Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 6 de març de 2007 > Programa per a la Igualtat d'Oportunitats en el Treball
Dimarts, 6 de març de 2007

El Govern posa en marxa un Programa per a la Igualtat d'Oportunitats en el Treball


Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona

La consellera de Treball, Mar Serna, ha presentat avui, durant la reunió del Consell de Govern, un Informe on s'analitza la situació del mercat laboral a Catalunya i la igualtat d'oportunitats. Una de les conclusions d'aquest Informe és que Catalunya es troba molt a prop de la plena ocupació i que ara en el que cal aprofundir no és tant en la quantitat sinó en la millora de la qualitat de la ocupació.

Per assolir una ocupació de qualitat cal garantir, entre d'altres, una veritable igualtat d'oportunitats en el treball. És per aquest motiu que el Govern ha posat en marxa un Programa per incentivar la Igualtat d'Oportunitats en el Món del Treball adreçat a col.lectius amb especials dificultats d'inserció al mercat laboral com les dones, els joves, els majors de 45 anys, i les persones immigrades, amb discapacitats o amb risc d'exclusió. Amb aquest Programa, la Generalitat es suma a la iniciativa europea de proclamar el 2007 com l'Any Europeu de la Igualtat d'Oportunitats per a Tothom.

Avui s'han presentat les iniciatives adreçades a les dones, coincidint amb la celebració el proper 8 de març del Dia Internacional de la Dona. El pilar fonamental del nou Programa és garantir l'accés, presència i permanència de les dones al mercat laboral i incentivar la igualtat d'oportunitats.

La inserció de les dones en sectors on estan infrarepresentades, el suport a projectes empresarials liderats per dones i al treball autònom, i l'impuls d'itineraris formatius i orientació laboral per a víctimes de la violència de gènere, són algunes de les principals propostes del Programa per a la Igualtat d'Oportunitats en el Treball.


Objectius i projectes del Programa per a la Igualtat d'Oportunitats

El Programa se centra en sis àmbits d'actuació i cadascun recull diversos projectes.


1. Promoure la diversificació professional

Promoure la diversificació professional amb l'objectiu de superar la segregació horitzontal i vertical. Hi ha una concentració de dones en professions relacionades amb activitats tradicionalment considerades com a femenines, que solen estar pitjor remunerades (segregació horitzontal). El 76,3% de les dones assalariades treballen en el sector serveis i es concentren bàsicament en dues àrees d'activitat: comerç i hoteleria, i administració pública, educació i salut.

Projectes:


  • Accions de formació amb compromís de contractació: inserció de dones en sectors on estan infrarepresentades: Amb aquesta actuació el Departament de Treball vol impulsar l'ocupació mitjançant cursos de formació per a dones aturades amb compromís de contractació per part de les empreses. L'objectiu és fomentar la integració de la dona en sectors d'activitat on ara està infrarepresentada com és la construcció i sectors afins. Durant aquest any, es duran a terme programes orientats a formar dones en el sector de la construcció, transport i món rural.
  • Jo, Directiva: nous cursos per a dones pre-directives. Les dones treballen majoritàriament en ocupacions que pertanyen a la part inferior de l'escala laboral i troben dificultats per accedir a llocs de decisió (segregació vertical del mercat laboral).
2. Incentivar la igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral a les empreses públiques i privades

Projectes:

  • Agents i Plans per a la igualtat adreçats a les empreses: L'objectiu és ajudar a les empreses a introduir la figura de l'Agent per a la Igualtat o la creació d'un Pla d'Igualtat adreçat als seus treballadors i treballadores. Aquesta actuació s'avança a les previsions del projecte de Llei d'Igualtat entre Dones i Homes, que va aprovar el Consell de Ministres el juny de 2006, en el qual s'obliga a elaborar i aplicar plans d'igualtat especialment a aquelles empreses de més de 250 treballadors.
3. Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral.

Les dificultats que troben les dones per conciliar la vida personal i la vida laboral fa que aquestes surtin de manera intermitent del mercat de treball per atendre les necessitats familiars. Aquesta situació condiciona el seu cicle vital, i provoca una intermitència en forma d'entrades i sortides de la vida laboral. Les conseqüències són, entre d'altres, la pèrdua d'antiguitat, dificultat de consolidar la carrera professional, i menors prestacions econòmiques i psicosocials.

Projectes:

  • Implementació d'eines que ajudin a les empreses a fer plans de conciliació: Diversos estudis apunten que prendre mesures per millorar la conciliació fa que la satisfacció i la productivitat dels empleats augmenti, redueix l'absentisme i disminueix els riscos psicosocials com, per exemple, l'estrès que ara per ara és la primera causa de baixes laborals.
  • Les 6C de la conciliació: un sistema pioner a l'Estat per ajudar a les empreses L'objectiu és ajudar a les empreses a elaborar plans de conciliació per als treballadors i treballadores adequats a les seves característiques. El mètode de gestió del temps a l'empresa facilita l'adopció de mesures per conciliar i ajuda a les empreses a retenir el personal amb talent. Totes les empreses, no només les més grans, poden aplicar mesures de conciliació, tot i que el seu potencial pot ser major o menor en funció de diverses variables.
4. Potenciar el diàleg social i la negociació col·lectiva com a instrument especialment adequat per assolir la igualtat d'oportunitats en el món laboral

Projectes:

  • Col·laboració amb les organitzacions sindicals per promoure la presència de la dona a les taules de negociació i la perspectiva de gènere en els convenis
5. Impuls d'un Programa d'itineraris formatius i orientació laboral per a víctimes de violència de gènere

Projectes:

  • Programa TRÀNSIT Laboral: Actualment, s'està dissenyant un projecte adreçat a les dones que pateixen abusos i maltractaments basat en el disseny d'uns itineraris d'inserció que abarquin tots els àmbits que intervenen en el procés d'inserció d'aquestes dones. Això suposa la creació d'uns itineraris d'inserció que contemplin la definició d'un objectiu professional, l'orientació professional, la formació, l'assessorament, l'acompanyament a la inserció i el suport a l'autoocupació. En definitiva, una atenció integral per a la inserció laboral. L'objectiu és ajudar a les dones víctimes de violència de gènere a integrar-se i adaptar-se de forma òptima a un lloc de treball, així com a estabilitzar-se a nivell professional.
6. Incentivar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones mitjançant el suport, l'assessorament i la formació
  • El Govern també ajudarà al desenvolupament de projectes empresarials liderats per dones. En aquest sentit es donarà suport a la creació de petites empreses regentades per dones i al treball autònom.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya