Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 27 de desembre de 2006 > Projecte de llei de l'obra pública
Dimarts, 27 de desembre de 2006

El Govern aprova el Projecte de llei de l'obra pública que reforça la seva seguretat, transparència i qualitat


S'estableixen nous requisits i instruments per tal de reforçar la seguretat, el control, la transparència i la qualitat en l'obra pública a Catalunya


La Llei preveu més mesures de control que la normativa estatal i, entre d'altres, proposa la creació d'un consell assessor de túnels i una major supervisió de les subcontractacions


Es dóna compliment al mandat del Parlament arran dels fets del Carmel


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de l'obra pública amb l'objectiu d'establir, dins l'àmbit de les competències de la Generalitat, uns majors requisits en relació a les obres públiques en les diverses fases de la seva planificació i execució, més enllà del que estableix la normativa estatal en matèria de contractació pública. D'aquesta manera, es dóna compliment al mandat fet en aquest sentit des del Parlament de Catalunya arran dels fets ocorreguts al barri del Carmel.

El Projecte de llei estableix els principis generals als quals s'ha de subjectar la planificació, la programació, la projecció, la contractació, la direcció, l'execució i el control de l'obra pública. Aquesta Llei s'aplicarà a les obres públiques de competència de la Generalitat de Catalunya.


Eficiència, idoneïtat i participació

Pel que fa als principis generals als quals s'han de sotmetre la planificació, la programació, la projecció, la contractació, la direcció, l'execució i el control de l'obra pública, el Projecte de llei estableix els següents:

 • Idoneïtat de l'obra als fins públics que ha de servir.
 • Adequació de les opcions escollides a les característiques de l'indret.
 • Idoneïtat dels mètodes constructius, de qualitat dels projectes, dels materials i de l'obra.
 • Eficiència dels recursos i mitjans en relació amb els resultats.
 • Compliment de la legislació social.
 • Participació de les persones afectades i entitats interessades en la planificació, programació i projecció de l'obra, informació sobre l'execució de les obres i el seu desenvolupament.
 • Publicitat dels plans, programes i projectes d'obres, transparència i publicitat en el procés de contractació, sostenibilitat i protecció del medi ambient.
 • Celeritat en la tramitació dels procediments i eficàcia en l'execució de l'obra.

Agents de l'obra pública

El Projecte de llei defineix els subjectes que intervenen en l'obra i distingeix i delimita les seves responsabilitats. És a dir, el promotor, el gestor, les persones que projecten l'obra, que porten la seva direcció i l'executen, així com els coordinadors de seguretat i salut, els delegats d'obra, les oficines de supervisió de projectes o els laboratoris de control de qualitat.


Millor planificació i programació

Donant resposta a una demanda que s'ha fet palesa a nivell comunitari europeu per una millor planificació de les obres, s'estableix un horitzó de quatre anys per a la planificació de les inversions públiques i un període d'un any per a la seva programació.

Així mateix, i per donar compliment a un dels mandats del Parlament, que reclama una millor publicitat prèvia de la planificació de les inversions públiques i de la programació de les obres que s'han d'executar, el Projecte de llei preveu la difusió de la planificació i la programació pel que fa a la Generalitat de Catalunya, a través de pàgines web oficials o de la publicació que correspongui.


Nous requisits en els estudis i projectes

El Projecte de llei defineix i distingeix entre els estudis informatius i els projectes i estableix els seus continguts i la seva tramitació. Igualment, fa també especial incidència a les seves modificacions. Així, s'estableix com a objectiu reduir en la mesura del possible el nombre de modificacions posteriors d'un estudi o projecte ja aprovat. Igualment, es reforcen els requisits en la tramitació de les modificacions, establint la necessària autorització del promotor i determinant, en funció de la naturalesa de les modificacions que es pretenguin introduir, la necessitat d'una nova informació pública o audiència.

Un altre element a destacar és que s'augmenta el paper dels òrgans de supervisió, com l'oficina o unitat de supervisió de projectes, que realitzarà els informes de supervisió, en els quals es verificarà que l'estudi informatiu i el projecte i les seves modificacions han esta realitzats d'acord amb les disposicions tècniques i que compleixen tots els requisits i objectius exigibles.

En qualsevol cas, però, la supervisió favorable no eximirà de la responsabilitat que pugui correspondre al projectista en tant que autor de l'estudi o projecte.


Obres subterrànies

El Projecte de llei estableix també alguns requisits específics pel què fa a la supervisió de la planificació i execució de les obres subterrànies:

 • Estudis geològics i geotècnics: es preveu que l'informe de supervisió haurà d'analitzar, de forma expressa, els estudis geològics i geotècnics i la seva relació amb les opcions i solucions de traçat i constructives proposades.
 • Supervisió contínua: d'altra banda, s'introdueix com a novetat la supervisió contínua al llarg de la redacció de l'estudi o projecte, indicada per als supòsits d'obres de túnels en zona urbana o d'altres túnels i obres d'especial dificultat o complexitat tècnica. També cal destacar que el Projecte de llei estableix la necessitat que aquest tipus d'obres siguin també objecte d'unes auditories tècniques específiques.
 • Consell assessor de túnels: s'estableix la creació d'aquest òrgan que haurà d'assessorar en la projecció i execució d'aquest tipus d'obres, per la seva especial complexitat tècnica.
 • Arbitratge: es possibilita el recurs a l'arbitratge i altres formes convencionals per facilitar la resolució de conflictes entre el constructor, el promotor i, si s'escau, el gestor de l'obra.

Contractació

El projecte recull també les normes que estableixen les especificitats pròpies de la contractació de la Generalitat.

 • Certificacions de bona execució: es crea el Registre de bones pràctiques en l'execució d'obres inspirat en el model francès. En aquest registre s'hi inscriuran les certificacions de bona execució de les obres realitzades per les empreses contractistes, que acreditarà la correcta execució dels contractes.
 • Unions temporals d'empreses: també destaca l'obligació, per a les empreses que es vulguin presentar a una licitació en forma d'unió temporal, de lliurar una memòria explicativa de les raons que justifiquen la constitució d'aquesta unió i l'obligació que s'estableix per als òrgans de contractació d'adoptar les mesures necessàries per tal d'assegurar la transparència i la publicitat de tot el procés de contractació.
 • Subcontractació i baixes: s'estableixen requisits per a la subcontractació (solvència, informació i previsió en els plecs de contractació) i criteris per controlar les baixes temeràries.

Potenciar la informació ciutadana

El Projecte de llei també estableix les normes referents a l'execució de l'obra, amb la finalitat de millorar la informació als ciutadans i els usuaris, així com el seguiment i el control de la qualitat de l'obra i de la seguretat en la seva execució.

A aquests efectes, es determinen les obligacions d'informació i senyalització de les obres, les funcions de la direcció de l'obra i les mesures de seguiment i i d'avaluació i control de qualitat, així com les garanties i requisits de seguretat i salut laboral.

Com a novetat s'introdueix en aquest capítol la necessitat que, en obres a partir d'un determinat llindar econòmic o en aquelles en què el promotor ho demani, s'elabori una memòria final que permeti disposar de les dades més destacables de l'obra i del preu final del contracte.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya