Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 17 de juliol de 2007 > Avantprojecte de llei contra la violència masclista a Catalunya
Dimarts, 17 de juliol de 2007

El Govern aprova l'avantprojecte de llei que regularà l'abordatge de la violència masclista a Catalunya


Entre les novetats que aporta destaca la constitució d'un fons de garantia per cobrir l'impagament de pensions alimentàries i compensatòries

El nou text amplia el ventall de possibilitats d'identificació de la violència masclista per accedir als drets que estableix la nova llei i permet que només es tinguin en compte els ingressos de les dones i no els de la unitat familiar per accedir a ajudes

El Govern ha aprovat avui l'avantprojecte de Llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista que regularà totes les actuacions contra la violència masclista a Catalunya i permetrà actuar de manera integral contra totes les formes d'aquesta violència.

El nou text legal, el primer que s'elabora a Catalunya per regular les actuacions contra la violència masclista, destaca perquè:

 • aborda de forma integral totes les formes d'exercir aquesta violència i de tots els àmbits en què es pot produir.
 • dóna molta importància a la prevenció i subratlla les mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals en l'eradicació d'aquesta greu problemàtica social.
 • regula la Xarxa d'atenció a les dones en situacions de violència masclista, tot definint cada servei, les funcions a desenvolupar, quina administració en té la competència i quines han de ser les beneficiàries.

La Llei parteix de la base que la violència masclista és una greu vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals, així com un impediment per assolir la plena ciutadania de les dones, la seva autonomia i llibertat.

L'objectiu és trencar les invisibilitzacions i discriminacions que han patit les dones i reconèixer i garantir el seu dret bàsic a viure sense cap de les manifestacions de la violència masclista.

Aquest avantprojecte, elaborat per l'Institut Català de les Dones (ICD), adscrit al Departament d'Acció Social i Ciutadania, destaca per haver- se realitzat a partir d'un ampli procés participatiu en el qual hi ha pres part el Consell Nacional de Dones de Catalunya (òrgan consultiu de l'ICD que compta amb 282 entitats), l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, els sindicats, i els organismes i agents socials implicats en la lluita contra la violència masclista.

Alguns dels avenços que suposa aquest avantprojecte en la lluita contra les violències masclistes a Catalunya són els següents:


Constitució d'un fons de garantia de pensions

L'avantprojecte de Llei també estableix que el Govern de la Generalitat ha de constituir un fons de garantia per a cobrir l'impagament de pensions alimentàries i compensatòries. Aquest fons s'activarà quan hi hagi la constatació judicial d'incompliment del deure de satisfer-les i comporti una situació de precarietat econòmica d'acord amb els límits i les condicions que es fixin per reglament.

L'objecte d'aquest fons, en qualitat de bestreta, és minimitzar la vulnerabilitat i els riscos, de situacions d'exclusió quan s'ha produït incompliment de la resolució judicial i, per tant, l'impagament de les pensions establertes. Aquest fons es rescabalarà de la persona deutora.

Durant l'any 2008 es realitzarà el desplegament reglamentari d'aquest fons per entrar en vigor el 2009. Hi ha aproximadament 12.000 resolucions judicials anuals que no s'executen en la seva totalitat, xifra que suposa un 30% del total de resolucions.


Ajuts i prestacions econòmiques

L'avantprojecte estableix que només es tindran en compte els ingressos i les rendes individuals de cada dona, i no els de la unitat familiar, als efectes de percebre la renda mínima d'inserció, l'assistència jurídica gratuïta i els ajuts escolars.

El Govern podrà concedir prestacions econòmiques extraordinàries a les dones que han patit violència masclista en un pagament únic (indemnització) en les condicions i amb els requisits que s'estableixin reglamentàriament. Quan la víctima sigui menor d'edat, la indemnització econòmica no podrà ser administrada per l'autor o inductor de la violència.

També tindran dret a la percepció, en un pagament únic, d'una quantia econòmica, en les condicions i amb els requisits que s'estableixin de forma reglamentària, els fills i filles de les víctimes mortals a conseqüència de qualsevol de les formes de violència masclista contemplades en l'avantprojecte, que siguin menors de vint-i-sis anys, i que depenguin econòmicament en el moment de la mort de la mare.

Per altra banda, la Generalitat podrà personar-se en els procediments penals per violència masclista, en els casos de mort o de lesions greus de la dona.

En el cas que la personació sigui exercida per una altra administració, la Generalitat es podrà personar de forma potestativa.


Creació de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral

La Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral a les dones que pateixen violència masclista és el conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista, en l'àmbit territorial de Catalunya. El nou text estableix que correspon a l'Administració de la Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots aquests serveis en col·laboració amb els ens locals, excepte els Serveis d'Informació i Atenció a les dones, que són competència dels municipis. Integren la Xarxa els serveis següents:

 • Servei d'Atenció Telefònica Especialitzada
 • Serveis d'Informació i Atenció a les Dones
 • Serveis d'Atenció i Acolliment d'Urgències
 • Serveis d'Acolliment i Recuperació
 • Serveis d'Acolliment substitutoris de la llar
 • Serveis d'Intervenció Especialitzada
 • Serveis tècnics de punt de trobada. L'avantprojecte estableix que les persones professionals que treballen en aquest servei no hauran d'aplicar tècniques de mediació en aquells supòsits en què resti acreditada qualsevol forma de violència masclista en l'àmbit familiar.
 • Serveis d'atenció a la víctima del delicte
Establiment de nous instruments d'identificació de violència masclista per tal d'accedir als drets d'atenció i de reparació

D'acord amb l'avantprojecte, a Catalunya s'amplia el ventall de mitjans d'identificació de les situacions de violència masclista per accedir als drets que recull el nou avantprojecte.

Així, constitueixen mitjans de prova qualificats la sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no sigui en ferm, que declari que la dona ha patit alguna forma d'aquesta violència; l'ordre de protecció vigent, i l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d'alguna d'aquestes identificacions, també seran mitjans específics d'identificació:

Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d'assegurament vigent.

 • L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.
 • L'informe del Ministeri Fiscal.
 • L'informe mèdic o psicològic elaborat per persona professional col·legiada, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista.
 • L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d'atenció primària, als serveis d'acolliment i recuperació, als serveis d'intervenció especialitzada, i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.
 • L'informe de l'Institut Català de les Dones.
Facilitar l'accés a un habitatge

En matèria d'habitatge, el Govern ha de promoure mesures per facilitar-ne l'accés a totes les dones que pateixen una situació de violència i que es troben en situació de precarietat econòmica a causa d'aquesta violència, o quan l'accés a un habitatge sigui necessari per a la seva recuperació. Així, es garanteix l'accés prioritari als habitatges de promoció pública a les dones en alguna d'aquestes situacions.


Garantir la formació ocupacional

El Govern garantirà la formació ocupacional a les dones que es troben en qualsevol forma de violència masclista i adoptarà les mesures necessàries per facilitar la seva ocupació, si cal, per assolir la seva recuperació econòmica. L'administració pública competent haurà d'establir subvencions a la contractació del col·lectiu de dones en aquests casos; promoure la signatura de convenis amb empreses i organitzacions sindicals per facilitar la seva reinserció laboral; i establir ajuts directes i mesures de suport (amb un seguiment tutorial personalitzat del seu projecte) a les dones que es constitueixin en treballadores autònomes.

Tots els programes de formació ocupacional i inserció laboral que desenvolupi el Govern de la Generalitat inclouran amb caràcter prioritari les dones que pateixen o han patit violències, i els programes de formació de les administracions públiques catalanes han d'establir projectes específics que incloguin l'accés a les tecnologies de la informació i comunicació i les matèries necessàries per a l'ocupació de les dones que pateixen o han patit violències, atenent la diversitat de situacions i necessitats.


Creació de noves mesures preventives en l'àmbit dels mitjans de comunicació

En els mitjans de comunicació social que estiguin dins l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya restaran prohibides la realització i difusió de continguts i d'anuncis publicitaris que mitjançant el seu tractament o posada en escena, justifiquin, banalitzin o incitin la violència masclista, o que vehiculin tàcitament o implícitament missatges sexistes i/o misògins, així com la reincidència sistemàtica en la profusió o difusió de missatges que desautoritzin les dones o que les tractin vexatòriament o objectualment.

Els mitjans de comunicació social gestionats o finançats per les administracions públiques catalanes hauran de tractar la informació amb els següents criteris:

 • Fent un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge i fomentar una presència equilibrada i una imatge plural d'ambdós sexes, al marge dels cànons de bellesa i d'estereotips sexistes.
 • Vetllant perquè, en tots els elements de la posada en escena o en el tractament de la informació, les dones siguin presentades amb tota la seva autoritat i respecte, fent visibles les aportacions de les dones a tots els àmbits de la societat i considerant la seva experiència com a font documental de primera importància.
 • Promovent i afavorint els continguts en el quals quedin palesos els drets efectius de les dones.
Creació de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada envers la violència masclista

Serà un òrgan específic de coordinació institucional per a l'impuls, el seguiment, el control i l'avaluació de les actuacions en l'abordatge de la violència masclista, sense perjudici de les competències d'impuls, seguiment i control dels Departaments de la Generalitat i dependrà de l'ICD.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya