Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 13 de febrer de 2007 > Simplificar els tràmits administratius
Dimarts, 13 de febrer de 2007

El Govern crea un grup de treball per simplificar els tràmits administratius i la normativa que afecta les empreses a Catalunya


Set departaments del Govern buscaran fórmules per millorar el marc normatiu i els processos administratius que afecten a les empreses

El grup de treball s'articularà en dues comissions tècniques coordinades pels Departaments d'Innovació, Universitats i Empresa i Economia i Finances, que tractaran de simplificar els tràmits administratius i millorar el marc normatiu

En quatre mesos, un informe determinarà les principals millores a dur a terme

El Govern ha aprovat avui la creació d'un grup de treball per unificar la legislació que afecta les empreses i per simplificar els tràmits administratius que aquestes han de complir. La iniciativa, en la que participen set Departaments del Govern, el d'Innovació, Universitats i Empresa; Economia i Finances; Política Territorial i Obres Públiques; Governació i Administracions Públiques; Agricultura, Alimentació i Acció rural; Treball, i Medi Ambient i Habitatge, pretén buscar fórmules per millorar el marc normatiu i els processos administratius que afecten les empreses i la seva activitat econòmica. Està previst que en un termini de quatre mesos el grup de treball disposi d'un informe amb les millores del marc normatiu i simplificació dels tràmits administratius.

Aquest acord servirà per donar compliment a les mesures 10 i 6 previstes al Pla de mesures contra la inflació a Catalunya, que incideixen en la necessitat d'introduir canvis en la normativa per rebaixar els costos, els tràmits i el temps de tramitació per a la creació d'una nova empresa i, al mateix temps, revisar la regulació sectorial per evitar que perjudiqui la competència. També ajudarà a la concreció a la mesura número 54 de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, que preveu la creació d'una finestra única empresarial que reduirà en un 50% el temps necessari per a la creació d'una societat.


Objectiu: ajudar a un desenvolupament de l'activitat empresarial compatible amb la defensa dels interessos generals

Aquest grup de treball té per objectiu reduir costos innecessaris i eliminar obstacles a l'adaptabilitat i a la innovació empresarial, per tal de contribuir al desenvolupament de l'activitat econòmica, procurant mantenir sempre la defensa dels interessos públics. A banda d'impulsar actuacions per simplificar els tràmits relacionats amb les empreses, el grup de treball analitzarà mecanismes per fomentar l'accés a la informació i a la tramitació a través de les noves tecnologies de la informació.

Aquesta iniciativa, que s'emmarca en l'actual política europea en la matèria, la directiva 2006/123/CE, exigeix la simplificació dels procediments per accedir a una activitat de serveis, la implantació de finestreta única, la utilització de procediments telemàtics i la liberalització dels règims d'autorització. En aquest sentit, en destaquen els programes de simplificació administrativa i millora de la normativa duts a terme per Dinamarca i el Regne Unit.

El grup de treball s'articula en dues comissions: l'administrativa i la legislativa

El grup de treball s'articularà en dues comissions tècniques especialitzades: una de les quals abordarà els aspectes administratius i una altra els legislatius. Ambdues comissions estaran integrades per representants dels departaments i per experts de l'àmbit empresarial, econòmic, jurídic i acadèmic.

  • La comissió tècnica administrativa, encapçalada pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, s'encarregarà d'analitzar i elaborar propostes de millora del marc de relacions i processos entre l'empresa i l'administratiu i de foment de l'activitat empresarial.
  • La comissió tècnica legislativa, encapçalada pel Departament d'Economia i Finances, s'encarregarà de la revisió i elaboració de propostes relatives a la millora del marc normatiu.

El grup de treball elaborarà un informe en el termini de quatre mesos, que contindrà les mesures correctores per a la millora dels processos i circuits en les relacions entre les empreses i l'administració, així com les recomanacions i propostes que facin referència al marc normatiu existent i al seu desenvolupament.


L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE): un precedent en la simplificació de tràmits administratius empresarials

La iniciativa aprovada avui pel Govern se suma a la tasca que actualment es duu a terme a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), adscrita al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. L'OGE va ser creada l'any 1990 amb l'objectiu de concentrar en un sol punt tots els procediments que afectaven una activitat industrial garantint la preservació de la seguretat, la salut i el medi ambient.

Aquesta oficina s'encarrega d'informar, assessorar, rebre, iniciar, gestionar i resoldre aquells tràmits per obrir, ampliar, modificar dades o traslladar activitats empresarials. La seva actuació gira a l'entorn de diferents matèries que afecten més d'un departament, com la seguretat industrial, l'energia, les mines, l'agricultura, el medi ambient, la salut i la seguretat privada. Les gestions que es tramiten des de l'OGE són de tres tipus:

  • De resolució immediata: inscripció a registres administratius (RIEC, RIAAC, Registres de turisme), elaboració de carnets professionals (instal·ladors/reparadors i miners), autoritzacions per a instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial (raigs X, fotovoltàiques) i documentació de qualificació empresarial (enginyeria, construcció, fusta i suro).
  • D'inici de l'expedient: inscripció a registres especials, comunicacions a l'administració (obertures de centres de treball, declaracions d'ús i consum d'aigua, etc.), autoritzacions per a instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial especials (radioactives, susceptibles de provocar accidents greus, d'alta tensió, de gas canalitzat i d'energia elèctrica en règim especial), documentació de qualificació de productes forestals, certificacions relacionades amb l'automòbil i els vehicles, marques i patents, etc.
  • Facilita impresos relacionats amb el consum (reclamació/denúncia), instal·lacions que registren ECA i ICICT.

Tràmits OGE de l'any 2006

Carnets Professionals 25.709 Reg. activitats específiques (instal·ladores) 10.096 Reg. d'Entrada de Patents/Marques de l'OEPM 7.861 Reg. d'Estab. Industrials 6.086 Inf. previ sol·licitud de marques/noms comercials 291 Reg. de Turisme de Catalunya 1.814 DQE de Construcció 1.168 Inst. elèctrica en alta tensió: Pública 2.845 Prod./Certif. de Conformitat i Homologacions 1.371 Comunicacions 2.554 Altres tràmits 7.329

Total tràmits 67.124

La voluntat de l'OGE és convertir-se en la finestreta única de tramitació empresarial de Catalunya. Serà el punt de referència i l'única porta d'entrada dels emprenedors, empresaris, gremis i enginyers i intermediaris a l'hora de fer tràmits amb l'Administració.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya