Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Dimarts, 24 d'abril de 2007

El Govern impulsarà la producció i el consum dels productes ecològics


El Consell de Govern ha aprovat avui l'elaboració d'un Pla d'Acció per al període 2007-2011

Un grup interdepartamental, presidit pel Departament d'Agricultura, elaborarà les propostes d'actuació


El Govern ha aprovat l'elaboració del Pla d'acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològica per al període 2007-2011, amb l'objectiu de definir, articular i preveure tot un seguit d'accions encaminades a aconseguir l'increment de les produccions i del consum dels productes agraris i alimentaris ecològics.

Aquest acord segueix els eixos del programa de Govern en l'apartat d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que se centra en activar les actuacions que estructurin i enforteixin les potencialitats dels diversos sectors agrícoles i ramaders. Es posa un èmfasi especial d'una banda en el desenvolupament d'una agricultura i ramaderia ecològica, i de l'altra en afavorir la conservació ambiental, la seguretat alimentària, la traçabilitat i les bones pràctiques agropecuàries i el valor afegit de la transformació de la qualitat.

L'acord de Govern comporta també la creació d'un Grup interdepartamental, presidit pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, (DAR), i integrat per aquest mateix departament amb Presidència, Educació, Salut, Innovació, Universitats i Empresa, Medi Ambient i Habitatge i Economia i Finances amb la finalitat d'impulsar l'elaboració d'aquest Pla en un termini màxim d'un any des de la seva constitució, coordinar-ne l'aplicació, crear el grup de treball tècnic encarregat d'elaborar les propostes d'actuació i fixar-ne la dotació pressupostària.

Catalunya ha estat pionera, a nivell espanyol, en la introducció i el desenvolupament de la producció ecològica. Aquesta producció ha experimentat en els darrers quinze anys un notable creixement i s'ha multiplicat per deu la superfície certificada i per cinc el nombre d'empreses elaboradores de productes ecològics. Tanmateix, tal i com reflecteixen les conclusions del Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica, (PAE), el consum intern de productes ecològics no ha seguit aquest creixement ni és equiparable a les taxes de creixement en altres zones del nostre entorn.

El Pla d'Acció té com a objectiu final el desenvolupament de les produccions i del consum d'aliments ecològics a Catalunya i articular tot un seguit d'actuacions concretes pel pròxim període 2007-2011, amb l'objectiu de donar un salt endavant i aconseguir refermar las bases sobre les quals el sector pugui desenvolupar-se.

Les accions a incloure en el Pla d'acció hauran d'incidir especialment sobre les febleses que estan dificultant el desenvolupament del sector. És a dir, integrar plenament les actuacions dirigides a potenciar aquest sector dins de l'acció política del govern, reforçar la presència de la PAE dins de la pròpia estructura del Departament, fomentar actuacions en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament de les bases tecnològiques de la PAE, activar les eines necessàries per al foment del consum i, en definitiva, millorar les condicions de la producció agrària ecològica i a la vertebració del sector per tal d'enfortir la qualitat i el mercat dels productes ecològics i a millorar la imatge dels productes ecològics.

L'any passat, a Catalunya hi havia 722 productors, 359 indústries de productes ecològics, 31 importadors a països tercers, 59 empreses comercialitzadores.Número d'operadors i superfície inscrita (Ha) en agricultura ecològica
Catalunya Productors (1) Elaboradors (2) Importadors Comercialitzadors Total operadors Superfície inscrita
Total 722 359 31 59 986 55.356
Barcelona 182 173 27 35 339 5.8
Girona 58 44 2 4 82 3.229
Lleida 321 63 1 8 359 39.548
Tarragona 161 79 1 12 206 6.725

El total de superfície d'agricultura ecològica inscrita a Catalunya l'any 2006 és de 55.355 ha. de conreu. Del total d'hectàrees d'aquesta producció, Lleida n'ocupava 39.549, Barcelona 5.853, Tarragona 6.725 i Girona 3.229 ha. Els principals conreus certificats ecològics a Catalunya són l'olivera, el cereals, la vinya, els fruits secs i les hortalisses.


Superfície inscrita (Ha) en agricultura ecològica, per conreus:
Orientació Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
TOTAL 5.853 3.229 39.549 6.725 55.356
Hortalisses 36 24 112 52 223
Arrels i tubercles pel consum humà 1 6 3 0,0 10
Llavors i vivers 0,41 0,0 0,26 0,25 0,91
Plantes aromàtiques, medicinals i cosmètica 7 1 16 0,00 24
Fruiters 24 12 71 30 136
Conreus industrials 11 50 0,0 0,0 61
Fruits secs 91 27 410 236 764
Cítrics 0,10 0,0 0,0 29 29
Olivera 23 16 1.893 386 2.318
Vinya 970 18 52 337 1.378
Cereals lleguminoses grà 706 253 772 235 1.967
Pastures, prats i farratges 1.961 1.176 27.953 1.377 32.467
Guaret, adob verd o erm 453 386 1.697 209 2.744
Matolls, bosc i recol·lecció silvestre 1.571 1.253 6.570 3.834 13.228
Flors i plantes ornamentals 0,0 0,0 0,0 0,02 0,02
Altres produccions vegetals 0,0 7 0,0 0,0 7


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya