Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 24 de juliol de 2007 > Llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Dimarts, 24 de juliol de 2007

El Govern aprova el projecte de Llei de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya


Es tracta d'una iniciativa per preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic

L'Oficina reforça la qualitat democràtica del sistema polític català i constitueix una decisió pionera a l'Estat espanyol

El nou ens podrà investigar l'Administració de la Generalitat, els ens locals, les universitats públiques, i les fundacions i consorcis que es nodreixin majoritàriament del sector públic, entre d'altres

El control de l'Oficina l'exercirà el Parlament, que en garantirà la independència i en controlarà l'actuació

El Govern ha fet un pas més en la posada en marxa l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i n'ha aprovat avui el projecte de Llei per a la seva creació. D'aquesta manera el Govern impulsa la creació d'aquest nou ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'actuació independent, que té com a objectiu preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic de Catalunya.

L'Oficina pretén reforçar la qualitat democràtica del sistema públic català i té com a principal comesa vetllar per la transparència, l'objectivitat i la legalitat en l'actuació de l'Administració, alhora que vol fomentar l'eficiència i l'eficàcia en la gestió dels fons públics, comprovant qualsevol acte de corrupció, pràctica fraudulenta o conducta il·legal que afecti els interessos generals.

L'OAC, que és la primera entitat d'aquestes característiques a l'Estat espanyol, també té com a finalitats assessorar i realitzar recomanacions per a l'adopció de mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes il·legals, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació del seu personal.

Qualsevol persona pot adreçar-se a l'Oficina Antifrau per a comunicar presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics.


Funcions específiques de l'Oficina

L'Oficina Antifrau de Catalunya estarà adscrita al Parlament, que en garantirà la independència i en controlarà l'actuació. L'ens té, entre d'altres, les següents funcions:

  • Investigar o inspeccionar possibles casos d'ús o destinació irregular de fons públics, i també les conductes contràries a la honestedat en l'actuació de l'Administració i en l'àmbit de les relacions entre les administracions públiques i els particulars.
  • Prevenir i alertar sobre les conductes del personal de l'Administració i dels alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús irregular de fons públics o qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic, comportin conflicte d'interessos o consisteixin en l'ús particular d'informacions que aquells tinguin per raó de les seves funcions i l'abús en l'exercici d'aquestes.
  • Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, al Govern de la Generalitat i als òrgans de l'Administració, i en l'àmbit de la lluita contra la corrupció i qualsevol activitat relacionada.

La durada de les actuacions d'investigació de l'Oficina Antifrau no pot excedir els sis mesos a partir de l'acord d'iniciació, llevat que les circumstàncies o la complexitat del cas facin indispensable un segon i últim termini màxim de tres mesos, que en tot cas caldrà justificar davant la comissió parlamentària.


Àmbit d'actuació transversal

L'Oficina Antifrau té com a àmbit d'actuació el sector públic de Catalunya, integrat per l'Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats públiques, inclosos en tots els casos llurs organismes, les entitats vinculades i les empreses públiques que en depenen.

També comprèn els concessionaris de serveis i els contractistes d'obres públiques, així com les fundacions i els consorcis, els ingressos dels quals es nodreixen en més d'un cinquanta per cent de fons provinents de les entitats que formen el sector públic o en els que aquestes puguin nomenar la majoria dels membres dels òrgans de decisió. Cal remarcar que en cas que la participació de les entitats que conformen el sector públic de Catalunya sigui inferior al cinquanta per cent, l'àmbit d'actuació de l'OAC s'estendrà únicament al control de les seves activitats de gestió de serveis públics, d'execució d'obres públiques o de funcions de recaptació que portin a terme per compte d'aquelles entitats.

En l'àmbit de l'Administració local, l'OAC ha d'examinar-ne l'actuació i, en el seu cas, instar l'administració local corresponent per tal que, en l'exercici de les seves funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, investigui i inspeccioni, per mitjà dels corresponents òrgans, els possibles casos d'ús o destinació irregular de fons públics, i també les conductes contràries a la honestedat; havent d'informar a l'OAC dels resultats d'aquesta inspecció i investigació.

L'OAC complementa les funcions d'altres institucions que tenen competències de control, per la qual cosa ha de respectar i cooperar amb l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de la Generalitat, els òrgans d'Intervenció Municipal, la Comissió Especial de Comptes i els defensors locals de drets i llibertats.

En el supòsit que un jutge o tribunal o un representant del Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d'uns fets que constitueixin alhora l'objecte d'actuacions d'investigació per part de l'Oficina Antifrau, aquesta haurà d'interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposi, així com proporcionar el suport necessari a l'autoritat competent.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya