Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 31 de juliol de 2007 > Bones pràctiques en la gestió dels residus
Dimarts, 31 de juliol de 2007

Dues noves lleis fomenten les bones pràctiques en la gestió dels residus i més consens amb els ens locals


Els nous textos legals volen donar resposta a la creixent necessitat de recollida, tractament i recuperació de les diverses tipologies de residus


L'objectiu prioritari és minimitzar la quantitat generada i buscar el consens i la col·laboració amb els ens locals


El Govern modifica la Llei reguladora dels residus del 1993 que planifica les infraestructures de gestió de residus municipals per tal que la societat participi al debat públic


S'aprova una nova llei sobre el finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels cànons municipals que fomenta les bones pràctiques en tot el procés de la gestió dels residus


El Govern ha aprovat avui dos Avantprojectes de llei que permetran avançar en la millora de la gestió dels residus a Catalunya en diverses línies, d'una banda, augmentant el consens i la col·laboració dels ens locals en la planificació de les infraestructures de gestió de residus que s'han d'implantar al territori i, de l'altra, fomentant les bones pràctiques en la gestió dels residus per minimitzar i recuperar la quantitat generada.

Es tracta de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, i de l'Avantprojecte de llei sobre finançament d'infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Els nous textos legals volen donar resposta a la creixent necessitat de recollida, tractament i recuperació de les diverses tipologies de residus, amb l'objectiu prioritari de minimitzar la quantitat generada i de buscar el consens i la col·laboració amb els ens locals.


Modificació de la llei de residus

El primer Avantprojecte de llei modifica diversos articles de la Llei de juliol del 1993, reguladora dels residus. La principal novetat, a més de l'adaptació de la normativa a les disposicions europees, rau en la creació del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. Aquest Pla permetrà planificar les instal·lacions al territori i fixar criteris de localització precisos per a instal·lacions de residus.

L'Avantprojecte de llei prioritza la recuperació material de residus enfront del principi de proximitat i suficiència. Així mateix, es crea el Consell per a la prevenció i la gestió dels residus com a òrgan assessor, per a fer possible la participació de la societat en el debat públic i per a crear un marc d'acord i consens.

En el cas específic dels residus municipals, el text garanteix el tractament de les fraccions que no es recullen selectivament, i assegura la recollida selectiva de matèria orgànica a tots els municipis de Catalunya. També es contempla l'obligació dels ens locals de consignar les partides necessàries en els seus pressupostos per dur a terme aquesta separació. Per aconseguir el màxim consens possible, es regula la participació dels ens locals en el seguiment de les instal·lacions de gestió de residus.

És important destacar que s'amplia l'àmbit d'actuació del Fons Econòmic i que en són beneficiaris els ens locals que disposin al seu territori d'instal·lacions de gestió de residus de servei públic i plantes previstes al Pla Territorial Sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. Els ajuntaments han de destinar aquests fons a accions de prevenció, optimització i recuperació de residus. Els ens locals es poden beneficiar, d'una banda, d'un percentatge del pressupost total de l'obra i, de l'altra, d'una aportació econòmica anual variable, determinada segons la classe d'instal·lació, el tipus de residu i el nombre de tones que tracta anualment.

Són també elements rellevants la normativa d'avaluació ambiental estratègica de plans i programes, i la col·laboració i coordinació amb els ens locals per a tramitar el Programa de gestió de residus municipals.


Mesures de finançament i cànon

El segon avantprojecte de llei aprovat avui és el de mesures de finançament de les infaestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. El propòsit de la normativa, i específicament dels cànons previstos, és fomentar les bones pràctiques en la gestió dels residus afavorint la prevenció i la recuperació. Per aquest motiu, els cànons no estaran destinats a inversió, sinó que es retornaran als municipis en funció de la recollida selectiva que dugin a terme. D'aquesta manera, recuperarà més cànon econòmic el municipi que faci una major recollida selectiva dels residus.

Així, l'avantprojecte de llei preveu un canon que gravarà la incineració de residus municipals i un altre que gravarà l'abocament controlat de residus de la construcció. En el darrer cas, queden excloses les terres o materials procedents de l'excavació que s'utilitzin com a rebliment per a una altra obra autoritzada, així com els destinats a dipòsit controlat gestionats conforme a criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Segons el text, el govern de la Generalitat assumeix el finançament de les instal·lacions previstes en el Programa de gestió de residus municipals i en el Pla Territorial Sectorial, mentre que les despeses d'explotació seran assumides pels ens locals.

Finalment, la nova regulació del Fons de Gestió de Residus contempla la creació d'una nova Junta de Govern per a la gestió dels recursos procedents del cànon de deposició de residus de la construcció.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya