diferents Regions d'Emergències i la Sala Central de Bombers, i es dóna més pes específic als aspectes tècnics i de prevenció, entre d'altres.

Amb el nou Decret es reforça també la gestió, tant central com territorial, i s'estableixen mecanismes que, a través de l'avaluació, permeten millorar la qualitat en la prestació del serveis dels Bombers.


Secretaria de Seguretat

La Secretaria de Seguretat, que serà l'encarregada de dirigir les polítiques públiques en matèria de seguretat i policia, també assumirà la gestió dels mitjans i sistemes auxiliars necessaris per al desenvolupament de l'activitat policial i les que corresponguin als nous àmbits competencials previstos en el nou Estatut, entre ells, la seguretat privada.

Igualment, la Secretaria de Seguretat te assignades, entre d'altres funcions, la planificació estratègica del Cos de Mossos d'Esquadra, la coordinació tècnica operativa de les policies locals de Catalunya i el nou Programa de Seguretat contra la Violència Masclista.

Depenen de la Secretaria de Seguretat els òrgans actius i centres directius següents:

 1. El Gabinet de Seguretat.
 2. La Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya.
 3. El Programa de Seguretat contra la Violència Masclista
 4. La Direcció General de la Policia.

El decret també detalla la nova estructura de la Direcció General de la Policia que estableix una divisió clara entre l'àmbit policial més operatiu i el d'organització, planificació i anàlisi, a més d'apostar por un nou model d'investigació per poder fer front als nous models delictius i per la creació d'unitats específiques de proximitat i atenció al ciutadà a cada regió policial. Amb la reestructuració de la Direcció General de la Policia, que inclou la creació de la Subdirecció Operativa de la Policia, i el nomenaments dels nous comandaments, es modernitza l'organització de la policia catalana per poder fer front als reptes de futur, es millora l'efectivitat i la coordinació, s'aprofiten al màxim els recursos i s'equipara amb la majoria de policies europees.


Secretaria de Relacions Institucionals i Participació

La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, que entre d'altres funcions té la d'impulsar el desenvolupament estatutari, la promoció de la participació social i la innovació democràtica i la promoció de la pau i els drets humans, està estructurada, entre d'altres, en:

 1. La Direcció General de Relacions Institucionals.
 2. La Direcció General de Participació Ciutadana.
 3. La Direcció General de la Memòria Democràtica.
 4. L'Oficina de promoció de la Pau i dels Drets Humans.
 5. L'Oficina tècnica de suport per al desplegament de l'Estatut.
 6. Les secretaries de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona.

Està adscrit al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, mitjançant la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, l'Institut d'Estudis Autonòmics.

D'aquesta secretaria també en depenen el Programa per a la creació del Memorial Democràtic, el Programa d'atenció a expresos i de desapareguts i foses comunes, el Programa per a la creació de l'Institut Internacional per la Pau i l'Oficina Tècnica de Suport per al Desplegament de l'Estatut.


Serveis Territorials

La nova estructura del departament preveu la creació de serveis territorials per tal de donar una resposta més pròxima al ciutadà. D'aquesta manera es crearan serveis territorials a Barcelona, la Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran, que tindran delegades algunes competències de les tres secretaries.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya