Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 5 de juny de 2007 > 60,8 milions d'euros per a les polítiques de dones
Dimarts, 5 de juny de 2007

El 2007 el Govern destinarà 60,8 milions d'euros a les polítiques de dones


Les actuacions del V Pla d'Acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007) han estat assolides en un 70% els seus dos primers anys

El Govern ha aprovat avui el pressupost del 2007 del V Pla d'Acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007) que enguany suposa una inversió de 60.756.927 euros, i un increment del 32,59% respecte el pressupost previst per a l'any 2006, que va ser de 45.823.459 euros.

El V Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007, aprovat pel Govern el 22 de març de 2005, suposa la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions de totes les àrees de l'Administració de la Generalitat i s'estructura en 6 eixos, que recullen 95 objectius, materialitzats a través de 519 mesures i de 961 actuacions concretes. La mesura defineix mesures d'acció positiva específiques adreçades a les dones a través d'àmbits com el que recull el 6è eix del Pla, que constitueix el Programa per a l'abordatge integral de les violències contra les dones.

El grau d'execució del pressupost 2006 va ser de 54.771.677 euros superant en gairebé un 20% el total aprovat inicialment pel Govern, la qual cosa posa de manifest el compromís del conjunt dels diferents departaments del Govern de la Generalitat en aquest àmbit, no només en la implementació de les polítiques sinó també a nivell pressupostari.

Si s'analitza la inversió en polítiques de dones segons els eixos del Pla, l'eix al qual s'ha dedicat un pressupost més elevat és precisament l'eix 6, que inclou les polítiques contra les violències vers les dones, que rep el 39 % de la inversió de l'any 2006, amb un total de 21.386.433 euros. El 90% d'aquest pressupost s'ha dedicat a crear i dotar serveis i recursos.


Nova cultura organitzativa

L'impuls a les polítiques de dones queda palès a través del compromís pressupostari, però també pel fet de constatar la implantació d'una nova cultura organitzativa i institucional que assumeix que cal treballar per a la ciutadania a partir del reconeixement de l'existència diferenciada de dones i homes i de les relacions que s'estableixen, i que implica superar el model basat en el neutre universal i que no té en compte la composició real del món.

Es tracta de noves maneres de treballar (aplicació transversal de la perspectiva de gènere) que afavoreixen les transformacions que necessiten les estructures socials amb l'objectiu de fer efectiva la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i, alhora, l'autonomia de les dones.


En dos anys s'han executat el 70% dels compromisos del Pla d'Acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya

El grau d'execució acumulat durant els anys 2005 i 2006 d'aquest Pla ha estat exactament del 69,6%. Del total de 964 actuacions que preveu el Pla, s'han executat ja 671, el 24% de les quals correspon a actuacions finalitzades, i el 76%, a les endegades i que suposen una continuïtat en el temps. En dades absolutes, les actuacions finalitzades són 157 i 514 han estat realitzades i tenen un caràcter plurianual.

Pel que fa a les actuacions contra la violència masclista, el grau d'execució acumulat és del 67,3% (266 actuacions sobre 395). De les 266 actuacions executades, el 9% correspon a actuacions finalitzades i el 91 % a les iniciades i que tenen continuïtat plurianual.


Actuacions i pressupost per Departaments per a l'any 2007

Per eixos destaquen:

EIX 1. Aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i desenvolupament de les polítiques de Govern, fent de la Generalitat una institució exemplificadora:

 • Creació de les Unitats de gènere en tots els departaments i organismes depenents de la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació i Administracions Públiques).
 • Anàlisi dels pressupost del Govern de la Generalitat de Catalunya 2007 per avançar en iniciatives que desenvolupin la perspectiva de gènere en els pressupostos de la Generalitat per al 2008 (Departament d'Economia).
 • Elaboració de bateries d'indicadors específics en els diferents àmbits d'actuació del Govern que puguin ser útils a les persones responsables de la planificació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques. Està previst d'elaborar bateries d'indicadors sobre mitjans de comunicació, urbanisme i planificació territorial i salut (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).
 • S'ofereix formació específica en polítiques públiques i perspectiva de gènere al personal que treballa en els diferents departaments de la Generalitat i també a l'administració local (Departament de Governació i Administracions Públiques/ Escola d'Administració Pública).
 • Reforç de l'assessorament i la formació als ens locals a través de subvencions per al desplegament i l'elaboració de polítiques de dones a nivell local (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).

EIX 2. Construcció d'una cultura per a un nou contracte social:

 • Elaboració del document de bases de la Llei per a un nou pacte de ciutadania de dones i homes (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).
 • Impuls del Programa de Coeducació i al Programa de mediació escolar (adaptació de llibres de text i materials educatius, formació i capacitació del professorat, difusió dels materials i protocols d'actuació) (Departament d'Educació).
 • Oferta de recursos a les entitats i associacions de dones de Catalunya per tal de donar suport a la seva tasca de sensibilització, participació i dinamització. (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).
 • Ampliació del programa d'exposicions itinerants de l'Institut Català de les Dones amb mostres sobre: la revista Feminal, les dones i la ciència, les pintores catalanes, les compositores, les tècniques/inventores i les dones grans (Departament d'Acció Social i Ciutadania)
 • Increment del programa de publicacions de l'Institut Català de els Dones i inici de dues col·leccions més: Manuals en línia i Estudis. (Departament d'Acció Social i Ciutadania).
 • Impuls per a l'elaboració d'estudis i la realització de treballs de recerca a través de les convocatòries de subvencions a universitats i les beques per a persones físiques (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).
 • Potenciació de la participació de les dones en els òrgans de consulta existents per a la planificació i l'elaboració de propostes culturals i difusió de les obres d'autoria femenina. (Departament de Cultura).
 • Potenciació de la participació de les dones en els mitjans de comunicació, impulsant, entre d'altres actuacions, el Cercador d'Expertes que ofereix l'Institut Català de les Dones en el seu web. (Departament de cultura / Consell de l'Audiovisual de Catalunya/ Departament d'Acció Social i Ciutadania).
 • Suport als projectes pilot de cooperació d'àmbit internacional (Departament de Governació i Administracions Públiques).

EIX 3. Incrementar la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la seva diversitat:

 • Dotació de recursos i formació en TIC a les associacions de dones (Departament de Governació i Administracions Públiques / Secretaria de la Societat de la Informació).
 • Enfortiment de les Assemblees Territorials de Dones del Consell Nacional de Dones de Catalunya, òrgan consultiu de l'Institut Català de les Dones, per potenciar la participació de les entitats de dones. (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).

EIX 4. Reorganització dels temps i dels treballs per tal de fer de la vida quotidiana un eix vertebrador de les polítiques:

 • Suport a les campanyes de sensibilització adreçada als agents socials per fomentar la corresponsabilització en el treball domèstic (Departament d'Acció Social i Ciutadania/Institut Català de les Dones).
 • Realització d'un estudi sobre els temps i els treballs i la seva repercussió em l'àmbit econòmic a través de la creació de comptes satèl·lits.
 • Impuls del Programa d'Igualtat d'oportunitats del Departament de Treball i les subvencions per a la creació de Plans d'Igualtat i Agents d'Igualtat a les empreses. Proposta de definició per al perfil professional de la figura dels agents d'igualtat.
 • Increment del suport a empresàries i emprenedores (Departament de Treball).
 • Introducció de la perspectiva de gènere en la programació de les escoles de capacitació agrària. Es faran dues proves pilot en dos centres (Departament d'Agricultura).
 • Seguiment dels projectes que participen en el desplegament de la Llei de Barris i elaboració d'una guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en aquest camp. I es crearà un grup de treball específic de gènere dins de la Xarxa de barris que participen amb projectes. Un total de 3 milions d'euros corresponents a les subvencions de la convocatòria d'enguany de la Llei de Barris es destinen a atendre projectes referents a la igualtat de gènere en l'ús de l'espai i els equipaments urbans (Departament de Política Territorial i Obres Públiques).

EIX 5. Oferir una atenció integral davant les necessitats de les dones.

 • Ajudes al pagament al lloguer per a col·lectius en risc d'exclusió social a les dones amb recursos baixos i a dones que es troben en un procés de recuperació dels diversos processos de violència (Departament de Medi Ambient i Habitatge).
 • Es continuarà promovent la participació i les relacions de les dones immigrades a través de jornades de treball en diversos municipis (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).
 • Divulgació del Fullet Benvinguda, que explica a les migrades els seus drets principals en 10 idiomes diferents (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).
 • Organització de 5 jornades "Trencant estereotips" amb el Grup de Dones del Poble Gitano, es faran accions de sensibilització i formació amb aquest col·lectiu i es treballarà en la preparació d'una jornada sobre feminisme gitano que tindrà lloc l'any 2008. Pla interdepartamental del poble Gitano (Departament de Governació i Administracions Públiques).
 • Formació al personal dels centres penitenciaris en programes d'intervenció específics per a les dones que han patit violència i es troben en situació de reclusió.

EIX 6. Programa per a l'abordatge integral de les violències contra les dones.

 • Elaboració i aprovació de la Llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista.
 • Finalització del Protocol Marc i Circuit Nacional per a l'atenció a les dones en situació de violència
 • Desplegament de recursos i serveis: SIAD, a través de les subvencions de l'Institut Català de les Dones als ens locals, i els SIED, a través de la Secretaria de les Famílies (Departament d'Acció Social i Ciutadania).
 • Nou impuls al programa de sensibilització contra la violència masclista entre la població jove i adolescent de Catalunya "Talla amb els mals rotllos" amb una campanya de sensibilització, l'organització d'una jornada amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la violència vers les dones i amb l'ampliació de la xarxa de joves agents de prevenció (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).

Resum de l'acció de Govern en polítiques de dones
 • El Programa de Coeducació per al desenvolupament d'actuacions de sensibilització per a la prevenció de les violències masclistes (Departament d'Educació).
 • La convocatòria de subvencions de la Llei de Barris (Departament de Política Territorial i Obres Públiques) incorpora la perspectiva de gènere en l'ús de l'espai i els equipaments urbans la qual cosa suposa millores per a la seguretat urbana i la construcció de nous espais per a la participació de les dones.
 • La creació de programes de sensibilització i prevenció de les relacions abusives entre la població jove i programes de promoció de la creació artística adreçats a les dones joves (Departament d'Acció Social i Ciutadania/Secretaria General de Joventut).
 • La introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions en el món de l'esport, així com en els criteris de valoració de les subvencions en aquest camp (Secretaria General de l'Esport).
 • La inversió en subvencions adreçades als ens locals per al finançament de les despeses derivades de l'elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones. La inversió de l'any 2006, que va ser de 3.030.000 euros, va significar un augment del 51% respecte l'any precedent, i va permetre a l'ICD col·laborar amb 135 ens locals de Catalunya. En 20 d'ells aquesta ajuda va suposar el manteniment o la creació de serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD) (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Institut Català de les Dones).
 • Pel que fa a la lluita contra la violència masclista, cal destacar la preparació de l'Avantprojecte de Llei dels drets de les dones per a l'eradicació de la violència masclista, que serà aprovat properament (Departament d'Acció Social i ciutadania/Institut Català de les Dones).
 • L'elaboració d'un Protocol Marc i Circuit Nacional per a l'atenció coordinada les dones en situació de violència. La segona fase finalitza aquest mes de juny (Departament d'Acció Social i ciutadania/Institut Català de les Dones).
 • El desplegament de la xarxa específica de serveis d'atenció a les dones en situació de violència (Departament d'Acció Social i Ciutadania).
 • La creació d'un protocol d'intervenció en situacions de crisi per als municipis on hi ha hagut una situació greu de violència contra les dones. (Departament d'Acció Social i ciutadania/Institut Català de les Dones).
 • La creació de la Unitat de Violència Familiar destinada exclusivament a la prevenció i a l'atenció de les dones en situació de violència i la creació dels Punts de trobada familiar (Departament d'Acció Social i Ciutadania).
 • La creació de la Unitat de suport a la convivència destinada a donar suport als centres educatiu en temes relacionats amb la convivència i la violència escolar, també assessora respecte l'abús i la violència masclista (Departament d'Educació).
 • El programa d'Igualtat d'Oportunitats del Departament de Treball que inclou, entre d'altres, programes de formació ocupacional per a dones en els sectors on estan subrepresentades i per a dones amb risc d'exclusió social, les subvencions a les empreses per a la creació de Plans d'Igualtat i la inclusió de la figura de l'Agent d'Igualtat, la promoció d'una ocupació femenina de qualitat, el suport als projectes empresarials de les dones, l'eradicació de l'assetjament sexual, i la introducció de mesures d'igualtat a la negociació col·lectiva (Departament de Treball).
 • Les subvencions als ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i les entitats públiques que hi estan vinculades per al manteniment de sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals per a les dones que es troben en situacions de violència i per als seus fills i filles (Departament d'Acció Social i Ciutadania).
 • Es reconeix l'especificitat de les dones en situacions de violència masclista en el moment d'accedir a un habitatge de protecció social (Departament de Medi Ambient i Habitatge).
 • El Projecte "Talla amb els mals rotllos" de sensibilització contra la violència masclista en la població jove i adolescent. L'any 2006 s'han fet intervencions en 33 centres de secundària amb un total de 109 tallers (Departament d'Acció Social i Ciutadania / Secretaria General de Joventut i Departament d'Educació).
 • A nivell de l'Administració Pública a Catalunya, destaca la creació de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques i l'elaboració i difusió del Protocol sobre assetjament sexual a la feina, per al personal de l'Administració pública catalana.
 • Realització d'informes d'impacte de gènere de totes les disposicions que aprova la Generalitat. A dia d'avui, el seu resultat s'ha aplicat en 225 plans, decrets i subvencions que aprova la Generalitat, la qual cosa garanteix que en tots els àmbits on la Generalitat té competències es tinguin en compte les necessitats específiques de les dones i s'incorporin accions positives a favor seu (Departament d'Acció Social i ciutadania/Institut Català de les Dones).

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya