Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 24 d'abril de 2007 > Capacitat en l'ús de les TIC
Dimarts, 24 d'abril de 2007

El Govern aprova un programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat


L'acord permetrà la reducció d'un 11% en el consum d'energia respecte les previsions en l'horitzó de l'any 2015


El programa comptarà amb un pressupost total de 42 milions d'euros


El Govern ha aprovat avui un programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis, dependències i equipaments de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d'aconseguir l'any 2015 un estalvi de l'11% en el consum d'energia. A proposta del Departament d'Economia i Finances, la Generalitat donarà exemple de la necessitat de racionalitzar l'ús dels recursos energètics tot fixant-se un objectiu superior a l'estalvi del 9,4% que el Pla de l'energia preveu per al sector terciari en l'horitzó de l'any 2015. La Generalitat és un dels principals consumidors d'energia de Catalunya, amb un consum anual de l'ordre de 1.000 GWh i una factura d'uns 90 milions d'euros.

L'aplicació de mesures de gestió i d'eficiència en el consum energètic serà obligatòria en aquells edificis on es desenvolupen activitats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i que registren un consum anual superior als 200.000 kWh/any, és a dir, que tenen una despesa superior a 12.000 euros a l'any. Aquestes instal·lacions hauran de sotmetre's a una auditoria energètica inicial, que es repetirà cada cinc anys, i hauran d'aplicar de manera obligatòria aquelles mesures d'estalvi amb un període d'amortització inferior als quatre anys. Els edificis i instal·lacions amb un consum inferior a 200.000 kWh/any hauran d'estudiar l'adopció de sistemes de gestió de l'energia i adaptar-la de manera gradual, en funció de les seves especificitats.

En el cas dels edificis de nova construcció, els criteris d'eficiència energètica i d'introducció de les energies renovables s'inclouran en els plecs de condicions per a la seva construcció. A partir dels cinc anys de vida, aquests edificis començaran a sotmetre's al mateix ritme d'auditories energètiques i d'aplicació de millores que la resta d'edificis.

A més, l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) recollirà les dades de consum energètic de totes les instal·lacions i elaborarà els ratis de consum energètic en funció dels usos i les característiques de cada edifici. La primera mesura que es posarà en pràctica serà la regulació de la temperatura en un màxim de 20ºC a l'hivern i en un mínim de 25ºC a l'estiu, sempre que l'ús de l'edifici ho permeti.

El programa també suposarà la creació de la figura del responsable energètic en cada departament i del gestor energètic en cada edifici, que treballaran conjuntament amb l'ICAEN, entitat dependent d'Economia i Finances, que coordinarà totes les actuacions del pla. Anualment, cada departament elaborarà i lliurarà a l'ICAEN un pla d'inversió detallant les mesures ja aplicades i les actuacions previstes per a l'exercici següent, i es valorarà de manera conjunta els resultats aconseguits i les decisions a prendre.

També s'introduiran criteris d'eficiència energètica en la compra pública, donant prioritat a aquell maquinari, elements d'enllumenat o electrodomèstics de menor consum o amb un etiquetatge energètic de nivell superior. Aquests mateixos criteris s'aplicaran en l'adquisició de vehicles, que hauran de ser compatibles amb el consum de biocombustibles o híbrids, sempre que el seu ús ho permeti.

Seguint les directrius del programa, cada departament posarà en marxa un pla de formació bàsica dels treballadors en el bon ús de l'energia, que constarà de cursos i d'accions de sensibilització i informació en matèria de gestió energètica. Aquestes activitats estaran coordinades per l'ICAEN i s'inseriran en el Programa de bones pràctiques ambientals, que du a terme la Secretaria General de la Funció Pública conjuntament amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El conjunt de les actuacions aconseguiran una reducció en el consum d'energia de 150 GWh/any el 2015, i un estalvi acumulat de 700 GWh en tot el període. Aquesta xifra equival a 58.000 tones equivalents de petroli, és a dir, gairebé la càrrega d'un petroler sencer, i suposarà un estalvi econòmic de 63 milions d'euros. A partir dels resultats inicials, els objectius de l'acord de govern es revisaran en un termini màxim de dos anys.

El programa implicarà una inversió de 42 milions d'euros. Un total de 34 milions es destinaran a l'adquisició i instal·lació d'equips d'estalvi i eficiència, mentre que les auditories disposaran d'una partida de 2 milions i les campanyes de formació i sensibilització rebran una dotació de 2 milions d'euros. L'ICAEN disposarà de 4 milions d'euros per incentivar d'altres inversions energètiques addicionals dintre d'aquest àmbit.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya