Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Dimarts, 27 de març de 2007

El Govern aprova el nou Decret d'admissió de l'alumnat


El període de preinscripció escolar serà del 10 al 20 d'abril


El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Decret pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres sufragats amb fons públics. La preinscripció en aquests centres es farà entre els dies 10 i 20 d'abril. El nou Decret s'adapta a la normativa establerta per la LOE i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al decret vigent.


El Decret d'admissió d'alumnes persegueix donar prioritat en aquells casos on l'oferta de places sigui inferior a la demanda, als alumnes que visquin més a prop del centre. Estableix doncs, la proximitat i també l'existència de germans al centre com a criteris prioritaris a l'hora d'obtenir plaça.

El Decret d'admissió d'alumnes també contempla l'establiment d'àrees de proximitat com a mesura per garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés als centres sostinguts amb fons públics.

La finalitat d'aquest Decret és establir els processos d'admissió de l'alumnat als centres sufragats amb fons públics, en atenció al nou marc estatutari i bàsic i en la línia establerta pel Pacte Nacional de l'Educació, assegurar el dret individual de tot l'alumnat a una educació de qualitat, compensadora de les desigualtats personals, econòmiques i socials, i afavoridora de la integració al sistema educatiu de l'alumnat immigrat, tot garantint la transparència del procés i l'efectivitat del dret de tothom a l'educació, així com, en el marc esmentat, la llibertat d'elecció de centre atenent el seu projecte educatiu i, si escau, el seu caràcter propi.

El Departament d'Educació determina anualment, d'acord amb la programació general i escoltats els ajuntaments, l'oferta inicial de llocs escolars en cada centre i en cada ensenyament sufragat amb fons públics, per cursos i grups. L'admissió per primera vegada en un centre per cursar ensenyaments sufragats amb fons públics requereix la presentació de la corresponent sol·licitud.


Criteris de baremació

Per ordenar les sol·licituds d'admissió i gestionar els llocs escolars del centre quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen en primer lloc els criteris específics de prioritat que correspongui. Seguidament, en el cas de l'educació infantil, els ensenyaments obligatoris o el batxillerat, s'ordenen pels criteris generals de prioritat i, si és procedent, pels criteris complementaris. En el cas dels ensenyaments de formació professional, dels ensenyaments artístics o dels ensenyaments d'esports, s'apliquen exclusivament els criteris específics.

En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Criteris generals:

 • L'existència de germans matriculats o pares o tutors treballant al centre (40 punts)
 • Proximitat al centre
  • Domicili familiar dins l'àrea de proximitat (30 punts)
  • Treball dins l'àrea de proximitat (20 punts)
  • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal que el centre (15 punts)
 • Renda familiar (10 punts)
 • Disminució igual o superior al 33% de l'alumne, pares o germans (10 punts)
 • En el cas de batxillerat, l'expedient acadèmic.

Criteris complementaris:

 • Família nombrosa (15 punts)
 • Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts)

Criteris específics:

 • Es pot matricular simultàniament amb estudis de música o dansa o amb programes d'alt rendiment esportiu (només per educació secundària)
 • Adscripció al centre
 • L'admissió als ensenyaments de Formació Professional contempla exclusivament l'expedient acadèmic de l'alumnat
Alumnat amb necessitats educatives específiques

Per afavorir la integració i la distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'estableix amb caràcter general una reserva de dos llocs escolars per grup al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria. Per al primer cicle de l'educació infantil la reserva és d'un lloc escolar per grup.

La reserva de llocs escolars per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques és vigent fins el dia anterior a la publicació de les llistes d'admesos, quan ja s'han atès totes les sol·licituds presentades durant el procés de preinscripció que afecten aquest alumnat.


Calendari de preinscripció i matrícula curs 2007-2008. Estudis obligatoris

Publicació de l'oferta inicial 30 de març
Presentació de sol·licituds 10 al 20 d'abril
Publicació de les llistes baremades provisionales 2 de maig
Reclamació al barem 3, 4 i 7 de maig
Sorteig 7 de maig a les 11 hores
Publicació de les llistes baremades definitves 10 de maig
Publicació de l'oferta definitiva 28 de maig
Publicació de les llistes d'admesos 5 de juny
Matrícula 11 al 15 de juny


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya