Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 31 de juliol de 2007 > Projecte de llei d'Espectacles
Dimarts, 31 de juliol de 2007

El Govern aprova el Projecte de llei d'Espectacles que garanteix la convivència, la seguretat i la qualitat de les activitats recreatives


La Llei, que s'adequa als nous models d'oci, substituirà una norma del 1990


Es reconeixen per primera vegada els drets d'usuaris, artistes i organitzadors, i el dret dels veïns a participar i ser escoltats en els processos d'atorgament de llicències i a que l'administració faci els controls de soroll que demanin


Les competències de control, inspecció i sanció seran dels municipis que les vulguin exercir


Per primera vegada, la llei defineix els locals de règim especial ("after hours") i autoritza el comís per part dels Mossos del material utilitzat en festes il·legals


S'adeqüen les sancions i es crea un Registre d'Infraccions per controlar els reincidents


El Govern de la Generalitat ha aprovat avui, a proposta del departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, a través de la seva Direcció General de Joc i Espectacles, el projecte de Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives per substituir l'actual llei de 1990 i que, per primera vegada, reconeix els drets d'usuaris, artistes i intèrprets, veïns i organitzadors.

La nova Llei s'inspira en els principis de convivència, entre els qui es volen divertir, els que volen descansar i els que s'hi dediquen professionalment al sector dels espectacles; de seguretat, tant de persones com dels establiments i de les activitats recreatives; i de qualitat i sostenibilitat de les activitats i dels locals.

La necessitat d'elaborar una nova normativa d'espectacles ve donada per la profunda transformació que ha experimentat la pràctica social de l'oci i dels espectacles des que es va promulgar, ja 17 anys, l'actual llei en vigor.

Entre d'altres coses, en gairebé dues dècades ha augmentat la importància i la generalització de l'oci, de les activitats artístiques i de la cultura; hi ha hagut una diversificació de les seves manifestacions; han aparegut pràctiques alternatives; ha crescut la necessitat de combatre l'excés de soroll; s'ha afegit el risc que determinades pràctiques d'oci comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones; i s'han evidenciat cada vegada més freqüents els conflictes entre els qui es volen divertir i els qui reclamen tranquil·litat per a descansar.

La nova llei busca l'equilibri entre convivència i diversió, entre el dret a divertir-se i el dret a descansar, i defuig d'una perspectiva exclusivament policial, tot i que vetlla amb rigor per les condicions adequades de seguretat i comoditat dels establiments.

El projecte de llei remet a posteriors reglaments que legislaran sobre les instal·lacions dels locals, les condicions dels espectacles i activitats recreatives, els horaris d'aplicació general, la venda d'abonaments i entrades, publicitat i sistemes de control d'accés i d'aforaments.

Igualment, la llei remet a ulteriors reglaments, a les ordenances municipals i a cada planejament urbanístic per determinar els requisits i condicions que hauran de complir els establiments i espectacles, como ara prohibicions, limitacions o restriccions en la seva ubicació, requisits constructius (seguretat, aïllament acústic, accessibilitat), exigència de serveis de seguretat, d'emergències, sanitaris o la mobilitat sostenible i segura.


Protecció d'usuaris, veïns i menors

La nova normativa regula els drets i deures tant dels espectadors i usuaris com dels organitzadors, però també dels artistes intèrprets i resta de personal, així com de les persones que resideixen a la seva proximitat, que a vegades n'han de patir les conseqüències.

En aquest sentit, la nova llei fa especial incidència en les cauteles per a la protecció dels menors i en la proscripció radical de qualsevol discriminació que pugui limitar l'efectivitat del dret d'accés de qualsevol persona. També prohibeix l'exhibició de qualsevol tipus de símbols i objectes que incitin a la violència, el sexisme, el racisme o la xenofòbia.

Així mateix, la Llei és especialment sensible envers la necessitat d'oferir a les persones que resideixen a la proximitat d'establiments d'espectacles públics i activitats recreatives garanties i procediments adequats per fer valer els seus drets i interessos. A més, davant l'existència de molèsties rellevants provocades per establiments regulats per aquesta Llei, tindran dret a que l'administració practiqui proves amb els mitjans tècnics adequats i a que les autoritats actuïn per tal d'impedir aquestes molèsties.

La Llei també regula que la publicitat dels establiments i espectacles públics s'ajusti als principis de veracitat i suficiència i prohibeix la revenda d'entrades.


Competències municipals

Sobre l'organització administrativa, el projecte de Llei preveu descentralitzar envers els ajuntaments, als quals atribueix àmplies potestats, com ara les competències de control, incloses les d'inspecció i sanció. Tanmateix, la llei preveu que aquesta major atribució de responsabilitats municipals sigui molt flexible, deixant en gran part a les mans de cada ajuntament la decisió d'assumir-les efectivament o no, cas en el qual seran exercides per la Generalitat. Una altra de les aportacions noves d'aquesta llei és la creació de la Comissió sobre Espectacles Públics i Activitats Recreatives, amb finalitats de coordinació entre la Generalitat i altres administracions, i l'ampliació de la competència del Consell Assessor d'espectacles públics i activitats recreatives, un òrgan consultiu i de participació ciutadana amb voluntat d'integrar representants de tots els sectors socials involucrats.


'After hours'

En l'apartat de les autoritzacions i llicències, la nova llei preveu els establiments de règim especial pel seu horari o d'altres condicions singulars, el funcionament dels quals requerirà autorització de l'ajuntament afectat i una regulació específica per un reglament posterior. En aquesta reglamentació s'inclouran els anomenats 'after hours'.


Sancions

La nova llei crea per primera vegada un Registre d'Infraccions i Sancions amb la finalitat de controlar els reincidents i estableix també el règim d'inspeccions i sancions, que s'adeqüen als nous temps.

Entre d'altres, es considera falta molt greu dels organitzadors o titulars del locals no disposar de llicencia municipal o altres autoritzacions necessàries i falta molt greu d'incompliment d'horaris.

Les multes s'adeqüen a les noves realitats i podran oscil·lar entre els 300 euros per faltes lleus fins als 300.000 per les molt greus, que poden comportar també el tancament del local, la inhabilitació del seu titular o fins i tot el comís o destrucció dels béns relacionats amb l'activitat.

Una altra de les novetats que preveu la llei és que els agents de la policia de la Generalitat puguin adoptar mesures provisionals immediates en aquells casos de greu perill per les persones i aplicar la intervenció o comís del material utilitzat en activitats il·legals, com ara les festes "raves".

Abans d'autoritzar un espectacle o festa pública, els organitzadors d'activitats públiques s'hauran de comprometre a conservar els espais urbans, rurals o agraris afectats i a respondre dels danys i perjudicis ocasionats.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya