Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 19 de desembre de 2006 > Centre d'Estudis d'Opinió
Dimarts, 19 de desembre de 2006

El Centre d'Estudis d'Opinió serà l'únic organisme del Govern que podrà fer estudis de caràcter polític i electoral


La proposta desvincula el CEO de l'Idescat i crea un Comitè de Supervisió i Seguiment que vetllarà per la seva independència, transparència i professionalitat


El Govern ha aprovat avui el projecte de llei de creació del Centre d'Estudis d'Opinió, on es configura com un organisme autònom administratiu. El CEO neix amb la voluntat d'oferir un servei d'informació rigorosa i de qualitat a totes les institucions i ciutadans sobre l'evolució de l'opinió pública catalana, i assumeix com a criteris de funcionament la transparència, l'interès científic, el rigor tècnic, l'objectivitat i la independència en l'elaboració d'estudis d'opinió sobre els fets i tendències que afectin la societat i que siguin valorables mitjançant estudis d'opinió.

Segons el projecte de llei, el CEO es desvincula de l'Institut d'Estadística de Catalunya i s'adscriu directament, com a organisme autònom, al Departament d'Economia i Finances. Amb aquesta ubicació, el CEO adquireix un perfil molt tècnic i allunyat de l'espai més polític del Govern.

El Centre d'Estudis d'Opinió serà l'únic organisme que podrà realitzar enquestes on es demana per la intenció de vot, valoració de líders i partits polítics i estudis postelectorals. Li correspondrà també la supervisió i assessorament en relació amb les enquestes i estudis d'opinió que facin altres departaments del Govern. Així, el CEO farà un informe dels Plans Anuals d'estudis dels departaments, així com un informe previ a aquesta proposta. El nou organisme haurà de donar el vistiplau als estudis dels departaments i tindrà sempre preferència en els estudis de caràcter polític.

El CEO assumirà també la gestió del Registre Públic d'Estudis d'Opinió, on estan recollits tots els estudis d'aquest tipus fets pel Govern des de 1998. Aquesta tasca implica l'estructuració, actualització i accessibilitat de la informació recollida en aquests estudis per a les institucions públiques i privades, centres de recerca i ciutadans interessats. Una altra de les funcions del CEO serà l'homologació de les empreses que poden fer estudis d'opinió.

El director del Centre d'Estudis d'Opinió serà proposat pel conseller d'Economia i Finances, i serà nomenat pel Consell Executiu.

El CEO trametrà anualment al Parlament la memòria relativa a l'execució dels estudis d'opinió de l'any anterior, i els i les diputades podran demanar totes les dades al Centre per desenvolupar la seva tasca parlamentària, seguint el criteri de màxima transparència.

El nou organisme exercirà també de dinamitzador de la recerca i el coneixement dins el seu àmbit d'investigació, a través de convenis amb universitats i instituts de recerca i amb participació en projectes de recerca. Es volen potenciar així els estudis actitudinals en el nostre país.


Estudis electorals

El CEO és, segons aquest projecte de llei, l'únic organisme que pot fer estudis de caràcter electoral. En aquest aspecte, haurà de seguir un Pla Anual aprovat pel Comitè de Supervisió i Seguiment. Un cop feta l'enquesta, en un termini no superior a 20 dies hàbils, el director del Centre la trametrà al conseller d'Economia i Finances. De forma simultània, el conseller la lliurarà al president de la Generalitat, que té 24 hores per trametre l'enquesta al Govern i al president del Parlament. La documentació que s'entregarà constarà dels resultats de l'enquesta, la matriu de dades, la fitxa tècnica i el qüestionari.

Les enquestes d'àmbit electoral que tinguin caràcter d'urgència s'hauran de realitzar en un termini no superior a dos mesos entre l'encàrrec i l'entrega.


Comitè de Supervisió i Seguiment

Per tal de garantitzar al màxim la professionalitat i independència del Centre d'Estudis d'Opinió, aquest organisme comptarà amb un Comitè de Supervisió i Seguiment que vetllarà per la seva objectivitat. Estarà format per:

  • Un membre, expert en Ciències Polítiques, Econòmiques, Socials i Estadístiques, a proposta de cada grup parlamentari existent.
  • Tres membres entre catedràtics i professors d'aquestes matèries. Per la seva tria, el Govern podrà comptar amb l'opinió dels directors dels departaments, degans de col·legis professionals i entitats científiques dins l'àmbit de les ciències socials.
  • Tres membres del Govern.

El president del Comitè serà un dels seus membres, i serà nomenat pel president de la Generalitat després d'escoltar l'opinió majoritària del propi Comitè.

La renovació de la composició del Comitè de Supervisió i Seguiment es realitzarà a l'inici de cada legislatura.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya