Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 6 de febrer de 2007 > Desplegament de l'Estatut
Dimarts, 6 de febrer de 2007

El Govern aprova els representants de dues de les comissions bilaterals de desplegament de l'Estatut


La Comissió Bilateral Generalitat-Estat estarà integrada pel conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, el de Governació i Administracions Públiques i el d'Economia i Finances, a més del delegat del Govern a Madrid.


La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals estarà presidida pel secretari general d'Economia i Finances i comptarà amb un total de cinc vocals.

El Consell de Govern ha aprovat avui el nomenament dels representants de la Generalitat en dues de les comissions de desenvolupament de l'Estatut d'autonomia de Catalunya la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, dins el termini establert pel propi text estatutari.


La Comissió Bilateral Generalitat-Estat

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat estarà presidida pel conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i també en formaran part el conseller de Governació i Administracions Públiques, el conseller d'Economia i Finances i el delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, com a membres permanents. La Comissió comptarà amb dos membres més en funció de les qüestions previstes a tractar en cada sessió. El secretari de Relacions Institucionals i Participació farà les funcions de secretari de l'ens.

Aquesta Comissió estarà integrada per un nombre igual de representants de l'Estat i de la Generalitat i la seva presidència serà exercida de manera alternativa entre les dues parts en torns d'un any. A banda de disposar d'una secretaria permanent, pot crear les subcomissions i els comitès que cregui convenients. Aquest organisme s'ha de reunir en sessió plenària almenys dues vegades l'any i sempre que ho demani una de les dues parts.

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat constitueix el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat, i estableix la participació i la col·laboració de la Generalitat en l'exercici de les competències estatals que afectin l'autonomia de Catalunya, l'intercanvi d'informació i l'establiment de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d'interès comú.

 • Els projectes de llei que incideixen en la distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat.
 • La programació, l'aplicació i el desenvolupament de la política econòmica de l'Estat en tot allò que afecti els interessos i les competències de la Generalitat.
 • L'impuls de les mesures adequades per a millorar la col·laboració entre l'Estat i la Generalitat en àmbits d'interès comú.
 • Els conflictes competencials plantejats entre les dues parts i la proposta, si escau, de mesures per a resoldre'ls.
 • L'avaluació del funcionament dels mecanismes de col·laboració que s'hagin establert entre l'Estat i la Generalitat i la proposta de les mesures que permetin millorar-lo.
 • La proposta de la relació d'organismes econòmics, institucions financeres i empreses públiques de l'Estat en els quals la Generalitat pot designar representants, i les modalitats i les formes d'aquesta representació.
 • El seguiment de la política europea per a garantir l'efectivitat de la participació de la Generalitat en els assumptes de la Unió.
 • El seguiment de l'acció exterior de l'Estat que afecti les competències pròpies de la Generalitat.
 • Altres qüestions d'interès comú que estableixin les lleis o que plantegin les parts.
La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals

La Comissió d'Afers Econòmics i Fiscals estarà presidida pel secretari general d'Economia i Finances i comptarà amb cinc vocals: el secretari general d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, el secretari d'Indústria, el director general de Pressupostos, el director general d'Anàlisi i Política Econòmica i el director per a la Reforma de l'Administració Tributària de Catalunya. El conseller d'Economia podrà assistir a la Comissió exercint la presidència quan ho consideri convenient i, d'altra banda, el conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa podran substituir els seus corresponents necessaris quan ho considerin oportú.

Aquesta Comissió té caràcter paritari i l'integren un nombre igual de representants de l'Estat i de la Generalitat. La presideixen les dues parts en torns d'un any i de manera rotatòria. La part catalana d'aquesta Comissió retrà comptes al Parlament de Catalunya.

La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals és l'òrgan bilateral bàsic de relació entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat en l'àmbit del finançament autonòmic i, per tant, haurà de canalitzar el conjunt de relacions fiscals i financeres entre ambdues administracions. A aquest organisme li correspon concretar, aplicar, actualitzar i realitzar el seguiment del sistema de finançament autonòmic.

Les principals funcions d'aquesta Comissió seran:

 • Acordar l'abast i les condicions de la cessió de tributs de titularitat estatal i, especialment, els nous percentatges de participació en els rendiment dels impostos estatals cedits parcialment.
 • Acordar la contribució de Catalunya a la solidaritat i als mecanismes d'anivellament d'acord amb els criteris fixats per l'Estatut.
 • Establir els mecanismes de col·laboració entre l'Administració tributària de Catalunya i l'Administració tributària de l'Estat per poder posar en marxa la "finestreta única" i constituir el Consorci tributari.
 • Negociar el percentatge de participació de Catalunya en la distribució territorial dels fons europeus.
 • Aplicar els mecanismes d'actualització quinquennals del model de finançament previstos a l'Estatut.
 • Proposar les mesures de compensació necessàries en cas que decisions estatals o de la Unió Europea afectin l'equilibri financer de la Generalitat, d'acord amb el principi de lleialtat institucional.
 • Elaborar els informes necessaris per avaluar el compliment de l'article 201.4 de l'Estatut, que preveu que el finançament de la Generalitat no ha de comportar efectes discriminatoris envers Catalunya respecte al d'altres comunitats autònomes.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya