Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 10 de juliol de 2007 > reglament europeu REACH
Dimarts, 10 de juliol de 2007

Una comissió interdepartamental coordinarà l'aplicació a Catalunya del nou reglament europeu REACH sobre substàncies i preparats químics


La Comissió està liderada pels Departaments d'Innovació, Universitats i Empresa i de Medi Ambient i Habitatge i preveu l'estratègia d'aplicació del REACH pels propers 4 anys

El reglament comunitari REACH va entrar en vigor l'1 de juny i té com a objectiu incrementar el nivell de protecció de la salut i el medi ambient davant totes les activitats del sector

El Govern ha posat en marxa un pla d'actuacions per facilitar l'adaptació de les empreses catalanes, especialment les del sector químic, a la nova reglamentació europea

El Govern ha creat una comissió interdepartamental per coordinar l'aplicació a Catalunya del reglament europeu REACH sobre substàncies i preparats químics que va entrar en vigor l'1 de juny i que té com a objectiu incrementar el nivell de protecció de la seguretat i la salut de les persones i el medi ambient davant els riscos associats a la fabricació, importació, distribució i utilització de substàncies i preparats químics. Aquest normativa és de compliment obligatori per a fabricants, importadors, usuaris intermedis i distribuïdors.

El Govern ha posat en marxa un pla d'actuacions per facilitar l'adaptació de les empreses catalanes, especialment les del sector químic, a la nova reglamentació europea.


En aquest marc, s'ha aprovat avui la creació d'una comissió interdepartamental liderada pels Departaments d'Innovació, Universitats i Empresa i pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb l'objectiu d'impulsar l'elaboració i coordinar l'aplicació d'una estratègia per a l'aplicació del REACH al període 2007-2011.

Aquesta comissió estarà integrada per una persona representant de cadascun dels 6 departaments implicats en aquesta iniciativa: el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa; de Medi Ambient i Habitatge; Salut; Treball; Agricultura, Alimentació i Acció Rural i, Economia i Finances. Les funcions de la comissió seran les d'impulsar l'elaboració i coordinar l'aplicació d'una estratègia integrada per a l'aplicació del REACH en els propers 4 anys, fixant-ne les bases pressupostàries i crear un grup de treball tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'actuació. Aquest grup de treball tècnic estarà format per un representant de cadascun dels 6 departaments implicats. Així mateix, la comissió podrà acordar la participació en aquest grup de treball de representants del món científic, de l'empresa, de les persones consumidores i usuàries i d'ONGs ambientalistes que la comissió estableixi.

L'estratègia haurà d'estar elaborada en el termini màxim d'un any des de la constitució de la comissió interdepartamental i haurà de ser aprovada pel govern.


El context: pla d'actuacions del Govern i el servei INFOREACH

La creació d'aquesta comissió de treball s'emmarca en el pla d'actuacions impulsat pel Govern de la Generalitat, per tal de facilitar l'aplicació d'aquesta normativa comunitària. El 22 de juny passat, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa va presentar al sector químic el servei INFOREACH.

El servei InfoREACH és una de les accions que preveu el pla d'actuacions previst pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, a través de la Secretaria d'Indústria i Empresa, en el conveni de col·laboració signat amb la Federació Empresarial del Sector Químic de Catalunya (FEDEQUIM), el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), i l'Institut Químic de Sarrià (IQS) per facilitar l'adaptació de les empreses catalanes a la nova reglamentació europea.

El servei InfoREACH s'estructura al voltant d'un portal a internet: http://inforeach.gencat.cat/, que integrarà quatre línies d'actuació:

  • Difusió: calendari d'actes, jornades i esdeveniments en relació a l'aplicació del reglament REACH
  • Informació: informació interactiva per a les empreses, amb serveis pregunta-resposta, publicacions i guies, recull documental, bases de dades de coneixement i "foro inforeach".
  • Formació: adreçada a empreses, associacions, professional si experts.
  • Assessorament: creació d'una xarxa d'experts per assessorar les empreses en el seu procés d'adaptació a la nova normativa Reach.
Reglament de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics (REACH)

El reglament 1907/2006 de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics (REACH), que va entrar en vigor l'1 de juny, pretén incrementar el nivell de protecció de la seguretat i la salut de les persones i el medi ambient davant els riscos associats a la fabricació, importació, distribució i utilització de substàncies i preparats químics. La importància d'aquest reglament rau en el seu àmbit d'aplicació, ja que inclou tot tipus de substàncies -més de 30.000 de les 100.000 existents- i de preparats químics, tant les de nova síntesi com les ja existents. Aquesta normativa afecta totes les empreses que fabriquin, importin, o utilitzin substàncies i preparats químics.

El reglament estableix que els fabricants i importadors de qualsevol substància produïda o importada en quantitats superiors a una tona anual, comercialitzades durant més de dues dècades, tenen l'obligació de registrarse a l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, proporcionant dades de les seves característiques i propietats toxicològiques i dels seus usos.

Així mateix, les substàncies "especialment preocupants" (aproximadament unes 1.500), -les carcinogèniques, mutagèniques i tòxiques pel sistema reproductor (CMR), les molt persistents i molt bioacumulables (vRvB), les persistents, bioacumulables i tòxiques (PBT) i els disruptors endocrins (DE), queden sotmeses als règims d'autorització i restricció a la seva fabricació, comercialització i ús, amb l'objectiu final de la seva substitució quan existeixen substàncies o tecnologies alternatives econòmicament i tècnicament viables. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació del REACH, les substàncies radioactives, les substàncies o preparats en trànsit, els intermedis no aïllats, el transport de substàncies o preparats perillosos per ferrocarril, carretera, fluvial, mar o aire, els residus, o per motius de defensa. I s'aplica amb més o menys restriccions a medicaments per a ús humà o veterinari, aliments additius alimentaris i pinsos, cosmètics, productes sanitaris invasius entre d'altres. Des d'un punt de vista quantitatiu, es preveu que aquesta nova normativa afecti de manera directa més de 1.500 empreses catalanes del sector químic amb un total de 60.000 treballadors directes i amb una facturació aproximada de 20.000 milions d'euros anuals. Aquesta normativa afecta també la resta de sectors industrials -aproximadament 3.000 empreses-, com ara el de l'automoció, l'electrònica, el tèxtil, l'envàs i embalatge, entre d'altres, en la mesura que siguin usuaris intermedis, distribuïdors o importadors de substàncies i preparats químics.

El protocol d'actuació que imposa aquest reglament estableix que fabricants, distribuïdors i importadors han de:

  1. Sol·licitar el registre i l'autorització de la substància (en funció de la seva perillositat i del seu futur ús).
  2. Realitzar un informe de seguretat química.
  3. Realitzar una fitxa de dades de seguretat.
  4. Informar o notificar les dades als diversos agents de la cadena de subministrament de les substàncies (tant anteriors com posteriors)

Per tal de complir aquestes obligacions, les empreses afectades han d'efectuar assaigs de laboratori per avaluar els riscos associats i determinar els paràmetres de seguretat de les substàncies. Si bé només els fabricants i els importadors estan obligats a sol·licitar el registre o l'autorització i a realitzar un informe de seguretat química, totes les empreses han de garantir que la informació passa d'un agent a l'altre de la cadena de subministrament.

El reglament entra en vigor de forma esglaonada. Des de l'1 de juny és d'obligat compliment per a les substàncies considerades perilloses i amb una producció anual superior a 1.000 tona/any. El primer any d'aplicació, fins l'1 de juny de 2008, serà un període bàsicament de preparació en el que només s'haurà de proporcionar informació sobre les substàncies. L'any 2018 finalitzarà la seva implantació amb el registre de totes les substàncies químiques que superin una tona de producció anual.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya