Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 30 de gener de 2007 > Projecte de llei del llibre quart del Codi civil
Dimarts, 30 de gener de 2007

Aprovat el Projecte de llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya


La nova legislació, relativa a les successions, impedeix que un cònjuge maltractador pugui heretar i protegeix els drets dels vidus i les vídues

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Amb l'aprovació d'aquest Projecte de llei, l'executiu català harmonitza i sistematitza la legislació catalana en aquest àmbit alhora que fa un altre pas endavant en la constitució d'un sistema jurídic català i en el seu procés codificador. L'any 2002, el Govern va aprovar la primera Llei del Codi civil. El juliol de 2005, l'executiu va donar llum verda al projecte del llibre cinquè del Codi, relatiu als drets reals, i el passat mes de desembre es va aprovar el llibre tercer, que tracta sobre la persona jurídica i, en particular, de les associacions i fundacions.


Llibre quart del Codi civil, referent a les successions

El Projecte de llei del llibre quart del Codi civil aporta una regulació nova en el dret de successions, tot i que manté els principis bàsics del dret català com la necessitat de la figura de l'hereu en el testament; la incompatibilitat en una mateixa herència entre la succesió testamentària i la intestada; i la prevalença del títol voluntari, entre d'altres.

Entre les novetats més destacades del llibre, que s'estructura en sis títols, hi ha la incorporació dels casos de violència domèstica com a casos d'indignitat per a succeir a la parella (aquesta nova reglació impedirà que una parella maltractadora pugi heretar del cònjuge maltractat). Es suprimeixen institucions provinents del dret romà com la quarta trabel.liniana i la quarta falcidia, que son figures ja en desús. També es regula el testament conjunt; o la supressió del testament davant del rector de parròquia i la seva substitució pel testament davant l'alcalde, només en aquells casos en què el perill de mort impedeixi anar a un notari.

El nou llibre permet reordenar i simplificar els fideïcomisos, a més de sistematitzar i actualitzar la regulació dels llegats. El Projecte de llei revitalitza els pactes successoris, que han esdevingut una figura de poca utilitat. La nova regulació farà que no es limitin a persones unides per vincles familiars ni a un únic hereu i podran ser a favor d'un contractant o a favor de terceres persones i, per tant, es desvinculen del matrimoni.

Pel que fa al dret del cònjuge vidu, se solucionen les disfuncions en la gestió dels patrimonis que comporten l'existència de l'usdefruït vidual universal i se li concedeix al vidu o vidua ¼ part de l'herència del difunt en propietat, amb l'opció de l'usdefruit a l'habitatge conjugal més 1/8 part de l'herència. S'equipara el convivent en unió estable de parella al cònjuge vidu amb els requisits que s'hagi formalitzat en escriptura pública, hi hagi algun fill comú o si la convivència ha durat almenys 4 anys.

Es declara imprescriptible la petició de l'herència (fins ara era de 30 anys) que no caduca en el temps i que s'harmonitza, així, amb la llei primera del Codi civil de Catalunya. També se suprimeix la reserva vidual.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya